Funksjonshemming og deltakelse - erfaringsbasert master

STUDIESTED: Harstad
12517070_10156511975140562_2091019607_o.jpg

Mennesker med funksjonsnedsettelser kan oppleve barrierer for samfunnsdeltagelse i møte med samfunnets krav. Internasjonale strømninger og beslutninger - som for eksempel FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne - så vel som ambisjoner i norsk politikk på området, stiller nye krav til tjenester og vilkår generelt for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette studiet tar utgangspunkt i internasjonale og nasjonale føringer om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Master i funksjonshemming og deltakelse er under revidering, med planlagt oppstart av ny masterutdanning høsten 2019.

Fakta

Varighet:6 Semester
Studiested: Harstad
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Erfaringsbasert master i funksjonshemming og deltakelse
Opptakskrav:Se under
Søknadsfrist:Tilbys ikke studieåret 2018/2019
Søknadskode:
Søk studiet

Studiet består av fem emner som er organisert som moduler med avsluttende vurdering for hver modul. Studenter kan velge å ta hele mastergraden eller plukke de emnene de selv ønsker:

Funksjonshemming (15 stp) vil bli studert ut i fra ulike perspektiv. Studiet tar utgangspunkt i å forstå funksjonshemmende prosesser og barrierer, for å kunne bidra til endringer som fremmer samfunnsdeltakelse.

Deltakelse (15 stp) som fenomen kan studeres og forståes utfra flerfaglige perspektiver. Studiet fokuserer på forskjellige samfunnsarenaer som: skole, arbeid, kultur, fritid, politikk m.m. I modulen fokuseres det på betydningen av medvirkning, myndiggjøring og bevisstgjøring av individers posisjon i en samfunnsstruktur. Forhold som fremmer og/eller hemmer samfunnsdeltagelse på individ og systemnivå står sentralt.

Velferdsstatens strukturer (10 stp). Et mål i den norske velferdspolitikken er å skape like muligheter for deltagelse for alle uansett funksjonsevne. I modulen skal studentene få oversikt over velferdsstatens organisering og ambisjoner, samt innsikt i de styringsmessige, demografiske og økonomiske utfordringer velferdsstaten står overfor som angår mennesker med funksjonsnedsettelser.

Vitenskapsteori og forskningsmetoder (20 stp). Her rettes fokus rettes mot kunnskapsutvikling, ulike former for datagenerering og analyse av data. I modulen vektlegges også etiske og rettssikkerhetsmessige vurderinger som ligger til grunn for vitenskapelig arbeid. Utvikling og praktisk gjennomføring av forskningsdesign er en del av studiet.

Masteroppgaven (30 stp /60 stp)

De fire første semestrene legges det opp til 2 ukessamlinger per semester. Studenter som velger å skrive en avsluttende avhandling på 30 studiepoeng, har da to semester igjen (totalt 6 semestre), mens de som velger å skrive en vitenskapelig avhandling (60 studiepoeng), har ytterligere to semester igjen (totalt 8 semestre).

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
Funksjonshemming (15 studiepoeng)
2. sem (vår)
Deltakelse (15 studiepoeng)
3. sem (høst)
Velferdsstatens strukturer (10 studiepoeng)
Vitenskapsteori og forskningsmetode (5 studiepoeng)
4. sem (vår)
Vitenskapsteori og metode (15 studiepoeng)
5. sem (høst)
Masteroppgave (30 eller 60 studiepoeng)
6. sem (vår)
7. sem (høst)
Masteroppgave (60 studiepoeng)
8. sem (vår)

Ved fullført studium har kandidaten kompetanse til å:

 • Redegjøre for ulike forståelser av funksjonshemming.
 • Redegjøre for begrepet deltakelse i seg selv og sett i forhold til begrepet funksjonshemming.
 • Initiere og dokumentere fagutvikling i samarbeid med dem det angår.
 • Gjennomføre analyser av ulike tilnærminger til deltakelse
 • Gjøre rede for hvordan ulike forståelser av funksjonshemning og deltakelse har følger for profesjonsutøvelse.
 • Vise grundig og reflektert innsikt i velferdsstatens strukturer.
 • Gjennomføre selvstendig FOU-arbeid på feltet.
 • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter om funksjonshemming og deltakelse i arbeid innenfor offentlig, privat og frivillig sektor.
 • Arbeide på tvers av profesjons- og etatsgrenser.
 • Undervise og veilede i profesjonsutdanningenes grunn-, etter- og videreutdanninger.
 • Søke opptak til PhD - studium (gjelder for dem med 120 studiepoengs master).

Opptakskravet er fullført bachelor i vernepleie, sykepleie, barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, grunnskolelærer eller annen relevant utdanning på bachelornivå.

Det stilles faglig minstekrav for opptak om karaktersnitt på C (2,7) eller bedre.

I tillegg er det krav om minst 2 års relevant arbeidserfaring (jf. Forskrift om krav til mastergrad, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. desember 2005.) Andre søkere med nærliggende treårig bachelorgrad og relevant erfaring kan vurderes.

Følgende dokumentasjon må innsendes innen søknadsfristen til studiet:

 • Vitnemål og karakterutskrift på relevant høyere utdanning.
 • Yrkespraksis: Arbeidsattest/bekreftelser for yrkeserfaring må være daterte med angitt lengde på arbeidsforholdet, stillingsprosent og innhold i arbeidet. Deltidsjobber må angis i timer pr. uke eller prosent av full stilling. Tilsettingsbrev/ansettelses kontrakter godtas ikke som gyldig dokumentasjon på arbeidspraksis.

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av studiet.

Studentene som kommer til denne utdanningen har en fagbakgrunn og yrkeserfaring innen sine fagfelt, og de har sine livserfaringer. Det er viktig å trekke slike erfaringer inn til møte med nyere idealer, med ulike teoretiske perspektiv og empiriske eksempler knyttet til de temaer studiet skal undersøke.

Det veksles mellom studentens egen lesing og oppgaveskriving, gruppearbeid, seminarer og forelesninger, samt veiledning. Forelesningene er basert på teoretiske perspektiv og empiriske studier. Det legges vekt på studentaktive læringsformer.

Emnene evalueres gjennom ulike eksamensformer. Innleverte skriftlig eksamener i emnene Funksjonshemming og Deltagelse gis bokstavkarakterer A-F. Emnet Velferdsstatens strukturer avsluttes med muntlig framlegg som vurderes til Bestått/ Ikke Bestått. Emnet Vitenskapsteori og forskningsmetode avsluttes med innlevering av skriftlig prosjektplan som vurderes til Bestått/ Ikke Bestått. Karakterene for de enkelte emnene og masteroppgaven blir opplyst i vitnemålet. Det vil bli gitt en samlet karakter for masteroppgaven etter en muntlig prøve.Bli student ved UiT!Kontakt
Gunn Elin Fedreheim.jpg

Gunn Elin Fedreheim


Førsteamanuensis
Telefon: +4777058268 gunn.e.fedreheim@uit.no