Multidisiplinær odontologi

Varighet: 3 år

Multidisiplinær odontologi

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
Søking og opptak
Slik søker du

Formålet med utdanningen er at det skal være en tverrfaglig spesialitet for voksne pasienter med omfattende behov for tannbehandling, ofte knyttet til medisinsk og/eller psykiatrisk problematikk, nedsatt funksjonsevne, atferdsproblemer og/eller geriatrisk problematikk. Utdanningen vil fokusere på en helhetlig tilnærming til pasienter og pasientbehandling. Helsefremmende og forebyggende tiltak, samt tannbehandling, må tilpasses pasientenes allmennhelse og evne til egenomsorg.

Spørsmål om studiet

Mohammed Al-Haroni

Professor, Instituttleder IKO


Multidisiplinær odontologi er en tverrfaglig odontologisk spesialistutdanning under utprøving. En spesialist i multidisiplinær odontolog vil ha en helhetlig profesjonell og akademisk kompetanse og et bredere spekter av kliniske og teoretiske ferdigheter enn en allmennpraktiker.

Studiet vil kvalifisere til å forebygge, diagnostisere og behandle odontologiske sykdommer hos voksne pasienter med spesielt kompliserte odontologiske og medisinske/psykiatriske problemstillinger mht.:

  • karies-, endodonti- og periodontiproblematikk
  • omfattende tap av tenner
  • avansert tannerosjon/attrisjon
  • alvorlige medisinske sykdommer
  • fysiske og psykiske funksjonshemninger
  • psykiske lidelser
  • odontofobi
  • rusavhengighet
  • alderdom

Studiets målsetning er dessuten å kvalifisere kandidater til rådgivende oppgaver innen klinisk virksomhet, innen forebyggende tannhelsearbeid og helseøkonomi, og innen helsekommunikasjon. Dette vil styrke kompetansen, spesielt innenfor den allmenne tannhelsetjenesten (offentlig og privat) og bedre samarbeidet mellom spesialist, allmenntannlege og helsetjenestene forøvrig

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) ODO-6302 Spesialistutdanning i Multidisiplinær odontologi - 180 stp.

Aktuelle søkere til utdanningen i multidisiplinær odontologi er tannleger med interesse for tannbehandling av voksne pasienter med særlig sammensatte behov – tverrfaglig odontologiske, psykiske og medisinske problemstillinger. Opptakskravene er godkjent norsk autorisasjon som tannlege. To års klinisk erfaring er et minimum. Søkere med fem års allmennpraksis eller mer, vil bli foretrukket. Opptaket bør være i henhold til allment aksepterte kriterier, se «Regler for spesialistutdanning av tannleger».

Opptak til utdanningen publiseres i tannlegetidskriftet "Tidene" og på våre hjemmesider.

Kompetanseutvikling av tannleger under spesialistutdanning skjer i hovedsak gjennom teoretisk og praktisk tjeneste/arbeid under veiledning. Klinisk tjenestegjøring skjer ved TkNN og på kandidatenes desentraliserte klinikk, og omfatter behandling av pasienter som henvises til kompetansesenteret/ desentralisert klinikk og som krever spesialistbehandling.

Eksamen bestående av tre deler, to teoretiske deler, en praktisk del. I den praktiske delen diskuteres inngående 3 av 10 skriftlig innrapporterte pasientkasus. I den teoretiske delen rapporteres og vurderes det vitenskapelige arbeidet. Avslutningsvis skal kandidaten gjennomføre en offentlig forelesning på rundt 30 minutter rettet mot allmenntannleger. Den eksterne sensoren skal oppgi tema for forelesningen minst to uker før eksamensdagen.

Norsk/skandinavisk/engelsk