Økt konkurranseevne gjennom grønn omstilling (nettbasert)

Varighet: 1 År

Foto: A.Tannagashev
Foto: A.Tannagashev

Økt konkurranseevne gjennom grønn omstilling (nettbasert)

Varighet: 1 År

Studiested
Nettbasert
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Studieprogrammet er rettet mot næringsaktører som ønsker etterutdanning innenfor området Grønn omstilling. Studiet er først og fremst tilpasset det private næringslivet, men kandidatene kan også være interessante for offentlig sektor. Utdannelsen kvalifiserer først og fremst til ulike leder og mellomlederroller innen handels- og industribedrifter i inn- og utland.

Studieprogrammet er tilpasset masternivå, er nettbasert og utviklet spesielt for studenter i arbeid som trenger et fleksibelt utdanningstilbud.

Spørsmål om studiet
E-post: hhnett@hjelp.uit.no

10712696_10154640568570710_4232654588610930146_n.jpg
Martin Overvik

Førstekonsulent

 • Telefon: +4778450218
 • Campus: Alta

Lund, Pål Einar

Studieveileder for de nettbaserte studiene i ledelse og bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen, campus Alta

 • Telefon: +4778450155
 • Campus: Alta

Studieprogrammet er en deltids lederutdanning over et år med 50% studieprogresjon (30sp på ett år). Studieprogrammet er tilpasset masternivå, og er fleksibelt og nettbasert.

Det vil bli benyttet tilpassede lærings- og undervisningsaktiviteter for kommunikasjon, samhandling og samarbeid mellom undervisere og studenter, og mellom studenter.

Det vil legges opp til én felles fysisk oppstarts samling. Det er obligatorisk fremmøte på oppstartsamlingen i første semester (2 dager). Det vil gis informasjon om viktige faglige, tekniske og administrative forhold rundt gjennomføringen av studiet.

Samhandling i grupper er viktig for læring. Det vil derfor bli satt av tid til å danne grupper, for å få i gang prosessuelle arbeidsformer mellom studentene.

Studieprogrammet er på 30sp består av tre emner:

 • Miljø og Bærekraft (10 stp)
 • Bærekraftige investeringer, miljø- og bærekraftsrapportering (10 stp).
 • Sirkulærøkonomi og bærekraftige forretningsmodeller (10stp)

Emnene gjennomføres parallelt over to semestre.


Målet med disse tre emnene er å bidra til grønn omstilling av norsk næringsliv ved å:

 • inkludere miljøperspektivet i foretakets beslutningsstrategier
 • å bevisstgjøre bedriftseiere/ledere deres rolle i markedet ut over det å skape en lønnsom bedrift.
 • utvikle bedriftens evne til å tilfredsstille beviste kunders behov for å få mer informasjon/dokumentasjon om hva de kjøper
 • utvikle bedriftens evne til korrekt og rask omstilling gjennom prosjekter - utvikle bedrifters evne til å utvikle langsiktige strategier for grønn omstilling

Studentene vil få innsikt i globale miljøutredninger og de økologisk argumentene som ligger til grunn for FNs bærekraftsmål. De vil lære seg analyseverktøy for å forstå konsekvenser og muligheter for grønn omstilling og den betydning en slik omstilling kan ha for bedriftens virksomhet på kort og lang sikt. Studietilbudet (lederutdanningen) vil bygge kompetanse til å utvikle strategier for å gjennomføre grønn omstilling. Strategiene skal relateres til studentenes egen bedrift eller for en valgt industri.

Kunnskaper:

Studenten vil få inngående kunnskaper om:

 • globale miljøutredninger og de økologisk argumentene som ligger til grunn for FNs bærekraftsmål
 • hvordan vi kan redusere vårt globale miljøavtrykk?
 • hva de viktigste målsetningene er og tiltakene for å stanse tap av natur og redusere klimautslipp i internasjonale miljøavtaler
 • hvilke bærekraftstrategier og veikart kan redusere klimautslipp og tap av natur i Norge
 • hva menes med sirkulærøkonomi og bærekraft, generelt og ift bedrifter
 • hva menes med bærekraftige forretningsmodell
 • hvordan innovasjon kan bidra til sirkulærøkonomi og bærekraft
 • hvordan bærekraftige investeringer kan bidra til bærekraftig utvikling
 • den historiske utviklingen av bedriftens samfunnsansvar og bærekraftige investeringer
 • ha kjennskap til måleutfordringer i koblingen mellom bærekraft og finansielle resultater.
 • prinsipper for multippel rapportering
 • sentrale initiativer og standarder innen bærekraftrapportering

 

Ferdigheter:

Studenten vil lære å:

