Studieretning:

Klinisk nevrologisk fysioterapi

Tilhører studiet:
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Studieretning:

Klinisk nevrologisk fysioterapi

Tilhører studiet:
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
Programmet er under revidering og det vil bli opprettett nye studieprogram. Det er ikke opptak i 2018. Mer informasjon om opptak på de nye programmene vil komme mot slutten av året.
Søking og opptak
Slik søker du

Spørsmål om studiet

Mastergradsprogrammet i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, har to fordypningsområder: Fysioterapi i forhold til henholdsvis barn og voksne med nevrologisk betingete funksjonsproblemer. Studieretningen er fagspesifikk, klinisk og akademisk. Den har et omfang på 120 studiepoeng og er 2 årig. Undervisningen gjennomføres som samlingsbasert.

Studiet vektlegger integrering av teoretisk og klinisk kunnskap slik at studentene på avansert nivå blir i stand til å undersøke og behandle barn eller voksne/eldre med skade eller sykdom i sentralnervesystemet. Det står sentralt i studiet å tydeliggjøre sammenhengen mellom handlinger i klinisk praksis og ulik type teori slik at studentene blir i stand til å analysere og underbygge praksis teoretisk. Forståelse av kroppen som sammensatt fenomen danner en overordnet teoretisk ramme for studiet. Det betyr at kroppen betraktes som sentrum for opplevelse og erfaring, som uttrykksfelt og som biologisk og biomekanisk fenomen. Integrering av komplementære perspektiver vektlegges. Kritisk vurdering av ulike kunnskapskilder danner utgangspunkt for fagutvikling og forskning i feltet.

Studiet starter med emnet Grunnlagstenking i helsefagene bestående av vitenskapsteori og etikk etterfulgt av ulike perspektiv på kropp, sykdom og funksjon. Disse temaene relateres til helsefagene generelt og til nevrologisk fysioterapi spesielt ved å utdype naturvitenskapelig teori og ved å trekke inn klinisk praksis i undervisningen. Grunnlagstenking i helsefagene danner basis for utdyping i de påfølgende emnene i studiet. Første semester avsluttes med emnet Metode, metodologi og forskningsetikk hvor kvalitative og kvantitative metoder gjennomgås og kritisk vurdering av litteratur vektlegges.

I andre semester starter tre emner som utfyller hverandre og undervises parallelt. Det kliniske emnet Nevrologisk fysioterapi - Undersøkelse og funksjonsvurdering inneholder praksisstudier med veiledet klinisk praksis. Det legges vekt på å utvikle studentenes kliniske ferdigheter, resonneringsevne og evne til dokumentasjon samt anvendelse av teori. Grundige funksjonsvurderinger anses som forutsetning for å kunne velge og anvende tilpassede terapeutiske tilnærmingsmåter. Parallelt med det kliniske emnet utdypes emne Bevegelsesutvikling, -kontroll og -læring hvor nevro- og muskel biologi/plastisitet inngår. Samtidig blir emne Kunnskapsforståelse og dokumentasjon i fysioterapi tematisert og gjøres til gjenstand for drøfting og kritisk refleksjon. Dette emnet avsluttes med prosjektbeskrivelse i andre halvdel av semesteret.

I tredje semester videreføres klinisk kompetansebygging gjennom emnet Nevrologisk fysioterapi - funksjonsvurdering og behandling hvor evne til å skape endring i funksjon gjennom samhandling vektlegges. Ulike behandlingskonsepter belyses og diskuteres kritisk. En søker å fremme refleksjon i forhold til fysioterapeuters teoretiske begrunnelse for valg av handlinger, virkemidler og tiltak ved å relatere det kliniske emnet til ulik type teori. Studiet fokuserer på det fysioterapifagspesifikke i habilitering og rehabilitering, i mindre grad belyses tverrfaglige perspektiv innenfor disse virksomheter. I tredje semester videreføres også emnet Bevegelsesutvikling, -læring og -kontroll som avsluttes med eksamen i midten av tredje semester. Deretter begynner arbeidet med mastergradsoppgaven som er et selvstendig arbeid basert på vitenskapelige prinsipper og skal utdype et tema relevant for klinisk praksis innenfor fordypningsområdet.

Siste semester er viet arbeidet med mastergradsoppgaven og videreutvikling av egen klinisk kompetanse. Både det kliniske emnet og mastergradsoppgaven avsluttes andre vår.

Studiet er samlingsbasert. Følgende samlinger er planlagt:
1. semester: 1 samling på 2 1/2 uke + 2 samlinger à 2 uker
2. semester: 3 samlinger à 2 uker
3. semester: 1 samling på 2 uker + 1 samling på 1 uke
4. semester: 1 samling på 1 uke
Totalt: 16 1/2 uker samling.

Praksisstudiene er en gjennomgående del av studieopplegget fra 2. semester til og med 4. semester.

Studentene har avtalerett med NAV gjennom hele studiet.

Studiets formål er å utdanne kandidater med høyt akademisk kunnskapsnivå og avansert kliniske kompetanse innen nevrologisk fysioterapi samt høy yrkesetisk standard. Slike kunnskaper er en forutsetning for planlegging og gjennomføring av faglig utviklingsarbeid og for håndtering av utfordringer og dilemmaer i praktisk fagutøvelse.

