Nautikk, ingeniør - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
bilde.JPG

Velger du nautikk-studiet får du ingeniørutdanning i tillegg til den teoretiske utdanningen til D1 (Sjøkaptein). Studiet gir mange spennende og utfordrende karrieremuligheter innenfor de ulike delene av den maritime næringen, både nasjonalt og internasjonalt. Studiet er lokalisert i det nye Teknologibygget og har topp moderne laboratorie- og simulatorutstyr. Nautikk ved UiT er kjent for sitt gode sosiale miljø. 

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ingeniørfag - nautikk
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + HING
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 049
Søk studiet
Nautikkstudiet er en treårig bachelorutdanning som gir tittelen ingeniør. I tillegg danner studiet grunnlag for, etter oppnådd nødvendig fartstid, å løse sertifikat som dekksoffiser klasse 1 (skipsfører). Dette er et studium som fokuserer spesielt på forhold knyttet til operativ drift av skip. Navigasjon og navigasjonsinstrumenter, sjøveisregler, maritim kommunikasjon, meteorologi, oseanografi og geodesi samt håndtering av skip og last og er sentrale emner.

Studiet tar også for seg konstruksjon av skip og skipssystemer. Dette er et krevende studium hvor matematikk og fysikk står sentralt, men studiet inneholder også "mykere" fag så som skipsadministrasjon og ledelse. Nautikkutdanningen er en praktisk utdanning hvor store deler av undervisningen foregår i topp moderne simulatorer, praktisk laboratoriearbeid og prosjektoppgaver. Det arrangeres også sikkerhetskurs og andre kurs i løpet av studietiden, som er nødvendig for å arbeide om bord på et skip samt for å løse nautiske sertifikater.

NB: Hvis formålet er å løse et nautisk sertifikat etter endt utdanning, er det krav til fargesynet. Det anbefales derfor å få sjekket synet før du påbegynner dette studiet.

Kunnskap:

 • Kandidaten skal ha inngående kunnskaper innen maritime fag i henhold til relaterte kapitler i STCW-konvensjonen med kunnskap som gir et helhetlig og reflektert perspektiv på fagområdet.
 • Kandidaten skal ha inngående kunnskaper om aktuelle nasjonale og internasjonale regler og forskrifter for drift og operasjon av skip.
 • Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper innen matematikk, naturvitenskap, maritim engelsk og ledelse og økonomi knyttet til drift og operasjon av skip.
 • Kandidaten kjenner til maritim nærings historie, sjøoffiserens rolle i samfunnet og utvikling av maritim teknologi og har kunnskap om samfunnsmessige-, miljømessige-, sikkerhetsmessige-, etiske og økonomiske konsekvenser av maritim virksomhet.
 • Kandidaten kjenner til forskningsutfordringer innen eget fagområde, samt vitenskapelig metodikk og arbeidsmåte innen det maritime fagområdet.
 • Kandidaten kan selvstendig oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

Ferdigheter:

 • Kandidaten skal kunne løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til operasjon og drift av skip.
 • Kandidaten skal kunne benytte metoder, simulatorer og annet verktøy som danner grunnlag for å operere skip, sikkert og effektivt og bidra til både analytisk, strukturert, målrettet og innovativt arbeid.
 • Kandidaten skal ha ferdigheter innen operasjonell ledelse, og må kunne arbeide både selvstendig og i team. Kandidaten må også kunne arbeide innenfor flerkulturelle grupper.
 • Kandidaten kan finne, forholde seg kritisk til, bruke og henvise til relevant informasjon, litteratur og fagstoff og framstille og drøfte dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Kandidaten kan bidra til nytenking og innovasjon ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten er bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av maritime virksomhet i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv og evner å realisere denne kunnskapen gjennom sitt virke til sjøs.
 • andidaten kan formidle maritim fagkunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og evner å bidra i samfunnsdebatt for å synliggjøre den maritime næringens betydning og konsekvenser for samfunnet.
 • Kandidaten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, har respekt for andre fagområder og fagpersoner, kan bidra i tverrfaglig arbeid og kan tilpasse egen faglig utøvelse og teamegenskaper til den aktuelle arbeidssituasjon og -forhold.
 • Kandidaten deltar aktivt i faglige diskusjoner og evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis.

 

Generell studiekompetanse + Matematikk R2 + Fysikk 1 (Kunnskapsløftet), evt. matematikk 3MX/3MN + Fysikk 2FY (Reform 94).

