VVS-ingeniør (Tromsø)

Bygg tilbyr studieretningen varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk i Tromsø. VVS handler om store tekniske systemer som du finner i moderne bygg. Som VVS-ingeniør blir du spesialist på luftkvalitet og ventilasjon, varmeproduksjon, energieffektivisering, varmepumper og kjøleanlegg. Du kan også jobbe med sprinkleranlegg, vannforsyning, sanitæranlegg eller avløpsnett. De fleste VVS-ingeniørene jobber som rådgivende ingeniører eller som driftsansvarlig personell.  VVS-faget ligger i grenseland mellom maskin- og byggingeniør og derfor får du en attraktiv spesialkompetanse hvis du studerer VVS ved UiT. Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk har søknadskode 186 587.

Teknologibygget

Som VVS-student får du studiested i Teknologibygget på UiT campus i Tromsø. Her studerer du i lag med mange andre ingeniørstudenter fra studiene automasjon, droneteknologi, nautikk og prosessteknologi. Det meste av undervisningen skjer på Teknologibygget hvor du finner klasserom, grupperom og laboratorier.

Oppbygging av VVS-studiet

Det finnes to varanter av VVS-studiet. Hvis du har generell studiekompetanse, matematikk R2 og Fysikk 1 eller tatt forkurset, kan du begynne på det ordinære studieløpet, og hvis du har tatt fagbrev i bygg- og anleggsteknikk eller teknologi- og industrifag, kan du begynne på y-veiløpet til VVS-studiet. I y-vei får du matematikk, fysikk og norsk tilsvarende forkurset samtidig med ingeniørstudiet. Studieplanen for VVS y-vei er vist nedenfor

Ordinær studieplan

1H

MAT-1050
Matematikk 1 for ingeniører

TEK-1060
Beregningsorientert programmering og statistikk

TEK-1512
Innføring i ingeniørfag

1V

MAT-1052
Matematikk 2 for ingeniører

TEK-1013
Fysikk og kjemi for ingeniører

TEK-2501
Ingeniørmekanikk

2H

BYG-2502
Grunnleggende byggfag (nett)

PRO-2604
Teknisk termodynamikk

PRO-2610
Fluidmekanikk

PRO-2612
Varmetransport

2V

BYG-2611
Ventilasjonsteknikk

BYG-2610
Byggeadministrasjon og prosjektstyring (nett)

Velg ett emne:
PRO-2606 Varmepumpende prosesser
BYG-2606 Veg- og VA-teknikk (nett)

3H 

BYG-2812
Varmeanlegg, energianalyse, sanitæranlegg

Velg to emner:
BYG-2802 BIM og Autodesk Revit (nett)
BYG-2807 Rehab. betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger (nett)
BYG-2809 Vann- og avløpsteknikk II (nett)
MAT-1003 Kalkulus 3 (hvis du skal studere siv.ing)

3V

TEK-2005
Drift, vedlikehold og økonomi

BYG-2781 
Bacheloroppgave bygg og VVS

 

y-vei studieplan

1H

TEK-0002
Matematikk og fysikk for y-vei (helårsemne)

TEK-0504
Kommunikasjon og norsk for y-vei

TEK-1512
Innføring i ingeniørfag

1V

TEK-1013
Fysikk og kjemi for ingeniører

TEK-2501
Ingeniørmekanikk

2H

MAT-1050
Matematikk 1 for ingeniører

BYG-2502
Grunnleggende byggfag (nett)

PRO-2610
Fluid-
mekanikk

PRO-2612
Varme-
transport

2V

MAT-1052
Matematikk 2 for ingeniører

BYG-2611
Ventilasjonsteknikk

TEK-2005
Drift, vedlikehold og økonomi

3H 

TEK-1060
Beregningsorientert programmering og statistikk

BYG-2812
Varmeanlegg, energianalyse, sanitæranlegg

PRO-2604
Teknisk termodynamikk

3V

Velg ett emne:
PRO-2606 Varmepumpende prosesser
eller
BYG-2606 Veg- og VA-teknikk

BYG-2781 
Bacheloroppgave bygg og VVS

 

Laboratorier

Det inngår en del praktisk undervisning på laboratorier i VVS-studiet. Studiet har egne installasjoner for varmepumper, ventilasjon, varmedirstribusjon, strømingsteknikk, pumpeforsøk og varmeveksling som VVS-studentene utfører forsøk på.

