VVS-ingeniør (Tromsø)

UiT tilbyr ingeniørutdanningen varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk (VVS-ingeniør) i Tromsø. VVS er et fag som handler om mange tekniske systemer du finner i moderne bygg. Som VVS-ingeniør blir du spesialist på inneklima, varmepumper, kjøleanlegg, ventilasjonssystemer, varmeproduksjon, energieffektivisering og varmegjenvinning. Du kan også jobbe med vannforsyning, sanitæranlegg og avløpsnett. De fleste VVS-ingeniørene jobber i rådgivende ingeniørfirmaer.  VVS-ingeniør er en studieretning under studieprogrammet bygg, og det betyr at du også får et attraktivt vitnemål som bygg-ingeniør fra UiT. Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk (VVS-ingeniør) har søknadskode 186 587 og studiestedet er i Tromsø.

Teknologibygget

Som ingeniørstudent på VVS-studiet får du studiested i Teknologibygget på UiT sin hovedcampus i Tromsø. Her studerer du i lag med mange andre ingeniørstudenter fra studiene automasjon, droneteknologi, nautikk og prosess- og gassteknologi. Det meste av undervisningen skjer på Teknologibygget hvor du bl.a. finner populære grupperom, laboratorier og undervisningsrom.

Oppbygging av VVS 

Sem-ester 10 studiepoeng 10 studiepoeng

10 studiepoeng

1

TEK-1010
Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

MAT-1050
Matematikk 1 for ingeniører

TEK-1060
Beregningsorientert programmering og statistikk

2

MAT-1052
Matematikk 2 for ingeniører

TEK-1013
Fysikk og kjemi for ingeniører

TEK-1011
Anvendt mekanikk

3

ITE1853
Grunnleggende byggfag (nettbasert)

PRO-1002
Teknisk termodynamikk

PRO-1003
Fluidmekanikk og  varmetransport

4

BYG-2500
Ventilasjonsteknikk

PRO-2002
Varmepumpende prosesser

ITE1906
Byggeadm. og prosjektstyring (nettbasert)

BYG-2501
Sanitæranlegg, varmeanlegg, energianalyse (valgemne)

ITE1918
BIM og datastyrt beregning (valgemne)

ITE1880
Landmåling (valgemne)

6

TEK-2005

Drift, vedlikehold og økonomi

IHP1606

Bacheloroppgave bygg

 

 

Laboratorier

Praktisk undervisning på laboratorier utgjør en vesentlig del av VVS-studiet. Studiet har egne installasjoner for varmepumper, ventilasjon, varmedirstribusjon, strømingsteknikk, pumpeforsøk og varmeveksling.

Ventilasjonsteknikk

Emnet ventilasjonsteknikk handler om hvordan man kan skape et komfortabelt inneklima med god luftkvalitet på våre arbeidsplasser og i våre hjem. Ventilasjonsteknikk handler om hvordan man kan spare energi gjennom smarte systemer som bruker varmen flere ganger. Du lærer hvordan et moderne ventilasjonsanlegg er bygget opp og fungerer, og du blir kjent med vifter, ventiler og varmevekslere. Du blir kjent med det siste nye innen ventilasjonsfaget. Og når du har tatt emnet skal du kunne prosjekterere et ventilasjonsanlegg for bygg i henhold til gjeldende regelverk og standarder. Du skal kunne beregne luftmengdebehov og gjøre generelle ingeniøroppgaver knyttet til inneklima og ventilasjonssystemer. Du får vite hvordan inneklima, luftkvalitet og lyd påvirker oss som mennesker. 

Sanitæranlegg, varmeanlegg, energianalyse

I emnet Sanitæranlegg, varmeanlegg, energianalyse lærer du om hvordan vannforsynings- og avløpsanlegg er bygget opp og fungerer, og om komponentene som brukes i slike anlegg. Du blir kjent med gjeldende normer og regelverk for sanitæranlegg og varmeanlegg. Du blir kjent med de viktigste utfordringene knyttet til vannforsynings- og avløpsanlegg i bygninger, og de tekniske løsningene. Du lærer om typiske varmekilder for bygg og systemer for distribusjon av varme. Du får vite hvordan systemer for oppvarming av bygninger og produksjon av tappevann skal utformes. 

Når du har gjennomført emnet skal du kunne dimensjonere spillvannsledninger, ventilasjonsledninger og overvannsledninger for bygninger i forhold til kapasitet og trykktap, og i henhold til gjeldende normer og regelverk. Du kan dimensjonere vannledninger i forhold til vannmengde og trykktap, og i henhold til gjeldende normer og regelverk. Du kan dimensjonere varmtvannsberedere i forhold til temperatur og forbruk for bygninger. Du kan prosjektere og dimensjonere varmeanlegg for bygg, og du kan gjennomføre energianalyser og foreslå tiltak for energieffektivisering.

Gjennom emnet Sanitæranlegg, varmeanlegg, energianalyse blir du satt i stand til å utføre ingeniøroppgaver knyttet til dimensjonering og utforming av sanitæranlegg og varmeanlegg i bygninger, og du skal kunne gjøre sakkyndige vurderinger av bygningselementers termiske egenskaper og av sanitæranlegg.

ITE1853 Grunnleggende byggfag

Dette er et emne som er felles for alle byggingeniørstudenter på UiT. Emnet gis fra Narvik, og det betyr at VVS-studentene tar emnet nettbasert. Emnet har en obligatorisk samling i Narvik og da får du også møte bygg-studenter fra de andre studieretningen. I dette emnet introduseres du for følgende fagområder:

 • Landmåling (2,5 sp)
 • Husbygging (1,5 sp)
 • Veibygging (1,5 sp)
 • Betong- og produksjonsteknikk (1,5)
 • Materiallære (1,5 sp)
 • Vann- og avløpsteknikk (1,5 sp)

 

Valgemner

I femte semester skal du velge tre emner, og da kan du velge blant følgende emner:

 • BYG-2501 Sanitæranlegg, varmeanlegg, energianalyse
 • ITE1857 Husbyggingsteknikk og materiallære  (Nettbasert)
 • ITE1918 BIM og datastyrt beregning (Nettbasert)
 • MAT-1003 Kalkulus 3 (Valgemne)
 • ITE1897 Rehab av betong-, stålkonstr. og bygninger (Nettbasert)
 • ITE1880 Landmåling II & III (Nettbasert)Ansvarlig for siden: Tor Schive
Sist oppdatert: 04.12.2019 15:21

Har du spørsmål om VVS-studiet, ta kontakt med instituttleder Tor Schive på epost: tor.schive@uit.no