Teologi - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
1-uit-51.jpg

Bachelorstudiet i teologi tar for seg de store spørsmål om religiøs tro og livets mening. Studiet utforsker ulike sider ved kristen tro og tradisjon, og er det første skritt på veien til å kunne bli prest i Den norske kirke.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i teologi
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 480
Søk studiet

Teologi er et akademisk studium av kristendom, dens kilder, utviklingshistorie og dens indre sammenheng som kan lede til en full presteutdanning. Det særegne ved teologi ved UiT er at den kombinerer teologiske og religionsvitenskapelige komponenter. Teologi er sammensatt av bibelfag, kristendomshistorie, systematisk teologi (troslære og etikk), samt teori og metode. Studiet vil også gi en innføring i kristendommen i nærkonteksten, herunder samiske forhold.  

Studenter som ønsker å gå videre på studiet i teologi på mastergradsnivå med henblikk på prestetjeneste, bør ta 30 av 60 studiepoeng i praktisk-kirkelige utdannelsen ved Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) mellom bachelor- og masterstudiet. Utdannelsen på KUN er deltid, og kan tas parallelt med studiet hos oss. Før man begynner på KUN må man ha avlagt 60 studiepoeng i kristendomsfaglige emner. De øvrige 30 studiepoeng tas etter endt masterstudium. For dem som ønsker det, kan hele denne komponenten tas etter fullført mastergrad.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
4. sem (vår)
Utvekslingsopphold eller valgfrie emner
5. sem (høst)
REL-1009 Kristendom III: Kristen livstolkning og etikk
Emnet går uregelmessig
REL-1011 Hellenistisk gresk
Emnet går ureglemessig
6. sem (vår)

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • ha bred kunnskap om kristendommens opprinnelse, historiske utvikling, sentrale tekster og egenart i dag
 • kjenne til fagets forskningshistorie og ulike teoretisk-metodiske tilnærminger innen fagområdet
 • ha kunnskap om kristendommens relasjon til andre religioner og til samiske forhold
 • kan oppdatere sine faglige kunnskaper om teologi


Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglige teoretiske og metodiske redskap for å analysere og drøfte sentrale spørsmål i den kristne tradisjon i fortid og nåtid
 • kan beherske relevant faglig terminologi og framstille fagstoff slik at det belyser en problemstilling på en klar måte
 • skal kunne innhente, vurdere og bearbeide fagstoff og reflektere kritisk over eget faglig arbeid


Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn fra fagområdet
 • kan formidle teologisk faglig innhold muntlig og skriftlig
 • kan jobbe selvstendig under veiledning med teologiske og historiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter i tråd med etiske krav og retningslinjer

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskapskrav for realkompetanse: norsk, engelsk og 5-årig relevant yrkeserfaring.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse

Undervisningen gis i form av forelesninger, øvelser, seminarer og veiledning. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene mulighet til å studere fagene på forskjellige måter. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen og muntlig eksamen. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskap, samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig formidling. De ulike eksamensformene er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Noen emner har obligatorisk arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

Undervisningsspråk er hovedsakelig norsk, men engelsk kan forekomme i enkelte emner. Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk og engelsk.

I en stadig mer globalisert verden, er internasjonale erfaringer kjempeviktig! Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

UiT gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Bachelorgradsprogrammet i teologi åpner for utenlandsopphold i fjerde semester.

Instituttet anbefaler at studentene legger utenlandsoppholdet til 4. semester. Vi kan tilby utenlandsopphold ved Umeå universitet, Sverige. For nærmere informasjon kontakt internasjonal koordinator på fakultetet.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her

Bachelorgraden i teologi gir deg et fundament til å kunne velge mange spennende retninger. I kombinasjon med praktisk-kirkelig utdannelse ved Kirkelig utdanningssenter nord (60 studiepoeng), åpner det seg muligheter for flere kirkelige stillinger.
Mange av dem som velger yrke etter bachelorgrad, uten videre utdanning, finner spennende jobber innenfor formidling, offentlig og privat forvaltning, kultursektoren, organisasjonsarbeid og steder hvor forståelse av læring og religion og/eller kultur er et tema. Hvorvidt du skal kunne finne de spennende jobbene avhenger i stor grad av hvor aktiv du selv er - allerede underveis i studiene.

Med bachelorgrad i teologi kan du søke opptak til mastergradsprogram i teologi. Vær oppmerksom på at det er krav om et karaktergjennomsnitt på C, eller bedre. Unntatt fra karakterkravet er språkfagene gresk og hebraisk, der kravet er bestått eksamen, for opptak til mastergraden.

Kombinert med praktisk-kirkelig utdannelse kvalifiserer dette for prestetjeneste i Den norske kirke.Kontakt
Roald-Kristiansen.jpg

Roald E Kristiansen


Førsteamanuensis
Telefon: +4777645533 Mobil: 95755024 roald.kristiansen@uit.no

Siv Aina Hansen


Seniorkonsulent
Telefon: +4777644381 siv.aina.hansen@uit.no

EspenDahl-435x640-.jpg-Bredde-180px-

Espen Dahl


Professor
Telefon: +4777644363 espen.dahl@uit.no

Czachesz, Istvan


Telefon: +4777646760 Mobil: 48049883 istvan.czachesz@uit.no


Skip to main content