Psykologi profesjonsstudium

Psykologi profesjonsstudium

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april

Hvorfor handler vi slik vi gjør og hva påvirker våre relasjoner til andre? Hvordan forstår vi avvikende atferd og hvordan kan vi hjelpe andre med psykiske utfordringer? Har du lyst å jobbe med mennesker og finne ut hvordan mennesker tenker?  Vil du bli psykolog? Profesjonsstudiet i psykologi ved UiT gir deg kompetanse til å jobbe som autorisert psykolog.

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Jobb-bilde.jpg
Liv-Jorith Isaksen

Seniorkonsulent/praksiskoordinator


Birgitte Thomassen

Studiekonsulent


Profesjonsstudiet i psykologi gir en bred innføring i psykologi både som akademisk fagfelt og som profesjon. Studentene forberedes til å arbeide innenfor et fagområde som er under sterk forandring og som stiller krav til kontinuerlig oppdatering av kunnskap. 

Studiet bygger på introduksjonsstudiets generelle innføring i psykologi, historie og metode, og gir grunnleggende kompetanse for et bredt spekter av ulike typer arbeid innen anvendt psykologi, forskning, undervisning og psykologisk utviklingsarbeid.

Studiet integrerer teoretisk undervisning, forskningsarbeid og praksis. I første del av studiet (1.-5. semester) legges det stor vekt på normalpsykologiske prosesser innen basalområdene biologisk, kognitiv, lærings-, personlighets-, sosial-, og utviklingspsykologi. Parallelt undervises det i forskningsmetode og statistikk.

I andre del av studiet (6.-10. semester) er fokuset mer på anvendt og klinisk psykologi, med undervisning i organisasjonspsykologi, helsepsykologi, samt klinisk teori og praksis gjennom et helt studieår. Siste år av studiet består av 6 mnd hovedpraksis og forskningsarbeid som munner ut i en hovedoppgave.

Nedenfor kan du se oppbyggingen av studiet.

Profesjonsstudiet tar utgangspunkt i Standard for Norsk psykologeksamen og skal gi studentene en bred innføring i psykologi, både som akademisk fagfelt og som profesjonelt virkeområde. Studentene skal forberedes til å arbeide innenfor et fagområde som er under sterk forandring og utvikling og som stiller krav til kontinuerlig ajourføring av kunnskap.

Profesjonsstudiet gir grunnleggende kompetanse for et bredt spekter av yrkesroller innen anvendt psykologi, forskning, undervisning og psykologisk utviklingsarbeid. Studiet omfatter flere perioder med praksis hvor studentene møter andre fagpersoner, klienter, forsøkspersoner etc. Programmets to siste studieår utgjør hovedtyngden av den kliniske opplæringen, hvorav ett år er satt av til klinisk praksis og hovedpraksis.

Karrieremulighetene for nyutdannede psykologer er gode. Behovet for psykologisk kompetanse er økende innen stadig flere felt, og de fremtidige jobbmulighetene er derfor positive. Tradisjonelt har psykologer jobbet innen psykisk helsevern med ansvar for utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser. Norsk psykologforening nevner utover dette en rekke andre arbeidsfelt man kan jobbe innenfor:

  • Ledelse, eksempelvis innen behandlingsfeltene psykisk helsevern, rus og psykiatri, habilitering og familievern.
  • Sakkyndighetsarbeid, med spesiell vekt på barnefordelingssaker og rettspsykologiske utredninger.
  • Helsepsykologi, eksempelvis forebyggende arbeid innen skole, bedriftshelsetjeneste, eller seksualrådgivning overfor ungdom.
  • Nevropsykologi, med henblikk på kliniske undersøkelser og bruk av psykologiske tester (funksjonsdiagnostikk) for å avdekke kognitive svekkelser og utfall etter hjerneskader eller sykdommer i hjernen.
  • Arbeids- og organisasjonspsykologi, eksempelvis rådgivning i forhold til arbeidsrelevante temaer og problemer, seleksjons- og rekrutteringsbistand, eller jobb med optimalisering av organisasjonsressurser.
  • Privatpraksis. Det er et økende antall psykologer som starter egen virksomhet, enten som kliniske psykologer eller som konsulenter overfor næringslivet og det offentlige.
  • Forskning, hvor psykologer enten jobber som stipendiater, førsteamanuenser, oppdragsforskere eller professorer. Forskning foregår vanligvis i tilknytning til praksis i institusjon og arbeid med klienter, eller ved frittstående institutter og ved Universitetene. Psykologer har også kommet inn i nyere felt som telemedisin, romforskning, IT/datateknologi (forskning på utstyr/program-person interaksjon), sertifiseringsorganisasjoner (eks. DNV) for psykologiske måleinstrumenter. 

Årsstudiet i psykologi.

Les mer om rangering av søkere, kvoter, snitt for opptak, etc. HER

Antall studieplasser: 49

Søkere som tas opp på profesjonsstudiet må fremlegge politiattest.

Deler av undervisningen/forelesningen er obligatorisk. Slik undervisning vil være definert som arbeidskrav i den enkelte emneplan. Slike arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent basert på oppmøte/deltakelse. Godkjenning av obligatorisk undervisning som arbeidskrav forutsetter normalt at tilstedeværelse er på minst 80 %. Ved vurdering til ikke godkjent må emnet som hovedregel tas om igjen.

Hvert enkelt emne vurderes ut fra egne eksamener og eller arbeidskrav. Den enkelte emneplan definerer hva slags vurdering som er gjeldende. Som hovedregel vil det bli fastsatt karakter etter skala A-F. Eksamens- og vurderingsformer kan variere fra emne til emne. Det vises for øvrig til Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.

Eksamens-/vurderingsformer kan for eksempel være skriftlig eksamen, flervalgsprøver, presentasjoner, essay, forskningsoppgaver, labøvelser, muntlig eksamen etc.

I tillegg til eksamen kan et emne også inneholde ett eller flere arbeidskrav. Et arbeidskrav er et obligatorisk element som må være gjennomført og godkjent før endelig eksamen i emnet kan avlegges. Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent kan konsekvensen være at eksamensmeldingen blir annullert. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Den enkelte emneplan definerer innholdet i arbeidskravene. Arbeidskrav kan være for eksempel obligatorisk tilstedeværelse på undervisning, lab-øvelser, innleveringer etc. I emner med laboratorieøvelser er det nødvendig også å ha deltatt i øvelsene for å bestå emnet. Evaluering gjennomføres av emneansvarlig. I emner der det kreves arbeidsinnsats fra studentene, for eksempel fremlegging av stoff eller gruppearbeid, kan også evaluering av studentenes arbeid legges til grunn for godkjenning.

Norsk.

Studiet kvalifiserer til å kunne søke opptak til doktorgradsprogram. Det er også mulig å spesialisere seg innen ulike område, for eksempel behandling av voksne pasienter, barn eller arbeids- og organisasjonspsykologi m.m.

Utveksling gjennomføres i andre eller tredje studieår. Utenlandsstudiene må være godkjent på forhånd. Institutt for psykologi har de siste årene opprettet en rekke interessante avtaler for studentutveksling. En oversikt over disse finnes på IPS sine nettsider. Alle søknader med forhåndsgodkjenning leveres til international koordinator IPS.