 • analysere og forstå konsekvenser og muligheter for grønn omstilling og den betydning en slik omstilling kan ha for bedriftens virksomhet på kort og lang sikt
 • analysere miljøavtrykk og klimagassutslipp
 • bruke Klimakur 2030-rapporten for å finne løsninger for reduksjon av klimagassutslipp for din valgte industri (spesifikke industrier)
 • utvikle bærekraftstrategier og veikart for FN’s bærekraftsmål for din valgte industri (en spesifikkindustri)
 • framtidsanalyser for å evaluere tilpasning til fremtidige klimaendringer og alternative muligheter for grønn omstilling
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike strategier og tiltak relevante ift sirkulærøkonomi og bærekraft
 • bruke forretningsmodeller-basert verktøy for å analysere/planlegge strategier og tiltak relevant ift bærekraft
 • forholde seg til grønne sertifiserings- og finansieringsordninger i Norge
 • gjøre vurdering av bedriftens/industriens sensitivitet til bærekraftrisiko ved hjelp av ESG faktorer
 • utlede førende indikatorer fra miljøregnskapet til bruk i den daglige driften av selskapet
 • utvikle mål for bærekraftrapporteringen og rapportere framdrift mot disse

Kompetanse:

Etter programmet vil studenten kunne:

 • utvikle strategier for å gjennomføre grønn omstilling. Strategiene skal relateres til studentenes egen bedrift eller for en valgt industri
 • reflektere over betydningen av miljøendringer og grønn omstilling for næringslivet
 • reflektere kritisk ift betydning og utfordringer av sirkulærøkonomi og bærekraft for bedrifter
 • bedømme hvorvidt bedriften tar hensyn til risikofaktorer for bærekraft, herunder klimarisiko, i investeringsbeslutninger og forretningsmodell
 • kunne vurdere, og forholde seg kritisk til andre virksomheters miljøregnskap og bærekraftrapportering
 • utvikle bedriftens miljøregnskap og bærekraftrapportering

Studenten skal etter utdanning være en ressurs for virksomheter som ønsker å iverksette omstillinger for å møte dagens og fremtidens miljøkrav og gjennom dette bidra til å sikre virksomheters lovlighet, lønnsomhet og konkurranseevne .

For opptak til studiet gjelder følgende opptakskrav:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

Faglig minstekrav er karakteren C (2,5) eller 2.9 på eldre karakterskala. Karaktersnittet regnes ut fra hele bachelorgraden.

I tillegg kreves det minimum to års relevant yrkespraksis. Med relevant yrkespraksis menes at søkeren har arbeidserfaring som kan knyttes til programmets profil eller erfaring fra arbeid med oppgaver som kan relateres til utdanningen som danner grunnlaget for opptaket.

Slik dokumenterer du yrkespraksis:

Dokumentert yrkeserfaring skal inneholde startdato og sluttdato for arbeidsperioden og hvor stort omfang stillingen hadde, i timer per uke eller i stillingsprosent.

Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med ligningsattest. Relevant yrkeserfaring dokumenteres med firmaattest fra Foretaksregisteret.

Antall studieplasser: 200. Studiet er adgangsregulert.

Undervisningen består av forelesninger, webinarer, podcasts, seminarer, casearbeid og workshops. På webinar får studentene mulighet til å drøfte ulike tema og legge frem problemstillinger. Læringsformene innen de ulike emnene vil variere og det er derfor viktig å sette seg godt inn i emneplanene. Veiledning gis individuelt og gruppevis.

Noen av undervisningsaktivitetene (f.eks webinarer) som også involverer studenter, vil bli tatt i opptak og publisert på læringsplattformen (Canvas). Handelshøgskolen har gjennomført en vurdering av behandlingsgrunnlaget og henviser til Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag. Behandlingsgrunnlaget er «berettiget interesse» og formålet med bruken er å få formidlet faglig innhold og læringsprosesser. Opptak blir lagret og publisert på Canvas slik at materialet senere kan benyttes som repetisjon og/eller ses av studenter som ikke kunne følge Live-sendingene på grunn av sykdom etc. Innspillinger av høy kvalitet vil kunne benyttes også for senere års inntak dersom det er behov for det, men kun opptak av typen der foreleser er i sentrum.  

Studieprogrammet vil særlig tilrettelegge for studentaktiv læringsmetodikk ved ta i bruk prosjektbasert læring (PBL) og virtuelt teamarbeid. Metoden egner seg godt for selvregulerende

læring og stimulerer studentene til kritisk og kreativ tenkning, samarbeid og kommunikasjon. Gjennom en problemløsningsprosess vil studentene bl.a. være motiverte til å lære nye konsepter og ideer.

Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til pc, kan bruke teknologi og har internettilgang med god netthastighet.

 

Arbeidskrav og eksamen

Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskap samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig presentasjon. Se hver enkelt emnebeskrivelse for informasjon om eksamen.

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er i hovedsak på norsk, men enkelte emner undervises på delvis på engelsk. Litteratur i form av lærebøker, artikler og kompendier vil være på engelsk eller norsk.

Studieprogrammet kvalifiserer ikke til opptak til Ph.D.-program.

Studieprogrammet kan, dersom det forhåndsklareres, innpasses i andre erfaringsbaserte masterutdanninger.

Ingen

Studiested
Nettbasert
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du