Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

STUDIESTED: Narvik, Alta, Bodø, Mo i Rana
student Narvik.jpg

Narvik, Alta, Bodø og Mo i Rana har tilbud om 1-årig Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning.

Forkurset er beregnet for studenter som ikke har tilstrekkelig bakgrunn fra videregående skole og passer for de som har yrkesfaglig studieretning fra videregående skole, eller for de som ikke har tilstrekkelig teoretisk bakgrunn fra videregående skole - som voksne med lang arbeidserfaring.Disse kan i løpet av ett år skaffe seg kompetanse og nødvendig grunnlag i forhold til bachelor i ingeniørfag og 5-årig sivilingeniørutdanninger. Forkurset gir ikke generell studiekompetanse for andre typer studier.

Fakta

Varighet:1 År
Studiested: Narvik Alta Bodø Annet Mo i Rana
Studiepoeng:0
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Se nedenfor
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:Narvik: 4500, Alta: 4501, Bodø: 4502, Mo i Rana: 4503
Søk studiet

Dette er et 1-årig forkurs for studenter som ønsker opptak til landets ingeniør- eller sivilingeniørutdanninger, men som mangler generell studiekompetanse, samt spesiell studiekompetanse i matematikk og fysikk. Forkurset passer for de som har yrkesfaglig studieretning fra videregående skole, eller for de som ikke har tilstrekkelig teoretisk bakgrunn fra videregående skole - som voksne med lang arbeidserfaring.

Studiets innhold:

Matematikk: totalt 435 timer
Fysikk: totalt 270 timer
Kommunikasjon og norsk: totalt 270 timer
Teknologi og samfunn: totalt 110 timer

Emnene er på nivå med videregående skole, og gir ikke uttelling i form av studiepoeng.

Søkere som har generell studiekompetanse, men mangler fordypningen i realfag (matematikk og fysikk) for opptak til ingeniør-/sivilingeniørstudier oppfordres til å søke Realfagskurs. UiT tilbyr Realfagskurs over to semester i Narvik, Alta, Bodø og Mo i Rana.

Kunnskapsmål

 • ha kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger i de fagområder som inngår i forkurset
 • ha kunnskaper om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de aktuelle fagområdene
 • ha kunnskap om ingeniøryrket og forkursets relevans for dette og utdanningen

 

Ferdighetsmål

 • kunne analysere fagstoff og trekke egne slutninger
 • kunne reflektere over egen faglig ferdighet og kunne endre arbeidsmetoder under veiledning
 • kunne anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kunne søke, behandle og vurdere informasjon kritisk
 • beherske relevante faglige verktøy
 • kunne anvende sin kompetanse fra forkurset på videre studier

 

Generelle kompetansemål

 • kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid
 • kunne utføre prosjektbasert arbeid
 • kunne gjennomføre praktiske øvinger og utarbeide rapporter i samsvar med naturvitenskapelig arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur
 • kunne videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse fra forkurset i ingeniørutdanning/maritim høgskoleutdanning
 • kunne arbeide både selvstendig og som deltaker i en gruppe- kunne formidle informasjon og kommunisere faglig

Opptakskravet reguleres av Forskrift om opptak til studier ved UiT § 19:

For opptak til forkurs til ingeniørutdanning må søkere ha:

 • a) fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studieforberedende retninger, eller
 • b) fylt minst 23 år, fullført grunnskole og minst 5 års arbeidserfaring tilsvarende heltid, eventuelt en kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning fra videregående skole på til sammen 5 år, eller
 • c) generell studiekompetanse.

Studieplassene på forkurs for ingeniørutdanningen skal fordeles på følgende måte:

 • a) Søkere som kvalifiseres etter § 19 første ledd bokstav a) tildeles 80 % av studieplassene.
 • b) Søkere som kvalifiseres etter § 19 første ledd bokstav b) tildeles 20 % av studieplassene.
 • c) Søkere som er kvalifisert etter § 19 første ledd bokstav c) vil kun få tilbud om studieplass dersom det er ledige plasser når alle søkere kvalifisert etter bokstav a) og b) har fått tilbud om studieplass.

Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 • a) Søkere som er kvalifisert etter § 19 første ledd bokstav a) rangeres etter oppnådde karakterpoeng. Karakterpoeng består av gjennomsnittet av karakterene i fag på høyeste nivå, multiplisert med 10. Søkere som har utdanning der karakterskalaen ikke er identisk med norsk videregående skole, rangeres i forhold til øvrige søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering.
 • b) Søkere som er kvalifisert etter § 19 første ledd bokstav b) rangeres etter relevant praksis utover minstekravet på 5 år. Det gis 0,3 poeng per måned praksis omregnet til fulltid for inntil 3 års praksis utover minstekravet. Relevant praksis er lønnet arbeid, militærtjeneste, siviltjeneste, omsorgsarbeid i hjemmet og skolegang.
 • c) Søkere som er kvalifisert etter § 19 første ledd bokstav c) rangeres etter oppnådde karakterpoeng. Søkere som har utdanning der karakterskalaen ikke er identisk med norsk videregående skole, rangeres i forhold til øvrige søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering.
 • d) Det gis 3 tilleggspoeng for fag- eller svenneprøve. Øvrige tilleggspoeng tilkjennes ikke.

Arbeidsformer

Undervisningen er i hovedsak klasseromsundervisning, med blanding av forelesning og øvinger. I enkelte emner inngår prosjektarbeid. I perioder vil undervisningen foregå i auditorium. Det er obligatorisk oppmøte. Alle emner går over to semestre.

Vurderingsformer

Det gies karakter i alle emner basert på arbeid og prøver utført i løpet av året, innleveringer, prosjektarbeid og eksamen (mappeevaluering).

Bestått Forkurs kvalifiserer for opptak til bachelor ingeniørutdanning og 5-årig sivilingeniørutdanning.


Kontakt
Arlene Hall

Arlene Hall


Instituttleder
Telefon: 76966143 arlene.hall@uit.no

Inger Hunstad Karlsen


Seniorkonsulent
Telefon: 76966156 inger.karlsen@uit.no

Skip to main content