Studieretning:

Spansk

Tilhører studiet:
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Studieretning:

Spansk

Tilhører studiet:
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Spansk språk er veldig rikt. Du kan velge blant en rekke temaer for å utdype dine egne språkkunnskaper, eller for å hjelpe andre med å fordype seg i spansk.

Spørsmål om studiet
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg
Line Nilsen Sandanger

Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)


Koronaviruset: Vi venter på myndighetenes vurdering før vi kan si om det blir endringer og tilpasninger ved studiestart og i gjennomføringen av høstsemesteret 2020

Dette er studieretning spansk som inngår i Master i språk.

Velger du å ta mastergraden i spansk språk kan du for eksempel undersøke hvorfor en person fra Mexico bruker andre konstruksjoner enn en person fra Spania, eller i hvilken grad spansk som brukes på internett er annerledes enn spansk som vi skriver i formelle tekster. Du kan studere hvorfor det spanske grammatiske systemet er annerledes enn det norske, hvor ordene i spansk kommer fra og hvordan det lages nye ord eller konstruksjoner på spansk. Du kan også forske i pragmatikk, bruken av forskjellige uttrykk i kontekst, eller forstå bedre hvordan du kan lære andre å snakke og skrive spansk, og med hvilken metodologi.


Studieretningen i spansk språkvitenskap har følgende sammensetning:

  • 30 stp SPA-3000-emner definert av studieretningen
  • 30 stp valgfrie emner
  • 60 stp mastergradsoppgave


De fagspesifikke emnene er:

  • SPA-3011 Spansk sosiolingvistikk og dialektologi
  • SPA-3014 Spansk morfologi og leksikologi
  • SPA-3015 Spansk syntaks og pragmatikk

Hvilke SPA-3000-emner som blir tilbudt hvert semester vil framgå av emnekatologen for semesteret.

De inntil 30 stp som er valgfrie, kan være litterære eller språklige emner eller emner fra andre relevante fag eller HIF-emner, fortrinnsvis valgt slik at de støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgava eller gir mastergradsstudiet en tematisk sammenheng. De valgfrie emnene skal normalt være på 3000-nivå, og dersom en student ønsker å ta emner på lavere nivå, skal dette begrunnes i arbeidet med mastergradsoppgaven, anbefales av veileder og godkjennes av styret for fakultære bachelor- og mastergradsprogram.


I tillegg til dette er det i hvert semester mulig å ta et spesialemne i spansk språkvitenskap SPA-3190 Spesialemne i spansk språkvitenskap. Enkelte semestre tilbys også SPA-3091 Spesialemne II: temaer i spansk grammatikk. Disse kan inngå som valgfrie emner på 3000-nivå. Disse emnene kan kun tas én gang. Kontakt studieveileder/faglærer for mer informasjon.

Tabellen under viser kun et eksempel på studieprogresjon: 

Etter fullført mastergrad i språk har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper :
Kandidaten har:
- oppnådd en faglig spesialisering i spansk språkvitenskap og fått innsikt i forskning og erfaring i prosjektarbeid gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven
- skaffet seg dypere kunnskaper i spansk språkvitenskap gjennom de fagspesifikke emnene som studieretningen krever
-skaffet seg bredere kunnskaper i fagfeltet gjennom de valgfrie emnene
- utviklet en kritisk forståelse for hvordan språkvitenskapelig kunnskap må ses på bakgrunn av teorier og metoder som har styrt forskningen

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- orientere seg i språkvitenskapelig faglitteratur med særlig vekt på teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning
- produsere akademisk tekster og analytisk behandle og fortolke et språkvitenskapelig materiale eller en språkvitenskapelig problemstilling
- formidle faglig innhold på et høyt faglig og språklig nivå på spansk

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- bruke sine kunnskaper og ferdigheter innenfor spansk språkvitenskap som kvalifiserer for videre språkvitenskapelig forskning og for yrker som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper
- bruke sin erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet, gjennom det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven

Mastergradsprogrammet i språk kvalifiserer for jobber som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper, for eksempel oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, reiseliv og media. Dersom du har minst ett skolefag i fagkretsen, og du tar en ettårig praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg, gir det lektorkompetanse. Det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven gir erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet. Oppnådd mastergrad kvalifiserer til å søke om opptak til ph.d-utdanning og gir dermed muligheter for en videre forskerkarriere.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
Emne i spansk språkvitenskap
Valgemne
Mastergradsoppgave i spansk språk
2. semester
Emne i spansk språkvitenskap
Valgemne
Mastergradsoppgave i spansk språk
3. semester
Emne i spansk språkvitenskap
Valgemne
Mastergradsoppgave i spansk språk
4. semester
Mastergradsoppgave i spansk språk

For å bli tatt opp på programmet må du ha bachelorgrad i språk og litteratur, språk og økonomi eller tilsvarende gradsutdanning. Det kreves 80 studiepoengs fordypning i spansk, med 60 stp. på 1000-nivå og 20 stp. på 2000-nivå.

I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene som inngår i studieretningen i bachelorgradsprogrammet. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

For undervisnings- og eksamensspråk, se den enkelte emnebeskrivelse.

 Det er mulig å søke opptak til ph.d.-studier.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, nye venner, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

I dette studiet er det mulig å ta ett eller to semester i utlandet, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Informasjon om søknadsfrister, stipensmuligheter, etc. finner du her.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

Studiested Land
University of Freiburg Tyskland
Karlsruhe Institute of Technology Tyskland
University of Hamburg Tyskland
University of Stuttgart Tyskland
University of Milan Italia
Örebro University Sverige
Adam Mickiewicz University in Poznan Polen
University of Navarra Spania
'Pázmány Péter' Catholic University Ungarn
University of Santiago de Compostela Spania
Eberhard-Karls University Tübingen Tyskland
University of Copenhagen Danmark
Aarhus University Danmark
Aalborg University Danmark
University of Ljubljana Slovenia
University of La Réunion Reunion
University Pompeu Fabra, Barcelona Spania
Latvian Academy of Culture Latvia
University of Huelva Spania
University of Bonn Tyskland
Tampere University Finland
University of Eastern Finland Finland
National Research University ”Higher School of Economics Russland
Stockholm University Sverige
University of Iceland Island
University of Nova Gorica Slovenia
University of Nantes Frankrike
Autonomous University of Barcelona Spania
Karl Franzens University of Graz Østerrike
Åbo Akademi University Finland
Johannes Gutenberg University of Mainz Tyskland
University of Vaasa Finland
University of Rzeszow Polen
University of Latvia Latvia
Humboldt University Berlin Tyskland
Roskilde University Danmark
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz Polen
University of Southern Denmark Danmark
Masaryk University, Brno Tsjekkia
University of Greenland Grønland
Ludwig-Maximilians-University of Munich Tyskland
University of the Faroe Islands Færøyene
University of Almería Spania
Westphalian Wilhelms University Münster Tyskland
University of Cologne Tyskland
University of Education of Freiburg Tyskland
Technical University of Liberec Tsjekkia
University College of Mälardalen Sverige
Tallinn University Estland
Foreløpig ikke tilgjengelig