Helsefag - master

STUDIESTED: Tromsø
Bilde-Master-i-helsefag.jpg

Ønsker du å fordype deg i erfaringer fra eget praksisfelt?

UiT Norges arktiske universitet tilbyr mastergradsprogram i helsefag som henvender seg til ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere, radiografer, vernepleiere, tannpleiere og andre med bachelorgrad innen helse- og sosialfaglig utdanning som ønsker å fordype seg i eget fag, forstå dilemmaer i helsevesenet og få kompetanse i systematisk arbeid i eget fagfelt.

Fakta

Varighet:
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Mastergrad i helsefag
Opptakskrav:Se de ulike studieretningene
Søknadsfrist:Ikke opptak i 2018.
Søknadskode:Se de ulike studieretningene
Søk studiet
Mastergradsprogrammet i helsefag legger vekt på sammenhengen mellom forskning, praktisk virksomhet og kunnskapsutvikling for å bedre samarbeidet innen helse- og sosialsektoren. Mastergradsprogrammet bidrar til en flerfaglig forståelse med tanke på samarbeid om pasienter/brukere med sammensatte problemstillinger og behov for koordinerte tjenester og oppgavefordeling i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Mastergradsprogrammet har seks studieretninger, og du kan lese mer på nettsiden til hver enkelt studieretning:
 • Aldring og eldreomsorg er et tilbud til de med bachelorgrad innen helse- eller sosialfag eller annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning (etter særskilt vurdering). Søkere må ha minimum ett års relevant yrkespraksis. Studiet tilbys som deltid og tas over 3 år.
 • Helsesøsterfag er et tilbud til sykepleiere som har autorisasjon som sykepleier. Søkere må ha minimum ett års yrkespraksis som sykepleier. Studiet tilbys som deltid og tas over 3 år.
 • Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi er et tilbud til fysioterapeuter. Søkere må ha minst ett års praksis som fysioterapeut i klinisk arbeid. Søkere som har utført turnustjeneste innfrir kravet. Søkere må ha norsk autorisasjon som fysioterapeut. Studiet tilbys som deltid og tas over 3 år.
 • Psykisk helse er et tilbud til de med helse- eller sosialfaglig profesjonsutdanning med grad fra universitet eller høgskole tilsvarende minst 180 studiepoeng (tre års heltidsstudier) og ett års relevant yrkespraksis etter oppnådd grad. Studiet tilbys som deltid og tas over 3 år.
 • Flerfaglig studieretning med fagspesifikk fordypning. Studieretningen er et tilbud til sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere, radiografer og tannpleiere. Studieretningen tilbys på full- eller deltid. På deltid tas første studieår over 2 år og mastergradsoppgaven skrives på et år.
 • Klinisk nevrologisk fysioterapi med fordypning barn og fordypning voksne er et tilbud til fysioterapeuter. Studiet tilbys som heltid og tas over 2 år.

Programmet er under revidering og det vil bli opprettett nye studieprogram. Det er ikke opptak i 2018. Mer informasjon om opptak på de nye programmene vil komme mot slutten av året.

 

Svar på søknad sendes pr. e-post til den e-postadressen som søker registrerer i sin søknad om opptak.

Studieretning aldring og eldreomsorg :

 • Bachelorgrad innen helse- eller sosialfag
 • Annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning (etter særskilt vurdering)
 • Minimum ett års relevant yrkespraksis.

Ved søknad til studiet må følgende dokumentasjon innsendes innen studiets søknadsfrist:

 • Vitnemål på relevant utdanning
 • Yrkespraksis: krav om bekreftelse på tilsettingsforhold (arbeidsbekreftelse/arbeidsattest fra leder/personalavdeling). Yrkesprakis må være av minimum ett års varighet med 100% stilling, ikke nødvendigvis sammenhengende, men totalt
 •  Samme opptakskrav gjelder for opptak til emnet Hel-3009 når det tas som enkeltemne (søknadsfrist for enkeltemner er 1. juni (for høstemner) og for emnene Hel-3003 og Hel-3004 når de/det tas som enkeltemne (søknadsfrist 1. desember for enkeltemner som gjennomføres i vårsemesteret).

 Studieretning helsesøsterfag :

 • Bachelorgrad i sykepleie. Sykepleiere med eldre utdanning som ikke fyller kravet til en bachelorgrad, kan søke studiet under forutsetning av dokumentasjon av kunnskap på tilsvarende nivå
 • Autorisasjon som sykepleier
 • Minimum ett års yrkespraksis som sykepleier.

