Reiselivsledelse - erfaringsbasert master

Varighet: 5 Semestre

Reiselivsledelse - erfaringsbasert master

Varighet: 5 Semestre

Studiested
Alta, Tromsø
Søknadsfrist
No admission for 2024/2025.
Søking og opptak
Slik søker du

Kompetanseutvikling er viktig for å styrke reiselivets konkurransekraft i fremvoksende nasjonale og internasjonale markeder. Basert på en kartlegging av næringen har vi satt sammen emner som vil styrke din kompetanse innen personaladministrasjon, markedsføring, besøksforvaltning, sikkerhet, opplevelsesproduksjon og generell ledelse. Vår ambisjon er at alle emnene skal gjøre deg bedre i stand til å ta kunnskapsbaserte beslutninger i din praktisk ledelse.

Studiet har oppstart våren 2025

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Spørsmål om studiet
E-post: aisi@hjelp.uit.no

Arild Røkenes

Instituttleder/ Institutt for reiseliv og nordlige studier

 • Telefon: +4778450429
 • Campus: Alta

Målgruppen for studiet er kandidater som har en bachelor eller tilsvarende grad og som ønsker å lære om ledelse og drift av bedrifter med fokus på lønnsomhet, effektiv drift, kvalitet og bærekraft. Studiet retter seg mot deg som vil jobbe i reiselivsbedrifter eller i støttefunksjoner for reiselivet og har praktisk ledererfaring fra reiseliv eller andre relevante næringer.

Det legges opp til at det skal være mulig å kombinere dette studiet med jobb relatert til reiselivsnæringen.

Studiet gir teoretisk basiskunnskap som sikrer felles forståelse av viktige begreper og teoretiske perspektiver innen reiseliv. Deretter vil kandidatene raskt lære avansert forskningsbasert kunnskap. Neste steg i læringsprosessen er å utvikle ferdighet i å analysere, planlegge og gjennomføre prosesser som bidrar til økt lønnsomhet, miljø- og kulturrelatert bærekraft og andre viktige mål på bedrift, destinasjon- eller samfunnsnivå. I alle emner og aktiviteter vil personlig lederutvikling stå sentralt.

Kandidatene skal skrive en masteroppgave som utgjør 30 studiepoeng, alene eller som en gruppe med 2-3 personer. I dette arbeidet skal studentene demonstrere teoretisk og analytisk kunnskap og ferdigheter i å løse praktiske utfordringer på basis av tilegnet kunnskap. Det anbefales å skrive en masteroppgave som tar utgangspunkt i reelle case som er viktig for en reiselivsbedrift eller for næringen mer generelt. Dette kan for eksempel være en forretningsplan, en plan for kommersialisering eller implementering av en produkt-ide, en analyse av opplæringsbehov og program for kompetanseutvikling, oppbygging av sikkerhet og kvalitetssystemer eller lignende. Oppgaver som retter seg mot destinasjonsnivået eller generell utvikling av næringsklynger og næringssamarbeid er også mulig.

Studentene vil få kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i:

 • Bærekraftig reiseliv og offentlig forvaltning som gir innsikt i hvordan man harmonerer mål om økonomisk lønnsomhet, miljø- og naturvern og hensyntaking til lokal og regional kultur. I tillegg vil de lære om politiske og forvaltningsmessige beslutningsprosesser med tanke på effektivt samarbeid mellom næring og forvaltning.
 • Ledelse, inklusive styringsteknikker og metoder for å forbedre forretningsmessig lønnsomhet og miljømessig og sosial bærekraft.
 • Moderne reiselivsmarkedsføring inklusive pris- og økonomiforståelse, prisstrategier, tiltrekke seg gjester, kundeverdiproduksjon og opplevelsesproduksjon.
 • Personalplanlegging og personalutvikling (HR i reiseliv) bl.a. arbeidsrett på sentrale områder for drift av reiselivsbedrifter, som oppsigelser, permitteringer og avskjed. Videre vil det undervises i ulike rekrutteringsmetoder og hvordan man kan jobbe med motivering og opplæring av ansatte.
 • Risikostyring. Her vil de lære om de formelle kravene til sikkerhetssystemer, erstatningsansvar og hvordan sikkerhet kan bli et konkurransefortrinn.
 • Valgfritt emne utgjør 10 studiepoeng.

