Bergverksdrift og mineralteknologi

Bergverksingeniør – en unik utdanning ved UiT i Narvik

Foto: Stein Erik Hansen

Hvorfor studere bergverksdrift ?

Vil du være med å bidra til å gjøre det grønne skiftet mulig? Skal vi nå FNs klimamål, trenger vi mer fornybar energi og et grønt skifte. Visste du at mineraler er en helt nødvendig forutsetning for å kunne gjennomføre det grønne skiftet? Økt produksjon av fornybar energi som solceller og vindmøller og elektrifisering av samfunnet krever veldig mye mer mineralske råstoffer enn det verden produserer i dag. Derfor er det nødvendig med langt mer bergverksdrift for å fremskaffe alle disse råstoffene.

Vil du være med å utvinne mineralene vi trenger for det grønne skiftet? Kunne du tenke deg en unik kompetanse som få andre har? Da bør du velge ingeniørutdanning innen bergverksdrift og mineralressurser ved UiT i Narvik!

Vi tilbyr Norges eneste 3-årige ingeniørutdanning hvor du spesialiserer deg i mineralutvinning. Dette er en unik utdanning som gir deg en sjelden kompetanse som bergverksingeniør.

Hvordan søker du på denne utdanningen ?

Bergverksutdanningen får du ved å velge studieretningen Bergverksdrift og mineralteknologi gjennom siste halvdel av byggingeniør-studiet. Det vil si at du først må søke opptak til studieprogram «Bygg, ingeniør – bachelor», og etter at du har startet på studiet velger du studieretning «Bergverksdrift og mineralteknologi».

Hva handler studiet om og hva lærer du ?

På studieretning Bergverksdrift og mineralteknologi lærer du om nyttige mineraler og bærekraftig gruvedrift. Du lærer om hvordan vi utvinner mineralressursene samtidig som vi ivaretar sikkerhet, miljø og omgivelser. Studiet er bredt og tverrfaglig og dekker hele gruvedriftens verdikjede, med alle faser fra leting til produksjon og nedleggelse.

Du får en anvendt og næringsrettet utdanning, og får kompetanse som bergverksingeniør rustet for fremtidens mineralnæring.

Ametyst Foto: Kalineri / Unsplash
Visste du at det finnes stein i nedknust og prosessert form i de aller fleste bruksartikler, inklusive flere matvarer? Jo, det er faktisk sånn at mineraler fra berggrunnen er viktige ingredienser i så godt som alle ting og produkter som du bruker eller omgir deg med i hverdagen. Alt fra mobiltelefoner og biler til softis, glass, keramikk, papir, maling, tannkrem, kosmetikk og massevis annet inneholder nemlig mineraler.Nyttige mineraler og bergarter kaller vi mineralressurser eller mineralske råstoffer, og disse lærer du om på en anvendt måte. Når de skal utnyttes, er kunnskaper om egenskapene og bruksområdene særlig viktig.
Til forskjell fra et geologistudium går vi lite inn på geologiske prosesser, men ser mer på anvendte og teknologiske sider av fagområdet. Bergverksstudiet er mye bredere og handler mer om selve gruvedriften og hvordan vi utvinner mineralressursene. Dessuten inngår mange andre tema en bergverksingeniør bør ha kunnskaper om, som bl.a. miljømessige aspekter, regelverk, og markedsforhold.
Foto: Idunn Kjølle
På studieretning Bergverksdrift og mineralteknologi er det 4 bergverksemner før den avsluttende Bachelor-oppgaven. For å få en fullverdig kompetanse som bergverksingeniør bør du ta alle disse 4 emnene: «Gruvedrift og Mineralressurser», «Anvendt Bergmekanikk og Ingeniørgeologi-Berg», «Videregående Bergverksdrift», og «Mineralprosessering og anvendt mineralogi».

I tillegg anbefales det at du tar emnene «Landmåling II & III» og «Tunneldriving og sprengningsteknologi». Eventuelt kan du også velge emnet Anleggs- og byggeteknikk.

Illustrasjon praktisk del

Studiet har en praktisk del som er sentral for forståelsen av bergverksfaget i tillegg til teorikunnskapene du får. Vi bruker rikelig tid på ekskursjoner til bergverk i drift og på praktiske laboratorieøvelser. Du får besøke underjordsgruver og dagbrudd på forskjellige typer mineralressurser. Gjennom steinsamlingen vår på laboratoriet blir du godt kjent med mange av de viktigste mineralske råstoffene i Norge.


