Studieretning:

Ressursforvaltning

Tilhører studiet:
Fiskeri- og havbruksvitenskap - master
Studieretning:

Ressursforvaltning

Tilhører studiet:
Fiskeri- og havbruksvitenskap - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist

15. april

Søking og opptak
Slik søker du

Etter de tre første semestrene på bacheloren, som er felles for alle som studerer fiskeri- og havbruk, kan studentene velge ulike studieretninger. Mastergradsprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning ressursforvaltning, har et sterkt internasjonalt perspektiv. Studentene kan i stor grad velge selv hvilken profil graden skal ha, med elementer av organisasjonsfag, økonomiske fag og biologiske fag - alt knyttet opp mot ressursforvaltning. Hvis du velger denne retningen vil du blant annet lære om problemstillinger knyttet til naturressursbruk - med særlig vekt på den marine sektor. Dette innebærer biologi, fangst- og redskapsteknologi, ressursøkonomi og økosystembasert forvaltning. Ved å klikke deg inn på forskningssidene til forskningsgruppen "Ressursforvaltning og næringsutvikling" vil du kunne få et godt overblikk over hva studieretningen i ressursforvaltning egentlig går ut på.

Spørsmål om studiet
Sogn-Grundvåg, Marit

Studierådgiver


Målet med studiet er å gi kandidatene fordypning og forståelse av hva ressursforvaltning er og hvordan det virker. Studiet skal også gi innsikt i forvaltningens idégrunnlag og forholdet mellom beslutningssystemer og virkemidler, samt gi en forståelse av de samfunns-, næringmessige og økologiske konsekvensene som beslutningssystemene og virkemidlene har i Norge så vel som i andre deler av verden. Videre skal studiet kvalifisere for å drive praktisk, bærekraftig fiskeriforvaltning både nasjonalt og internasjonalt.

Masterstudiet skal:

 • innebære en spesialisering og fordypning i et forskningsprosjekt
 • gi kunnskap om vitenskapelig teori og erfaring i bruk av vitenskapelig metode
 • være egnet til å utvikle forståelse, refleksjon og modning
 • gi studentene ferdigheter i det å arbeide både enkeltvis og i et team
 • gjøre studentene i stand til å formidle kunnskap om norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring - både i skriftlig og muntlig form
 • gjøre kandidatene i stand til å jobbe tverrfaglig, med deres basis fra bachelorgraden, i biologiske, samfunnsvitenskapelige, økonomiske og teknologiske fag

Etter fullført mastergrad i fiskeri- og havbruksvitenskap skal studentene, med utgangspunkt i sin anvendte studieretning, ha:

 • en mer inngående kunnskap om anvendelse av metoder og teori innenfor de fag som studieretningen er sammensatt av
 • multidisiplinære ferdigheter som gjør at de kan kombinere ulike disipliner og være i stand til å analysere og løse ulike faglige problemstillinger som følger av denne flerfaglige tilnærmingen
 • kunnskap som kan anvendes til å løse konkrete oppgaver i næringsliv og forvaltning
 • kvalifikasjoner for opptak til PhD-programmer

I en verden der stadig færre lever av naturen direkte, har bachelor- og masterprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap også et dannelsesperspektiv i det forstand at den bidrar til at studentene:

 • får en bedre allmenn forståelse av naturressursbaserte næringers betydning, utfordringer og muligheter
 • utvikler evne til å forstå og forklare nasjonen Norges spesielle situasjon; et lite land, men en viktig internasjonal sjømatnasjon og forvalter av store og viktige marine areal/ressurser
 • skal ha en forståelse av det etiske ansvar denne privilegerte posisjonen medfører, i form av ansvar for å drive bærekraftig ressursutnytting og næringsutøvelse, økonomisk innovasjon og nyskaping, samt for å bidra til forskning og kunnskapsutvikling som igjen bidrar til økologisk, økonomisk og samfunnsmessig bærekraft

Studenter som består mastergraden i fiskeri- og havbruksvitenskap får rett til å kalle seg fiskerikandidater - en anerkjent tittel både i og utenfor næringa. Siden 1972 er det utdannet mer enn 600 fiskerikandidater ved Universitetet i Tromsø. Disse er nå spredt over hele Norge og verden forøvrig fra Tokyo i øst til Alaska i vest. Norsk sjømat eksporteres til over 140 land og mange fiskerikandidater har en internasjonal karriere.

Fiskerikandidatene er attraktive på arbeidsmarkedet og en undersøkelse fra 2010 viser at nyutdannede fiskerikandidater får seg jobb raskt. Også de som søker seg utenfor den tradisjonelle næringa finner at utdannelsen gir god uttelling på arbeidsmarkedet og at utdannelsen gir mange muligheter for å jobbe i distrikt eller by.

Mulighetene for en meget relevant jobb, med gode utviklingsmuligheter, øker ved å bygge på bachelorgraden med en toårig mastergrad. Valg av studieretning kombinert med den selvvalgte masteroppgaven gjør hver enkelts utdannelse spesiell og attraktiv på arbeidsmarkedet.

Se oversikten over hvor de siste årenes kull av fiskerikandidater fikk sin første jobb.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
VALG 10 STP
Anbefalt emne i fangst og redskapsteknologi:
HMS er obligatorisk for studenter som skal ha lab eller tokt i løpet av masterprogrammet, men det gir ikke studiepoeng.
2. semester (vår)
VALG
VALG
VALG
3. semester (høst)
4. semester (vår)
eller
FSK-3961
FSK-3960 er 60-poengs masteroppgave, mens FSK-3961 er 30-poengs masteroppgave
............................................
Valgemner 1. semester (høst)
Forvaltning og ressursøkonomi:
alternativt:
Fangst og redskapsteknologi:
Ressursbiologi:
Valgemner metode:
Valgemner 2. semester (vår)
Forvaltning og ressursøkonomi:
Fangst og redskapsteknologi:
Ressursbiologi:
Valgemner metode:
Oppdatert 18.11.2020

For opptak til studiet kreves bachelor i fiskerifag/bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap, retning ressursforvaltning, eller bachelorgrad med fiskerifaglig innhold og komponenter av biologiske, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og teknologiske fag.

For å kunne bli tatt opp til mastergradsstudiet må gjennomsnittskarakteren på bachelorgradsstudiet være C eller bedre.

I emnene som inngår i studieprogrammet benyttes forskjellig undervisningsmetoder som forelesninger, seminarer, kollokvier, laboratoriearbeid, felt og tokt. I noen semestre vil emnene gripe inn i hverandre faglig og undervisningsmessig. Detaljene i undervisningsopplegget, og faglig innhold for hvert enkelt emne, er beskrevet i emnebeskrivelsene.

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse. Noen av emnene kan ha arbeidskrav før man kan framstille seg til eksamen. Det kan være obligatoriske laboratorierapporter, ekskursjon- og toktrapporter, og/eller obligatorisk oppmøte på seminarundervisning.

Det undervises både på norsk og engelsk. Enkelte emner gis i sin helhet på engelsk, men med anledning til å besvare arbeidskrav og eksamen på norsk eller engelsk. Litteraturen er hovedsakelig på engelsk. Opplysninger om undervisningsspråk er oppgitt for det enkelte emnet i emnebeskrivelsen. Masteroppgaven kan skrives på enten norsk eller engelsk.

Kandidater med gode resultater fra sin mastergrad i fiskeri- og havbruksvitenskap kan søke opptak til doktorgradsstudier (Phd-grad) for en videre forskerkarriere.

Foreløpig ikke tilgjengelig