Som en integrert del av all undervisning og på alle samlinger vil det være aktiviteter som bidrar til studentens personlige utvikling som leder. Dette betyr at studentene skal få økt forståelse om seg selv gjennom gruppearbeid, egne refleksjonsnotater og analyse av gruppedynamikk, og casebaserte oppgaver. Sistnevnte kan skje ved å gjennomføre en fiktiv eller reell rekrutteringsprosess hvor man gjennomfører referanseintervjuer, personlig intervju og personlighetstesting.

Alle samlinger og fellesaktiviteter er obligatorisk (minimum 70% deltakelse). Det legges opp til enkelte strømmede forelesninger utenom samlingene, og det planlegges virtuelle møteplasser og diskusjonsgrupper.

Det er ønskelig at studentene har en tilknytning til en bedrift for å sikre at eksamner og masteroppgave tar utgangspunkt i relevante problemstillinger. For studenter som er i relevant jobb vil det bli lagt til rette for gjennomføring av et "oppdragsprosjekt" i samarbeid med næringen.

Etter bestått studieprogram har kandidaten tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten kan

 • Redegjøre for og bruke grunnleggende og avansert teoretisk basiskunnskap i praktiske utfordringer med utvikling av bedrifter og destinasjoner.
 • Kjenne til og kunne fortolke relevante lover og forskrifter og kunne tilpasse markedsføring, prising, personalpolitikk og annen næringsaktivitet til gjeldende regelverk.
 • Forstå sammenhengen mellom bedriftsøkonomisk overskudd, hensynet til natur og miljø samt lokale kulturer basert på forskningsbasert kunnskap.
 • Analysere faglige problemstillinger ved hjelp av etablert reiselivsteori.

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • Gjøre bruk av forskningsbaserte reiselivsfaglige metoder, både analoge og it-baserte, i lederrollen, kommunikasjon med ansatte, samarbeidspartnere og kunder.
 • På en selvstendig måte utforme, analysere og praktisere styringssystemer som bidrar til å redusere uønskede risikomomenter.
 • Utvikle systemer som sikrer analyse og dialog med relevante aktører som politikere, virkemiddelapparat og andre som blir berørt av reiselivsvirksomhet.
 • Bruke forskningsbaserte teknikker og metoder for personlig læring og utvikling.
 • Utvikle aktiviteter (produkter) som er i samsvar med turistenes ønsker og behov.
 • Utøve teknikker for refleksiv praksis som leder.
 • Bruke spesifikke teknikker knyttet til motivasjon og ledelse av medarbeidere.

Generell kompetanse

Kandidaten kan etter endt studium

 • Redegjøre for, og være i stand til å holde seg oppdatert på forskningsfronten på relevante fagområder som ledelse, markedsføring, bærekraftig reiseliv.
 • Forstå sin egen rolle som leder med særlig ansvar for bedrift, ansatte, natur og lokal kultur.
 • Ha utviklet bevissthet om egne verdier som leder og hvordan denne praktiseres i lederskap.
 • Kommunisere forskningsbaserte analyser, problemstillinger og konklusjoner til samarbeidspartnere, ansatte og tiltaksapparat.
 • Generalisere egen kunnskap til bruk i nye utfordringer og tilpasse dette til ny informasjon.
 • Forstå næringens egenart og dens samfunnsmessige betydning, og gjennom kritisk tenkning bidra til en bærekraftig utvikling.

Studieplan
Emnekode stp. Emnenavn Semester
1 2 3 4 5
REI-3201 10 Reiselivsledelse x
REI-3202 10 Bærekraftig reiseliv og offentlig forvaltning x
REI-3203 10 Risikostyring og opplevelsesproduksjon x
REI-3204 10 HR i reiseliv x
REI-3205 10 Reiselivsmarkedsføring x
REI-3901 30 Masteroppgave i reiselivsledelse x x

Reiselivsledelse - erfaringsbasert master har oppstart på vårsemesteret

1. semester vår, 2. semester høst osv. 


Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende grad, samt minst 2 års praktisk erfaring fra reiselivsnæringen eller annen relevant næring som hotell, restaurant og opplevelsesbedrifter. For eksempel kan du ha oppnådd bachelorgrad i friluftsliv, naturvitenskapelige fag, språk, samfunnsfag, humaniora eller økonomi og administrasjon.

