Prosjektledelse, nettbasert

STUDIESTED: Alta
FISK2541.jpg

Ønsker du deg formell prosjektkompetanse? Arbeider du allerede med prosjekter eller ønsker du å lære om prosjektarbeid? Studiet deg gir deg redskapene du trenger. Dette nettbaserte studiet er på 30 studiepoeng, som tas over to semestre.

Fakta

Varighet:2 Semester
Studiested: Alta
Studiepoeng:30
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:6500
Søk studiet

Prosjektledelse - 30 stp (nettbasert)


Det nettbaserte studiet i prosjektledelse er på 30 studiepoeng. Studiet dyktiggjør deg til å lede prosjekter, både i privat og offentlig virksomhet. Studiet øker forståelsen for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter.

Studiet er delt inn i tre emner. Hvert emne er på 10 studiepoeng. De tre emnene er «BED-2042NETT Prosjektstyring», «BED-2043NETT Ledelse av prosjekt» og «BED-2044NETT Prosjektoppgave i prosjektledelse». Sistnevnte emne går over to semester (høst-vår).

I løpet av studiet gjennomgås ulike tematikker. Her kan nevnes prosjekt som arbeidsform, førprosjektfasen, planlegging og organisering. Utdanningen tar også for seg elementer som søknadsskriving, kontrakter, dokumentasjon og risiko. Økonomiske aspekter vektlegges også, eksempelvis finansiering og gevinstrealisering. Samhandling, team og kunnskapsutvikling er også relevante stikkord. Gjennom studiet rettes det også fokus mot ledelse og prosjektlederrollen.

Studiet passer for de som allerede arbeider med prosjekter eller de som ønsker å arbeide i virksomheter hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Studiet egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2.sem (Vår)
(Skriving og veledning starter på høsten)

Studiet skal dyktiggjøre deltakerne til å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet. En kandidat som har fullført 30 stp i prosjektledelse skal ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper
En kandidat som har fullført 30 studiepoeng i prosjektledelse:

  • har etter fullført studium fått kunnskap om de utfordringer bruken av prosjekt har i en større sammenheng.
  • er presentert for ulike tema relatert til prosjekt som en prosess som går fra et prosjekt "fødes" via planlegging og gjennomføring til det avsluttes, evalueres og resultater tas i bruk.

Ferdigheter
En kandidat som har fullført 30 studiepoeng i prosjektledelse:

  • har nødvendige ferdigheter til å kunne være en god prosjektleder, prosjektmedarbeider eller prosjekteier
  • kan gjøre vurderinger av i hvilken grad prosjektformen egner seg å bruke i de aktuelle oppgaver.
  • har opparbeidet evne til å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet
  • har fått økt forståelse for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av relativt kortvarig og mer ukjent karakter.
  • opparbeidet erfaring i bruk av kommunikasjonsteknologi (Internett, web-TV, nettkommunikasjon etc.).

Generell kompetanse
En kandidat som har fullført 30 studiepoeng i prosjektledelse har en kritisk, men positiv holdning til prosjekt som arbeidsform og bruken av prosjekt i samfunnet.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søkere uten generell studiekompetanse som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Realkompetansesøkere må dokumentere følgende:

  • Minimum 5 års fulltids yrkespraksis, hvorav inntil 2 år kan erstattes av skolegang. Relevant fagbrev kan erstatte 3 års yrkespraksis, slik at kravet i dette tilfellet blir fagbrev + 2 års fulltids yrkespraksis.
  • Ferdigheter i engelsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg engelsk litteratur. Dette kan også dokumenteres med egenerklæring på engelsk.
  • Kunnskap i norsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg norsk litteratur.

Normalt tas det opp 50 studenter til studiet.

Det anbefales å møte fysisk i Alta på felles oppstartssamling for nettstudier om man har mulighet. Dette er frivillig. Her gis informasjon om viktige faglige, tekniske og administrative forhold rundt gjennomføringen av studiet. I tillegg blir det satt av tid til idéutveksling om prosjektarbeid og danning av prosjektgrupper.

Undervisningsmodulene tas opp, slik at de kan streames via emnenes læreplattform (Canvas).

For arbeids- og undervisningsform, se hver enkelt emnebeskrivelse. Veiledning og gruppesamarbeid kan foregå via nett. Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til internett. 


Arbeidskrav og eksamen
Se hver enkelt emnebeskrivelse for informasjon om arbeidskrav og eksamen. Merk at for de nettemnene som har skoleeksamen, stilles det krav om å møte til gitte eksamenssteder for å gjennomføre eksamen.

Studium i prosjektledelse er ikke vitnemålsgivende. Fullførte emner dokumenteres med karakterutskrift.

Sammen med annen høyere utdanning og/eller relevant erfaringsbakgrunn gir studiet gode kvalifikasjoner for stillinger som konsulenter, rådgivere og/eller prosjektledere, i offentlig- og privat virksomhet.
Hele eller deler av studiet kan søkes innpasset ved høgskoler og universiteter som del i en gradsoppbygging til Bachelor.


Bli student ved UiT!Kontakt
IMG-0427.jpg

Lund, Pål Einar


Studieveileder for de nettbaserte årsstudiene i ledelse og bedriftsøkonomi på HHT campus Alta
Telefon: +4778450155 pal.e.lund@uit.no

10712696_10154640568570710_4232654588610930146_n.jpg

Overvik, Martin


Konsulent
Telefon: +4778450218 martin.overvik@uit.no