Ved søknad til studiet må følgende dokumentasjon innsendes innen studiets søknadsfrist:

 • Vitnemål på relevant utdanning
 • Autorisasjon
 • Yrkespraksis: krav om bekreftelse på tilsettingsforhold (arbeidsbekreftelse/arbeidsattest fra leder/personalavdeling). Yrkesprakis må være av minimum ett års varighet med 100% stilling, ikke nødvendigvis sammenhengende men totalt. 

 

Studieretning psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi :

 • Bachelorgrad i fysioterapi
 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Søkere må ha minst ett års praksis som fysioterapeut i klinisk arbeid. Søkere som har utført turnustjeneste innfrir kravet.
 • Søkere må ha tilgang til praksisfeltet innen fordypningsområdet i studietiden. 

Ved søknad til studiet må følgende dokumentasjon innsendes innen studiets søknadsfrist:

 • Vitnemål på relevant utdanning
 • Autorisasjon
 • Dersom søker har utført turnustjeneste, er det tilstrekkelig å dokumentere at den er utført. For søkere som ikke har utført turnustjeneste, må minimum ett års praksis som fysioterapeut i klinisk arbeid dokumenteres: krav om bekreftelse på tilsettingsforhold (arbeidsbekreftelse/arbeidsattest fra leder/personalavdeling). Yrkesprakis må være av minimum ett års varighet med 100% stilling, ikke nødvendigvis sammenhengende men totalt. 

 


Studieretning psykisk helse:

 • Bachelorgrad innen helse- eller sosialfaglig profesjonsutdanning
 • Minimum ett års relevant yrkespraksis.

Ved søknad til studiet må følgende dokumentasjon innsendes innen studiets søknadsfrist:

 • Vitnemål på relevant utdanning
 • Yrkespraksis: krav om bekreftelse på tilsettingsforhold (arbeidsbekreftelse/arbeidsattest fra leder/personalavdeling). Yrkesprakis må være av minimum ett års varighet med 100% stilling, ikke nødvendigvis sammenhengende men totalt
 • Samme opptakskrav gjelder for opptak til emnet Hel-3036 når det tas som enkeltemne (søknadsfrist for enkeltemner er 1. juni (for høstemner).

 

 Flerfaglig studieretning:

 • Bachelorgrad eller cand.mag.-grad hvor en av følgende grunnutdanninger inngår i graden: ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sykepleier-, vernepleier- eller tannpleierutdanning.

Ved søknad til studiet må følgende dokumentasjon innsendes innen studiets søknadsfrist:

 • Vitnemål på relevant utdanning.


Studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi:

 • Bachelorgrad i fysioterapi
 • Autorisasjon som fysioterapeut
 • Søkere må selv sørge for å ha tilgang til praksisfeltet innen fordypningsområdet i studietiden. 

Følgende dokumentasjon må innsendes:

 • Vitnemål på relevant utdanning
 • Autorisasjon.

 

Følgende generelle opptakskrav gjelder ved søknad om opptak til Master i helsefag:

 • Søkere må i tillegg til generell studiekompetanse ha oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum tre års omfang eller utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller utdanningsløp.
 • Søkere med eldre utdanning av minimum tre års omfang, må ha en utdanning som gir uttelling for 180 studiepoeng.
 • Søkere med eldre utdanning som gir uttelling for mindre enn 180 studiepoeng, kan tas opp dersom de har tilstrekkelig med relevant videreutdanning.
 • Det stilles krav om fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang eller integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergradsstudiet: fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergraden eller integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergraden

 Søkere som ønsker innpass for tidligere utdanning må søke ordinært opptak til studiet. Søknad om innpass utformes og behandles etter at studenten er tildelt studieplass.

Det undervises hovedsakelig på norsk, men andre skandinaviske språk og engelsk kan forekomme.

Fullført master kvalifiserer for undervisnings- og fagutviklingsstillinger innen helsefag, gir kompetanse i utøvelse av det enkelte fag og i faglig ledelse i helsevesenet.
Fullført master kan gi grunnlag for opptak til Ph.d.-studier.


Bli student ved UiT!Relaterte yrker
Ved studieadministrative spørsmål:

Send e-post til iho.studier@support.uit.no

tlf. 776 45266 / 776 60781