Studieprogrammet har to hoveddeler, undervisningsdelen og selvstendig arbeid (masteroppgaven). Progresjonen vil følge en modell med tilnærmet 70% progresjon i forhold til et normalt helårsstudie i undervisningsdelen. I det selvstendige arbeidet (masteroppgaven) legges det opp til 50% progresjon. Studieløpet innebærer relativt intenst arbeid i startfasen og mer fleksibelt under skriving av masteroppgaven. Denne modellen vil gjøre det mulig for studenter å ta studiet på 2-2,5 år når studiet kombineres med jobb. Det valgbare emnet vil avhenge av studentens tidligere utdannelse og kompetanse. Aktuelle valgbare emner kan være innen tverrkulturell kommunikasjon, internasjonal handel og forretningsstrategi, økonomifag eller metode og vitenskapsteori. Andre emner i andre fagområder kan godkjennes etter søknad til fagansvarlig ved oppstart av 3. semester.

I første semester vil det gjennomføres 3 samlinger a tre dager. I de resterende semestrene vil det gjennomføres 2 samlinger pr semester. Studentene må møte fysisk på samlingene.

Samlingene vil alternere mellom Tromsø og Alta. Hver samling vil være på fire dager (8-10 timer pr dag). Konkret legges det opp til at samlingene foregår delvis i helger og delvis i ukedagene. For å gjøre det mulig å kombinere studiet med jobb vil samlingene legges i reiselivets lavsesong. Samlingene blir i september/oktober og april/mai pluss en oppstartsamling i januar første året.

Som det tidligere er gjort rede for vil dette studiet ha en forskjøvet progresjon med 70 % progresjon i undervisningsdelen og 100-50% progresjon for å ferdigstille masteroppgaven. I praksis betyr dette en forventning om at studentene bruker omtrent 550 timer pr. semester frem til arbeidet med masteroppgaven igangsettes. Under arbeidet med masteroppgaven forventes det at studentene bruker omtrent 800 timer som fordeles på ett til to semester. Dette inkluderer forelesninger, gruppearbeid, egen lesing, eksamen og masteroppgaver.

Eksamen og vurdering
Det er skriftlig hjemmeeksamen etter hvert emne. Det vil benyttes ulike eksamensformer hvor emnets egenart og studentens behov står sentralt. For eksempel kan det være aktuelt å skrive en aviskronikk innenfor emnet bærekraftig turisme.
Hvert emne vil også ha som arbeidskrav at studentene leverer et eget refleksjonsnotat om sin egen utvikling som leder. Refleksjonsnotatet må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen. Masteroppgaven avslutter studiet og kan ikke leveres før alle deleksamener er bestått.

Masteroppgaven
Arbeidet med den selvstendige masteroppgaven er på 30 studiepoeng. Det legges opp til en prosjektorientert masteroppgave hvor studentene skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter i å løse relevante og praktiske utfordringer på bedrift, klynge eller destinasjonsnivå.
Mastergradsoppgaven kan skrives alene eller i grupper på to studenter.
Mastergradsoppgavens omfang skal være på ca. 14 000 ord (ca 40 sider), inkludert referanser og noter. Eventuelle vedlegg kommer i tillegg, men bør begrenses. Dersom to studenter skriver sammen skal omfanget være på ca. 20 000 ord (ca 55 sider).
Oppgaven kan klausuleres, det vil si være unntatt offentlighet dersom berørte bedrifter ønsker det. Resultatet kan for eksempel avspeiles i en komplett forretningsplan, evaluering av en bedrifts personalpolitikk eller kvalitet/sikkerhetssystem eller strategiplan for en destinasjon. Her skal kandidatene demonstrere at de er oppdatert på eksisterende kunnskap (forskning) og bruke denne kunnskapen i en avansert analyse. i løpet av det selvstendige arbeidet vil det gjennomføres tre samlinger hvor studentene må levere delkapitler i henhold til en realistisk progresjon. Det vil være en sammenheng mellom masteroppgaven og de ulike kursene som gjennomføres ved at arbeidskrav og læringsmål skaper en naturlig progresjon.

Undervisningsspråket er i hovedsak norsk, men det vil forekomme forelesninger på engelsk. Litteratur vil i stor grad være på engelsk.
Eksamensspråk vil være norsk, men det kan søkes om å levere besvarelsen på engelsk, svensk eller dansk.

I studiet legges det opp til at en av samlingene kan legges til en utenlandsk destinasjon/universitet.
Det valgbare emne kan utføres på et utenlandsk universitet, men må godkjennes av UiT Norges arktiske universitet.