Emner

Ventilasjonsteknikk

Ventilasjonsteknikk handler om hvordan man kan skape et komfortabelt inneklima med god luftkvalitet på arbeidsplasser og i boliger. Ventilasjonsteknikk handler også om hvordan vi kan spare energi gjennom smarte systemer som bruker varmen flere ganger. Du lærer hvordan et moderne ventilasjonsanlegg er bygget opp og fungerer, og du blir kjent med vifter, ventiler og varmevekslere, og når du har fullført emnet skal du kunne prosjekterere et ventilasjonsanlegg for bygg i henhold til gjeldende regelverk og standarder. Du skal kunne beregne luftmengdebehov og gjøre generelle ingeniøroppgaver knyttet til inneklima og ventilasjonssystemer. Du får vite hvordan inneklima, luftkvalitet og lyd påvirker oss som mennesker. 

Varmeanlegg, energianalyse, sanitærteknikk

I Varmeanlegg, energianalyse, sanitæranlegg lærer du om hvordan vannforsynings- og avløpsanlegg er bygget opp og fungerer, og om komponentene som brukes . Du blir kjent med gjeldende normer og regelverk for sanitæranlegg og varmeanlegg. Du blir kjent med de viktigste utfordringene knyttet til vannforsynings- og avløpsanlegg i bygninger, og de tekniske løsningene. Du lærer om typiske varmekilder for bygg og systemer for distribusjon av varme. Du får vite hvordan systemer for oppvarming av bygninger og produksjon av tappevann skal utformes. 

Når du har fullført emnet kan du dimensjonere spillvannsledninger, ventilasjonsledninger og overvannsledninger for bygninger i forhold til kapasitet og trykktap, og i henhold til gjeldende normer og regelverk. Du kan dimensjonere vannledninger i forhold til vannmengde og trykktap, og i henhold til gjeldende normer og regelverk. Du kan dimensjonere varmtvannsberedere i forhold til temperatur og forbruk for bygninger. Du kan prosjektere og dimensjonere varmeanlegg for bygg, og du kan gjennomføre energianalyser og foreslå tiltak for energieffektivisering.

Gjennom emnet Sanitæranlegg, varmeanlegg, energianalyse blir du satt i stand til å utføre ingeniøroppgaver knyttet til dimensjonering og utforming av sanitæranlegg og varmeanlegg i bygninger, og du skal kunne gjøre sakkyndige vurderinger av bygningselementers termiske egenskaper og av sanitæranlegg.

Grunnleggende byggfag

Emnet er felles for alle byggingeniørstudenter på UiT. Emnet gis fra Narvik, og det betyr at VVS-studentene tar emnet nettbasert. Emnet har en obligatorisk samling i Narvik og da får du også møte bygg-studenter fra de andre studieretningene. Emnet består av følgende tema:

 • Landmåling (2,5 sp)
 • Husbygging (1,5 sp)
 • Veibygging (1,5 sp)
 • Betong- og produksjonsteknikk (1,5)
 • Materiallære (1,5 sp)
 • Vann- og avløpsteknikk (1,5 sp)

Fluidmekanikk

I fluidmekanikk lærer du om væsker og gasser, om trykk, viskositet og turbulens. Du lærer om strøminger i rør, om pumper. Du lærer om stasjonær strømning. Du lærer hvordan du velger rett pumpe til et rørsystem.

Teknisk termodynamikk (PRO-2604)

Termodynamikk handler om varme og energi. Du lærer om forbrenning, om motorer, om varmepumper og kuldeanlegg, om vanndamp og gassturbiner.

Ingeniørmekanikk (TEK-2501)

I ingeniørmekanikk lærer du å regne på krefter slik at du kan vurdere om konstruksjoner har tilstrekkelig styrke.

Valgemner

Ordinære VVS-studenter skal velge ett valgemne i fjerde (vår) og to i femte (høst) semester. Y-veistudentene skal velge ett valgemne i sjette (vår) semester. Valgemner i vårsemestereret er

 • PRO-2606 Varmepumpende prosesser som handler om hvordan du produserer varme og kulde med varmepumper og kuldeanlegg
 • BYG-2606 Veg- og VA-teknikk. Et todelt emne. I vegdelen lærer du om hvordan veger og gater skal utformes etter Statens Vegvesens normaler. I vann- og avløpsteknikk lærer du om vannforsyningssystemet og avløpshåndteringssystemer. BYG-2606 er et forkunnskapskrav til BYG-2809. 

Valgemnene er høstsemesteret er:

 • BYG-2802 BIM og datastyrt beregning (Nett)
 • BYG-2807 Rehab av betong-, stålkonstr. og bygninger (Nettbasert)
 • BYG-2809 Vann- og avløpsteknikk II (Nett)
 • MAT-1003 Kalkulus 3 (Valgemne)
Ansvarlig for siden: Tor Schive
Sist oppdatert: 13.08.2023

Har du spørsmål om VVS-studiet, ta kontakt med instituttleder Tor Schive på epost: tor.schive@uit.no