Etter avsluttet studium skal studenten kunne

 • utføre spesialiserte kliniske undersøkelser, vurderinger og behandlinger og kommunisere med av barn eller voksne med nevrologisk betingede funksjonsproblemer, pårørende og annet helsepersonell
 • redegjøre for etiske implikasjoner av fagutøvelse og egen rolle og funksjon i samhandling med pasienter og pårørende
 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner på eget fagområde med andre spesialister og til allmennheten i relevante kommunikative sjangere.
 • redegjøre for ulike teoretiske perspektiv på kropp og sykdom og betydninger av disse for forståelse av helseproblemer, behandling og forebyggende tiltak med spesiell vekt på kroppsfenomenologi, nevrobiologi, motorisk utvikling, -kontroll og -læring og bevegelsesanalyse.
 • redegjøre for fagets og utdanningens plass i og relevans for samfunnet
 • redegjøre for flerdimensjonal kunnskapsforståelse og kunne forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder.
 • undersøke kritisk sammenhenger mellom tenkning, fagutøvelse, fagspråk og fagformidling, faglig utviklingsarbeid og forskning
 • identifisere, strukturere og formulere faglige problemstillinger for å bidra til nytenkning og innovasjon i fagområdet
 • gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med vitenskapelige metoder gjeldende forskningsetiske normer

Studiet skal kvalifisere kandidatene til:

 • Spesialisert klinisk arbeid innen nevrologisk fysioterapi i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
 • Fagutvikling i nevrologisk fysioterapi og faget generelt
 • Utdanningsstillinger i universitet og høgskoler
 • Ph.d.-studier.

 

Søkere må i tillegg til generell studiekompetanse ha oppnådd bachelorgrad i fysioterapi, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp i fysioterapi av minimum 3 års omfang eller utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller utdanningsløp.

Søkere må ha autorisasjon som fysioterapeut

 

Følgende generelle opptakskrav gjelder:

 • Søkere må i tillegg til generell studiekompetanse ha oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum tre års omfang eller utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller utdanningsløp.
 • Søkere med eldre utdanning av minimum tre års omfang, må ha en utdanning som gir uttelling for 180 studiepoeng.
 • Søkere med eldre utdanning som gir uttelling for mindre enn 180 studiepoeng, kan tas opp dersom de har tilstrekkelig med relevant videreutdanning.
 • Det stilles krav om fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang eller integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergradsstudiet: fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergraden eller integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergraden

 

Følgende dokumentasjon må innsendes innen søknadsfristen til studiet:

 • Vitnemål på relevant utdanning
 • Autorisasjon

 

Vi gjør oppmerksom på at søkere selv må sørge for tilgang til praksisfeltet innen studieretningens fagområde i studietiden.

Studentene velger fordypningsområde barn eller voksen ved søknad om opptak til studiet. Opptaket gjøres med mest mulig jevn fordeling av studenter mellom fordypningsområdene barn og voksne.

Søkere som ønsker innpass for tidligere utdanning må søke ordinært opptak til studiet. Søknad om innpass utformes og behandles etter at studenten er tildelt studieplass.

Studiet er adgangsregulert.

Svar på søknad om opptak sendes til den e-postadressen som søker har registrert i sin søknad.

I studiet legges det vekt på arbeidsformer som fremmer utvikling av akademisk kompetanse og handlingskompetanse i forhold til et bredt spekter av nevrologiske tilstander. Teori og praksis går hånd i hånd, hvor kritisk refleksjon over litteratur, sammenhenger mellom teoretiske perspektiver og fagutøvelse fremheves. Undervisningen vektlegger en problembasert tilnærming hvor kommunikasjon, etikk og kroppsforståelse er integrert i det fagspesifikke og gjøres til gjenstand for kritisk refleksjon.

Arbeidsmåter i fellessamlinger:

 • Forelesninger
 • Ferdighetstrening
 • Demonstrasjon av undersøkelse og behandling
 • Analyse av video
 • Studentene undersøker, vurderer og behandler pasienter under veiledning
 • Seminar knyttet til praktiske og kliniske situasjoner, teoretiske oppgaver og litteratur.
 • Plenumsdiskusjoner

Undervisningen i de kliniske emnene er obligatorisk og det kreves minimum 80 % tilstedeværelse.

Ulike eksamensformer benyttes: Essay, skriftlig oppgave, prosjektbeskrivelse, journal og video av egen praksis med pasient, mastergradsoppgave og klinisk eksamen med pasienter. Eksamensoppgavene vektlegger integrering av relevant teori og praksis. Eksamen i de ulike emnene gjennomføres underveis og ved slutten av aktuelt semester. Mastergradsoppgaven leveres andre vår etter at alle forutgående emner (65 sp), samt praksis og alle arbeidskrav i det avsluttende kliniske emnet HEL-3280 (15 sp) er godkjent. Avsluttende klinisk eksamen (HEL-3280, 15 sp) gjennomføres etter at mastergradsoppgaven er levert.

Eksamen i de ulike emner vurderes med enten bestått/ikke bestått eller bokstavkarakterer med en skala fra A til F jfr. universitetets retningslinjer. A er beste karakter, E er dårligste karakter og F er ikke bestått.

Praksisperiodene er i hovedsak tilknyttet egen arbeidsplass og skal være innenfor fordypningsområdet studenten har valgt. Praksisperiodene inneholder klinisk veiledning individuelt og i gruppe. Universitetet har ansvar for å oppnevne veileder, men studentene kan komme med forslag. Veileder skal fortrinnsvis ha spesialistutdanning (nevrologisk fysioterapi, barne- og ungdomsfysioterapi eller geriatrisk gerontologisk fysioterapi), klinisk praksis innen fordypningsområdet og mastergrad.

Norsk. Det kan bli undervist på skandinaviske språk og engelsk.

Det legges til rette for at studentene kan gjennomføre deler av studiet ved utdanningsinstitusjoner i utlandet som UiT Norges arktiske universitet har samarbeidsavtaler med.