EMNER PÅ STUDIERETNINGEN (10 studiepoeng)
Gruvedrift og Mineralressurser (BYG-2609)
Anvendt Bergmekanikk og Ingeniørgeologi-Berg (BYG-2608)
Videregående Bergverksdrift (BYG-2805)
Mineralprosessering og anvendt mineralogi (BYG-2811)
Bachelor-oppgave (20 studiepoeng)
Tilgrensende emner som kan velges (10 studiepoeng)
Landmåling II og III
Tunelldriving og sprengingsteknologi

Anleggs- og byggeteknikk

Relevant arbeidspraksis en fordel

Både i forhold til forståelsen av fagområdet og attraktivitet i mineralnæringen vil det være en stor fordel om du også skaffer deg relevant arbeidspraksis knyttet til bergverk, f.eks. i form av sommerjobb i løpet av studietiden.

Hva er jobbmulighetene, og hva kan du jobbe med ?
Foto: Idunn Kjølle
Som bergverksingeniør har du gode jobbmuligheter.Det har vært utdannet få ingeniører med denne kompetansen, og bergverksingeniører er etterspurte kandidater i mineralnæringen. Du blir også kvalifisert for funksjonen Bergteknisk ansvarlig ved de fleste dagbruddsgruver. Utenom bergverksindustrien har du gode jobbmuligheter hos rådgivende ingeniørselskap / konsulentfirmaer, og hos leverandører av maskiner og utstyr til gruvedrift. I tillegg kan du jobbe i anleggsbransjen.

Eksempler på bedrifter hvor ferdigutdannede kandidater har fått jobb:

Bedrift Stilling, funksjon, oppgaver
Omya Hustadmarmor – Hammerfall underjordsgruve i Sørfold Gruveingeniør, planlegging, daglig drift og HMS
LNS (entreprenør innen anleggs- og gruvedrift) Bergverksingeniør, tunneldrift Stavsjøtunnelen Trondheim-Stjørdal, og oppstart ny kobbergruve Nussir i Hammerfest kommune
Rana Gruber, underjordsgruve og dagbrudd, jernmalm Gruveingeniør, oppfølging daglig drift
Norsk Stein - Jelsa, stort eksportpukkverk, Rogaland Trainee. Opplæringsstilling med varierte, relevante oppgaver
Reipå Knuseri, Meløy kommune Prosjektingeniør for pukkverk og anleggsprosjekter. Bergteknisk ansvarlig for pukkverk
Concil AS – rådgivende ingeniørselskap i Narvik  Bergverksingeniør, konsulent for anleggs- og bergverksprosjekter
Multiconsult, Trondheim Rådgiver innen bergverk og ingeniørgeologi


Mineralnæringen er viktig for sysselsetting og verdiskaping i Nord-Norge og hele landet forøvrig. Ser vi på Nord-Norge, omsatte bedrifter med uttak av mineraler i sum for ca. 3 milliarder kroner i 2020, sysselsatte totalt 1100 personer, og på noen områder er mineralnæringen teknologisk ledende i verden. Den nordlige landsdelen og Norge forøvrig har en bergverksindustri i hele sin bredde innen mange typer mineralske råstoffer.

Foto: Idunn Kjølle

Ansvarlig for siden: Inger Hunstad Karlsen
Sist oppdatert: 13.07.2022

Kontakt:

Idunn Kjølle
Førsteamanuensis
Faglig ansvar ved studieretning Bergverksdrift og mineralteknologi

Institutt for bygg, energi og materialteknologi, UiT i Narvik
Tlf: 76 96 61 09 (kontor), 990 41 003 (mob.)
E-post: idunn.kjolle@uit.no

FNs bærekraftsmål

Mineralske råstoffer er en grunnleggende forutsetning for å kunne gjennomføre det grønne skiftet og nå FNs bærekraftsmål nr. 7.

På Bergverksstudiet ved UiT i Narvik lærer du om bærekraftig gruvedrift som ivaretar sikkerhet, miljø og omgivelser og bidrar i forhold til bærekraftsmålene 4, 7, 8, 9 og 12.

Foto: Berit Berbusmel