VVS-ingeniør (Tromsø)

Bygg tilbyr studieretningen varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk i Tromsø. VVS handler om mange av de store tekniske systemene som du finner i moderne bygg. Som VVS-ingeniør blir du spesialist på inneklima, ventilasjon, varmeproduksjon, energieffektivisering, varmepumper og kjøleanlegg, . Du kan også jobbe med sprinkleranlegg, vannforsyning, sanitæranlegg eller avløpsnett. De fleste VVS-ingeniørene jobber som rådgivende ingeniører eller som driftsansvarlig personell.  VVS-faget ligger i grenseland mellom maskin- og byggingeniør og derfor får du en attraktiv spesialkompetanse hvis du studerer VVS ved UiT. Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk har søknadskode 186 587.

Teknologibygget

Som ingeniørstudent på VVS-studiet får du studiested i Teknologibygget på UiT sin hovedcampus i Tromsø. Her studerer du i lag med mange andre ingeniørstudenter fra studiene automasjon, droneteknologi, nautikk og prosess- og gassteknologi. Det meste av undervisningen skjer på Teknologibygget hvor du bl.a. finner populære grupperom, laboratorier og undervisningsrom.

Oppbygging av VVS 

Sem-ester 10 studiepoeng 10 studiepoeng

10 studiepoeng

1

TEK-1512
Innføring i ingeniørfag

MAT-1050
Matematikk 1 for ingeniører

TEK-1060
Beregningsorientert programmering og statistikk

2

MAT-1052
Matematikk 2 for ingeniører

TEK-1013
Fysikk og kjemi for ingeniører

TEK-2501
Ingeniørmekanikk

3

BYG-2502
Grunnleggende byggfag (nett)

PRO-2604
Teknisk termodynamikk

PRO-2610
Fluidmekanikk

PRO-2612
Varmetransport

4

BYG-2611
Ventilasjonsteknikk

BYG-2610
Byggeadministrasjon og prosjektstyring (nett)

Velg ett emne:
PRO-2606 Varmepumpende prosesser
BYG-2606 Veg- og VA-teknikk

BYG-2612
Varmeanlegg, energianalyse, sanitæranlegg

Velg to emner:
BYG-2802 BIM og Autodesk Revit
BYG-2807 Rehab. betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger
BYG-2809 Vann- og avløpsteknikk II
MAT-1003 Kalkulus 3 (hvis du skal studere siv.ing)

6

TEK-2005
Drift, vedlikehold og økonomi

BYG-2781 
Bacheloroppgave bygg og VVS

 

Laboratorier

Praktisk undervisning på laboratorier utgjør en vesentlig del av VVS-studiet. Studiet har egne installasjoner for varmepumper, ventilasjon, varmedirstribusjon, strømingsteknikk, pumpeforsøk og varmeveksling.

Ventilasjonsteknikk

Emnet ventilasjonsteknikk handler om hvordan man kan skape et komfortabelt inneklima med god luftkvalitet på våre arbeidsplasser og i våre hjem. Ventilasjonsteknikk handler om hvordan man kan spare energi gjennom smarte systemer som bruker varmen flere ganger. Du lærer hvordan et moderne ventilasjonsanlegg er bygget opp og fungerer, og du blir kjent med vifter, ventiler og varmevekslere. Du blir kjent med det siste nye innen ventilasjonsfaget. Og når du har tatt emnet skal du kunne prosjekterere et ventilasjonsanlegg for bygg i henhold til gjeldende regelverk og standarder. Du skal kunne beregne luftmengdebehov og gjøre generelle ingeniøroppgaver knyttet til inneklima og ventilasjonssystemer. Du får vite hvordan inneklima, luftkvalitet og lyd påvirker oss som mennesker. 

Sanitæranlegg, varmeanlegg, energianalyse

I emnet Sanitæranlegg, varmeanlegg, energianalyse lærer du om hvordan vannforsynings- og avløpsanlegg er bygget opp og fungerer, og om komponentene som brukes i slike anlegg. Du blir kjent med gjeldende normer og regelverk for sanitæranlegg og varmeanlegg. Du blir kjent med de viktigste utfordringene knyttet til vannforsynings- og avløpsanlegg i bygninger, og de tekniske løsningene. Du lærer om typiske varmekilder for bygg og systemer for distribusjon av varme. Du får vite hvordan systemer for oppvarming av bygninger og produksjon av tappevann skal utformes. 

Når du har gjennomført emnet skal du kunne dimensjonere spillvannsledninger, ventilasjonsledninger og overvannsledninger for bygninger i forhold til kapasitet og trykktap, og i henhold til gjeldende normer og regelverk. Du kan dimensjonere vannledninger i forhold til vannmengde og trykktap, og i henhold til gjeldende normer og regelverk. Du kan dimensjonere varmtvannsberedere i forhold til temperatur og forbruk for bygninger. Du kan prosjektere og dimensjonere varmeanlegg for bygg, og du kan gjennomføre energianalyser og foreslå tiltak for energieffektivisering.

Gjennom emnet Sanitæranlegg, varmeanlegg, energianalyse blir du satt i stand til å utføre ingeniøroppgaver knyttet til dimensjonering og utforming av sanitæranlegg og varmeanlegg i bygninger, og du skal kunne gjøre sakkyndige vurderinger av bygningselementers termiske egenskaper og av sanitæranlegg.

ITE1853 Grunnleggende byggfag

Dette er et emne som er felles for alle byggingeniørstudenter på UiT. Emnet gis fra Narvik, og det betyr at VVS-studentene tar emnet nettbasert. Emnet har en obligatorisk samling i Narvik og da får du også møte bygg-studenter fra de andre studieretningen. I dette emnet introduseres du for følgende fagområder:

 • Landmåling (2,5 sp)
 • Husbygging (1,5 sp)
 • Veibygging (1,5 sp)
 • Betong- og produksjonsteknikk (1,5)
 • Materiallære (1,5 sp)
 • Vann- og avløpsteknikk (1,5 sp)

 

Valgemner

I femte semester skal du velge tre emner, og da kan du velge blant følgende emner:

 • BYG-2501 Sanitæranlegg, varmeanlegg, energianalyse
 • ITE1857 Husbyggingsteknikk og materiallære  (Nettbasert)
 • ITE1918 BIM og datastyrt beregning (Nettbasert)
 • MAT-1003 Kalkulus 3 (Valgemne)
 • ITE1897 Rehab av betong-, stålkonstr. og bygninger (Nettbasert)
 • ITE1880 Landmåling II & III (Nettbasert)
Ansvarlig for siden: Tor Schive
Sist oppdatert: 29.03.2022

Har du spørsmål om VVS-studiet, ta kontakt med instituttleder Tor Schive på epost: tor.schive@uit.no