Religionsvitenskap - Religionsvitenskap - master

STUDIESTED: Tromsø
Religionsvitenskap, master, uit.no

Religionsvitenskap er et historisk og sammenlignende fag. Det vil si at religioner studeres i sine sosiale og kulturelle kontekster som dynamiske og foranderlige uttrykk, og at man gjennom begrepsapparat og sammenlignende perspektiver forsøker å forstå både allmenne trekk og det særegne ved de enkelte religionene og kontekstene de utøves i. 

Fakta

Varighet:2 År
Studiested Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i religionsvitenskap.
Opptakskrav:Bachelor i religionsvitenskap eller tilsvarende utdanning.
Søknadsfrist:15. april/1. november
Søknadskode:5035
Søk studiet
Dette er studieretning religionsvitenskap, som inngår i Master i religionsvitenskap.

Studieretning religionsvitenskap består av masteroppgave (60 sp), obligatoriske emner innen vitenskapsteori og prosjektplanlegging (40 sp) og valgfrie emner (20 sp). De obligatoriske emnene skal sikre et solid faglig og metodisk grunnlag for arbeidet med masteroppgaven. Valgemnene gir kandidatene mulighet til å velge et fagområde som de ønsker å fordype eller spesialisere deg i, bl.a. med henblikk på masteroppgaven.

Obligatoriske emner:
REL-3050: Teori og metode III (20 sp)
REL-3053: Prosjektplanlegging, materiale og metode (20 sp)
REL-3900: Mastergradsoppgave (60 sp)

I tillegg velger studentene fritt 20 studiepoeng åpne emner på masternivå (3000-emner), enten religionsvitenskapelige fordypningsemner eller andre samfunnsvitenskapelige/ humanistiske støtteemner.

Alternerende religionsvitenskapelige valgemner:

REL-3001: Nyere myte- og ritualteori (10 sp)
REL-3016: Anthropological approaches in the study of religions (10 sp)
REL-3018: Sekularisme og sekularisering (10 sp)
REL-3019: Religion i skole, media og populærkultur (10 sp)
REL-3020: Religion and violence (10 sp)
REL-3021: Contemporary Witchcraft (10 sp)

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
Valgfritt emne / utenlandsopphold
2. sem (vår)
Valgfritt emne/ utenlanskopphold
(emnet tilbys både i høst- og vårsemesteret)
3. sem (høst)
4. sem (vår)

Etter fullført studieprogram skal kandidatene ha følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper

- Ha tilegnet seg avansert kunnskap innen det religionsvitenskapelige fagfeltet

- Ha inngående kunnskap fagets teoretisk-metodiske tilnærminger

- Vise evne til å arbeide med et avgrenset religionsvitenskapelig tema på en faglig adekvat måte i et avgrenset tidsrom 

Ferdigheter

- Behersker etablerte faglige redskap med sikte på forståelse og analyse av religioner i deres kulturelle og samfunnsmessige sammenhenger

- Under veiledning kunne utvikle en forskningsplan og selvstendig gjennomføre teoretiske og/eller empiriske analyser basert på eget eller foreliggende materiale

- Vise en selvstendig og kristisk holdning til religionshistorisk kildemateriale og religionsvitenskapelige fremstillinger

Generell kompetans

- Kunne jobbe selvstendig med en gitt religionsvitenskapelig problemstilling og kunne gjennomføre mindre forskningsoppgaver

- Kunne vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for religionsvitenskapelige undersøkelser og formidle resultater av egen og andres forskning

- Kunne formidle forskningsresultat i en vitenskapelig tilfredsstillende form 

Kravet for opptak til mastergradsstudiet i religionsvitenskap er avlagt bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng i religionsvitenskapelige emner, hvorav 30 poeng skal være på 2000-nivå. Det er satt et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som blir regnet ut fra et gjennomsnitt av karakterene i de religionsvitenskapelige emnene.

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. Gjennom disse undervisningsformene får studentene mulighet til å studere fagene på forskjellige måter og få økt læringsutbytte. Studentene får mulighet til å øke sin kompetanse både skriftlig og muntlig, og til å presentere sin kunnskap på ulike måter. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Noen emner har obligatoriske arbeidskrav som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensform og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver over selvvalgt eller oppgitt tekst og muntlig eksamen. Eksamensformene er valgt for å prøve studentene i forskjellige typer kunnskap.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala på 5 trinn fra A-E, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli gitt ved karakteren F.

Undervisnings- og eksamensspråk er for de fleste emner norsk. Unntaket er REL-3016, som har engelsk som undervisningsspråk og valgfritt norsk eller engelsk som eksamensspråk, og REL-3020 og REL-3021, som har engelsk som undervisnings- og eksamensspråk. Enkelte forelesninger på engelsk kan også forekomme i andre emner.

Studiet kvalifiserer til blant annet undervisning, i kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning, i grunnskole og videregående skole, samt til arbeid innen forskning, museumsvirksomhet og i yrker som krever kjennskap til flerkulturelle forhold, f.eks. innen internasjonale organisasjoner, utviklingsarbeid, massemedia og administrasjon.
Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradsutdanningen i religionsvitenskap.

Det vil være mulig å få innpasset ett semesters (30 studiepoeng) utenlandsopphold i masterprogrammet etter avtale. Institutt for historie og religionsvitenskap anbefaler at studentene legger utenlandsopphold til 2. evt. 3. semester. Studenter på religionsvitenskap har vært på utveksling blant annet ved universitetene i København, Odense og Århus. For nærmere informasjon kontakt internasjonal koordinator på fakultetet.Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her.Kontakt

Siv Aina Hansen


Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn
Telefon: +4777644381 siv.aina.hansen@uit.no

SIV ELLEN KRAFT copy.jpg

Siv Ellen Kraft


Professor, religionshistoriker
Telefon: +4777644390 siv.ellen.kraft@uit.no

Bjørn Ola Tafjord IHR-2.jpg

Bjørn Ola Tafjord


Professor i religionsvitskap
Telefon: +4777645289 bjorn.tafjord@uit.no

Bli student ved UiT!