Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master

Foto: Marius Fiskum
Foto: Marius Fiskum

Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master

Studiested
Harstad, Alta
Søknadsfrist
15. april

Hvordan tjener bedrifter penger gjennom markedsføring, ledelse og økonomistyring? Dette masterstudiet lærer deg alt du trenger å vite om økonomi-, markeds- og administrasjonsfag, og vil gi deg en faglig bredde som igjen vil gi deg gode muligheter for spesialisering.

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Christine.jpg
Christine Killie

Seniorkonsulent


Valeria.jpg
Valeria Gjertsen

Førstekonsulent


Mastergradsstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig studium som leder frem til graden Master i økonomi og administrasjon, med sidetittel Siviløkonom. Studiet skal gi en dypere innsikt i teorier og metoder innen mer avgrensede fagområder enn i bachelorstudiet. Mastergradsstudiet skal også gi grunnlag for selvstendig vitenskapelig arbeid.

Studenter på masterstudiet i økonomi og administrasjon har i første semester en felles blokk på 30 studiepoeng. Denne blokken består av et metodeemne, et emne i økonomistyring og et emne i markedsføring. For andre og tredje semester skal studentene velge en «major» og en «minor».

Studieplanen nedenfor er spesialdesignet for studenter som følge undervisningen som er gitt for studenter i Harstad og Alta. Det er ikke mulig for studenter som er lokalisert i Tromsø å følge denne studieplanen.

Studenter med studiested Harstad/Alta kan velge major innen økonomistyring eller ledelse av menneskelige ressurser.

Økonomistyring 

Fordypning i økonomistyring har fokus på den aktiviteten i en virksomhet som tar sikte på å styre ressursbruken mot maksimering av overordnede mål. Emnene i denne fordypningen vil gi studenten innsikt i hva innebærer det å drive økonomistyring, og hvorfor lønnsomhetsvurderinger, prisstrategi, regnskap og verdsetting gir grunnlag for gode beslutninger for å nå virksomhetens mål.

Ledelse

Fordypning i ledelse av menneskelige ressurser har fokus på mobilisere menneskene i virksomheten for å yte sitt beste. Gjennom emnene «Endringsledelse», «Utvikling av menneskelige ressurser» og «Innflytelse og samspill i organisasjoner» lærer studenten å analysere virksomheten og den kompetansen som er nødvendig for at virksomheten skal kunne oppnå gode resultater. Fordypningen gir også forståelse for menneskelig samspill og innflytelse i virksomheten og hvordan endringsprosesser kan forstås og drives fram.

Studieplanen til mastergradsprogrammet er bygget rundt rammer lagt av Nasjonalt fagråd for økonomisk-administrative fag (NRØA).

Kandidatene skal ved studiets slutt ha avansert og inngående kunnskap om relevante økonomisk-administrative teorier, metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter. De som fullfører studiet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:


Kunnskaper:

 • Har omfattende og bred kunnskap om teori og metode relatert til kjerneområdene i økonomi og administrasjon i henhold til internasjonale standarder for en master i økonomi og administrasjon (Siviløkonom)
 • Har inngående og spesialisert kunnskap på et høyt nivå innen sitt valgte fordypningsområde, dvs. enten økonomistyring eller ledelse av menneskelige ressurser.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til relevante informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer, samt gjennomføre uavhengige vurderinger og utvikle prosjekter under veiledning.
 • Kandidaten kan formulere relevante forskningsspørsmål på en selvstendig måte. I tillegg kan kandidaten analysere store mengder informasjon ved å anvende relevante økonomiske modeller og kvantitative eller kvalitative metoder i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske normer.
 • Kandidaten kan presentere idéer, problemstillinger, analyser og konklusjoner relatert til økonomi og administrasjon og kommunisere både med spesialister og allmennheten.
 • Kandidaten kan gjennomføre analytiske og administrative oppgaver, samt ta ansvar for slike oppgaver i næringslivet, offentlig forvaltning og i frivillige organisasjoner.
 • Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, og avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning, i tråd med gjeldende forskningsetiske normer, og på nivå med kravene til en masteravhandling.

 

Generell kompetanse:

 • Har tilegnet seg dyp og spesialisert fagkompetanse i økonomi og administrasjon, gjennom valg av major og minor.
 • Har tilstrekkelig grunnlag for å delta i forskningsprosjekter og til å starte doktorgradsstudier i økonomi og administrasjon.
 • Kan analysere administrative problemstillinger som krever ferdigheter på et høyt nivå.
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen økonomisk-administrativ teori og metode på nye områder for å utføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Kan reflektere over og ta hensyn til etiske problemstillinger og virksomheters samfunnsansvar.
 • Kan selv oppdatere seg og ta i bruk ny kunnskap gjennom hele yrkeskarrieren.

Mastergraden i økonomi og administrasjon gir en helhetlig utdanning på høyt nivå. Studiet kvalifiserer for stillinger innen økonomistyring, ledelse, HRM, markedsføring, økonomistyring, regnskaps- og budsjettarbeid, finans, forskning og undervisning.

For opptak til mastergraden i økonomi og administrasjon kreves oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang eller utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller utdanningsløp. Det spesielle opptakskravet er minst 120 studiepoeng innen økonomi og administrasjonsfag. De 120 studiepoengene er delt inn i obligatoriske emner (90 studiepoeng) og videreføringsemner (30 studiepoeng).

For å være kvalifisert for opptak til master i økonomi og administrasjon/Siviløkonom kreves det at søker har bachelorgrad eller tilsvarende hvor det inngår følgende emner:

 • Bedriftsøkonomisk analyse: Bedriftsøkonomisk analyse, regnskap, finansregnskap med analyse, driftsregnskap og budsjettering, investering og finansiering. Minimum 30 studiepoeng.
 • Administrasjonsfag: Organisasjon, markedsføring og strategi, men kan også omfatte andre emner. Minimum 25 studiepoeng.
 • Samfunnsøkonomiske fag: Mikro- og makroøkonomi. Minimum 15 studiepoeng.
 • Metodefag: Matematikk, samfunnsvitenskapelig metode og statistikk. Minimum 20 studiepoeng og minimum 5 studiepoeng i hvert emne.

 

For å kunne bli tatt opp til mastergradsstudiet må gjennomsnittskarakteren på bachelorgradsstudiet være C med en gjennomsnittskarakter på 2,7 eller bedre.

Utfyllende informasjon om opptak til mastergraden i økonomi og administrasjon.

Studiet er adgangsregulert.

Undervisningen gis gjennom samlinger ved at studentene følger forelesningene fra Handelshøgskolen i Harstad eller Alta. Samlingene består av forelesninger, seminar, veiledning, gruppearbeid og arbeid med semesteroppgaver. Studiet er stedsuavhengig og undervisningen gis enten i lokalene til Handelshøgskolen i Harstad og/eller Alta. Lyd/bilde benyttes mellom studiestedene. Deler av undervisningen har oppmøteplikt.

Programmet er ikke nettbasert. Se emnebeskrivelsene for detaljert informasjon om undervisning og eksamensform.

Primært norsk, men enkelte emner kan gis på engelsk.

UiT Norges arktiske universitet tilbyr organisert forskerutdanning med et omfang på 180 studiepoeng (sp). Doktorgradsstudiet skal være mulig å gjennomføre på tre år effektiv tid og leder fram til PhD-graden i samfunnsvitenskap.

Studiested Land
University of the Sunshine Coast Australia