For søkere uten generell studiekompetanse eller som mangler fordypning i matematikk og fysikk, se Forkurs for ingeniørutdanningen. Søkere som er over 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfrist er da 1. mars

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For ingeniør i nautikk regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • All praksis fra skip, mekanisk verksted eller maritim virksomhet (skipsverft eller maskinverksted). Militærtjeneste fra Sjøforsvaret.
 • Utdanning/kurs innen nautikk, maskin, automasjon og prosess.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk R1+R2 (3MX fra Reform -94)
 • Fysikk 1 (2FY fra Reform -94)

Antall studieplasser: 27. Studiet er adgangsregulert.

 

Undervisningen foregår med forelesninger, øvinger, simulatorøvinger, labforsøk og veiledning.
Eksamen er både skriftlig, muntlig og praktiske eksaminering.

Etter endt studium må studenten ha minimum 12 mnd. sertifikatgivende fartstid som kadett for å løse første sertifikat (D3).Det stilles krav om helseattest.

Norsk, men deler av undervisningen foregår på engelsk samt at det brukes noe engelsk litteratur.

Da vi er det eneste nautiske studiet i Norge som i tillegg gir ingeniørgrad, er det vanskelig å kombinere dette med utveksling på bachelornivået. Det er derimot mange spennende muligheter for utveksling hvis en ønsker å gå videre på master.

Ønsker du en høyere maritim utdanning som både leder frem til dekksoffisersertifikat og som gir deg en ingeniørtittel?

Nautikk er læren om sjøfart, og nautikkstudiet passer spesielt for deg som er interessert i å jobbe med skip, enten på land eller til sjøs. Nautikkstudiet danner grunnlag for å bli skipsfører, og som nautiker kan du etter oppnådd fartstid få muligheten til å seile som Kaptein på alle typer skip over hele verden. For norske sjøoffiserer er de vanligste fartøytypene ferger og hurtigbåter, cruise og kjemikalieskip, containerskip, forsyningsskip og spesialskip i transport og offshoreselskaper.

Nautikkstudiet ved UiT Norges Arktiske Universitet er den eneste nautikkutdanningen i Norge som også gir ingeniørkompetanse, og dette åpner for en rekke landbaserte karrieremuligheter. I den maritime næringen finnes mange spennende tekniske stillinger og lederstillinger, både nasjonalt og internasjonalt. Aktuelle yrkesmuligheter kan være i f.eks. rederier, fiskeri, offshoreselskaper, utstyrsprodusenter, klasseselskaper (Veritas, Lloyds og lignende.), skipsmegling, skipsforsikring, skipsverksteder, skipskonsulent, skipsdesign, Sjøfartsdirektoratet, Sjøkartverket, havnemyndigheter, Kystverket, Kystvakta, terminal- og transportselskaper, det maritime skoleverket osv.
Etter bestått eksamen er det mulig å gå videre på tekniske masterstudier både i Norge og internasjonalt.

Universitetet i Tromsø tilbyr to-årig mastergradsprogram i teknologi og sikkerhet i nordområdene.


Kontakt

Dagfinn Husjord


Førsteamanuensis
Telefon: +4777660373 dagfinn.husjord@uit.no

Ingun Johansen


Seniorkonsulent
Telefon: +4777660358 ingun.johansen@uit.no

Intervju med tidligere studenter i jobb

ElisabethKroetoe.jpg (Bredde: 180px)

Elisabeth Krøtø

Kystvaktoffiser hos Kystvakten

 

Nikolaisen.jpg (ungsinn: 130px)

Øyvind Nikolaisen

Kadett på en oljetanker eid av Teekay Shipping i Nordsjøen.

 

Markussen.jpg (ungsinn: 130px)

Vegard Berglund Markussen

Dekkskadett i Nordsjøen i rederiet Teekay Shipping

John-Willy Kristiansen

Overstyrmann på DSV Scandi Arctic

Mangel på sjøfolk
Frem mot 2020 vil det bli mangel på sjøfolk om ikke flere velger maritim utdanning.

Mangelen på kvalifisert arbeidskraft bekymrer bransjen, men gir gode muligheter og lukrative stipendordninger for lærlinger og studenter, skriver Dagens næringsliv. Les hele artikkelen her!

Gode muligheter for økt skipstrafikk i Arktis

Ettersom polisen i arktis smelter blir det mulig for flere skip å reise mellom Europa og Asia via den nordlige sjørute, eller nordøstpassasjen. 

Dette kan bety mye, også for norsk maritim næring. Les artikkelen i Aftenposten her.

Skip to main content