Idrett - årsstudium

STUDIESTED: Alta
Idrett-Alta-årsstudium

Ønsker du en yrkesvei rettet mot idrett, trening og helse? Da kan årsstudium i idrett være første skritt på veien mot en spennende karriere. Ett årstudium i idrett gir deg som student grunnleggende forståelse for idrett og fysisk aktivitet, og viktigheten av trening og bevegelse. Kombinasjonen mellom praktisk utøvelse av idretter og teori, gjør dette til et aktivt og spennende studieår for deg. Alta er idrettsbyen i Finnmark og byr på et rikt og variert idrettsmiljø, med gode rammer for å utfolde seg i mange idretter, både tradisjonelle og mer utfordrende idretter.


Fakta

Varighet:1 År
Studiested: Alta
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 649
Søk studiet

Ta et år i Finnmark!


Idrettshøgskolen tilbyr årsstudium i idrett i Alta og Tromsø. Årsstudiet kan tas som første del i et bachelorstudium og studentene kan søke opptak innen gjeldende frister til bachelorstudiet i Alta eller Tromsø, og får årsstudiet innpasset i bachelorgraden.

Studiet inneholder det studieforberedende emnet ex fac-idrett samt en innføring i trenings- og bevegelseslære med basistrening, idrettspedagogikk, idrettspsykologi og praktiske idretter. Studiet har lik oppbygging ved begge studiesteder og innebærer noe bruk av nettstøttet undervisning.

Kunnskap:

 • Forklare idrettens historiske utvikling og betydning for individ og samfunn
 • Beskrive relevante metoder innen forskning rettet mot idrett og fysisk aktivitet
 • Identifisere faktorer som påvirker menneskers fysiske aktivitet og den idrettslige prestasjonsevne
 • Redegjøre for ulike former for fysisk aktivitet og trening

 

Ferdigheter

 • Veilede og formidle kunnskap innen idrett, trening og fysisk aktivitet.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere fysisk aktivitet og trening på ulike nivå
 • Utøve ferdigheter i et utvalg idretter

 

Generell kompetanse

 • Vise innsikt i idrettens samfunnsmessige betydning
 • Være opptatt av sammenhengen mellom teori, praksis, og formidling av idrett
 • Ta i betraktning idrett og fysisk aktivitet i et helseperspektiv
 • Vise forståelse for planlegging, gjennomføring og evaluering av trening for ulike målgrupper

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

For realkompetanse kreves norsk og engelsk med karakter 2 eller bedre etter minimum 2 år på videregående skole.

De praktiske kursene inneholder stor grad av aktivitet, og studiet stiller krav til at kandidatene er i god fysisk form.

Studiet er adgangsbegrenset og det tas opp 24 studenter hver høst.

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og studentfremlegg. Undervisningen vil bygge på relevant forskning og erfaringskunnskap og studiet gir en innføring i forsknings- og utviklingsarbeid. Studentene vil arbeide med individuelle oppgaver og i gruppeoppgaver.

I studiet inngår mye praktiske læringsaktiviteter der egenferdighet og fagdidaktisk tilnærming er sentralt. Studentene skal kunne utøve ulike idrettsaktiviteter og forstå hvordan idrett kan formidles på ulike måter og til ulike målgrupper. Læringsaktivitetene inneholder stor grad av aktivitet, og studiet stiller derfor krav til at studentene er i god fysisk form. Gjennom erfaringsinnhenting fra praksisfeltet skal studentene prøve ut og få erfaringer med å veilede og tilrettelegge for læring i, om og gjennom idrett.

For de delene av studiet som studenten ikke kan, eller vanskelig kan tilegne seg gjennom selvstudium, er det fastsatt krav om studiedeltaking. De ulike emnene har også arbeidskrav som må være godkjent for å avlegge eksamen. Hva som krever obligatorisk studiedeltakelse og hvilke arbeidskrav som må være godkjent framgår av emneplanene. Obligatorisk undervisning vil bli registrert.

Rammer og opplysninger om pensumlitteratur fremgår av emneplanene.

Det er ikke lagt opp til utveksling i løpet av programmet.

Studiet er et selvstendig årsstudium, men kan inngå som en del av en bachelor i idrett i Alta eller Tromsø. Studiet kan være relevant for andre profesjonsutdanninger.


Kontakt
MajaKMathinsen.jpg

Olsen, Maja Kristine


Førstekonsulent
Telefon: +4778450228 maja.k.olsen@uit.no

Viktig informasjon til nye studenter
Skip to main content