Idrett - årsstudium

Varighet: 1 År

Foto: Sigurd Beldo
Foto: Sigurd Beldo

Idrett - årsstudium

Varighet: 1 År

Studiested
Alta, Narvik
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Ønsker du en yrkesvei rettet mot idrett, trening og helse? Da kan årsstudium i idrett være første skritt på veien mot en spennende karriere. Ett årstudium i idrett gir deg som student grunnleggende forståelse for idrett og fysisk aktivitet, og viktigheten av trening og bevegelse. Kombinasjonen mellom praktisk utøvelse av idretter og teori, gjør dette til et aktivt og spennende studieår for deg. Alta er idrettsbyen i Finnmark og byr på et rikt og variert idrettsmiljø, med gode rammer for å utfolde seg i mange idretter, både tradisjonelle og mer utfordrende idretter. For studenter i området Narvik og Storslett vil det være mulig å studere idrett i Alta med noe lokal undervisning, noe nettstøttet undervisning og noen samlinger i Alta.

Spørsmål om studiet
UnniJansen.jpg
Jansen, Unni Ch.

Seniorkonsulent, Idrettshøgskolen


MajaKMathinsen.jpg
Olsen, Maja Kristine

Førstekonsulent


Idrettshøgskolen tilbyr årsstudium i idrett i Alta og Tromsø. Under forutsetning av nok søkere vil studiet i Alta tilby undervisning for studiegrupper i Narvik og Storslett. For disse gruppene er studiet organisert som en kombinasjon av nettstøttet undervisning, lokal undervisning i Narvik og på Storslett og felles undervisning for alle studentene på programmet på samlinger i Alta. For studenter i Alta gis det ukentlig undervisning på campus.

Årsstudiet kan tas som første del i et bachelorstudium og studentene kan søke opptak innen gjeldende frister til bachelorstudiet i Alta eller Tromsø. Ved opptak vil studenter få årsstudiet innpasset i bachelorgraden.

Studiet inneholder det studieforberedende emnet ex fac-idrett samt en innføring i trenings- og bevegelseslære med basistrening, idrettspedagogikk, idrettspsykologi og praktiske idretter. Studiet har lik oppbygging ved begge studiesteder, og innebærer bruk av nettstøttet undervisning.

Kunnskap:

 • Forklare idrettens historiske utvikling og betydning for individ og samfunn
 • Beskrive relevante metoder innen forskning rettet mot idrett og fysisk aktivitet
 • Identifisere faktorer som påvirker menneskers fysiske aktivitet og den idrettslige prestasjonsevne
 • Redegjøre for ulike former for fysisk aktivitet og trening

 

Ferdigheter

 • Veilede og formidle kunnskap innen idrett, trening og fysisk aktivitet.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere fysisk aktivitet og trening på ulike nivå
 • Utøve ferdigheter i et utvalg idretter

 

Generell kompetanse

 • Vise innsikt i idrettens samfunnsmessige betydning
 • Være opptatt av sammenhengen mellom teori, praksis, og formidling av idrett
 • Ta i betraktning idrett og fysisk aktivitet i et helseperspektiv
 • Vise forståelse for planlegging, gjennomføring og evaluering av trening for ulike målgrupper

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 

For søkere uten generell studiekompetanse:

Søkeren må være 25 år og ha relevant yrkeserfaring i minimum fem år omregnet til heltid. Inntil to av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning innen idrett- og friluftsfag, omsorgs- og helsefag og økonomiskadministrative fag fra fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende utdanninger
 • Relevant ulønnet arbeid (frivillig arbeid og tillitsverv innenfor idrett og friluftsliv, annet organisasjonsarbeid og politisk arbeid)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

 

Følgende regnes som relevant yrkeserfaring:

 • Arbeid innen Forsvaret, idrett- og friluftsliv, ledelse, reiseliv, barnehage, undervisnings- og helsesektor.

 

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre.

 

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse

 

De praktiske kursene inneholder mye aktivitet, og det stilles krav til at studenten er i god fysisk form.

Søkerer som tas opp på studiet må legge frem politiattest.

Studiet er adgangsbegrenset og det tas opp 24 studenter hver høst.

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer, nettstøttet undervisning og selvstudium.

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og studentaktivitet. Det vil være minimum fire samlinger i Alta for studiegrupper i Narvik og Storslett. Mye av undervisning vil være nettstøttet. I tillegg vil det være studentaktiv læring i de lokale studentgruppene.

Undervisningen vil bygge på relevant forskning og erfaringskunnskap og studiet gir en innføring i forsknings- og utviklingsarbeid. Studentene vil på egen hånd løse oppgaver, både individuelt og ved hjelp av samarbeidslæring i grupper.

I studiet inngår mye praktiske læringsaktiviteter der egenferdighet og fagdidaktisk tilnærming er sentralt. Studentene skal kunne tilegne seg og utøve ulike idrettsaktiviteter og forstå hvordan idrett kan formidles på ulike måter og til ulike målgrupper. Læringsaktivitetene inneholder stor grad av aktivitet, og studiet stiller derfor krav til at studentene er i god fysisk form. Gjennom erfaringsinnhenting fra praksisfeltet skal studentene prøve ut og få erfaringer med å veilede og tilrettelegge for læring i, om og gjennom idrett.

For de delene av studiet som studenten ikke kan, eller vanskelig kan tilegne seg gjennom selvstudium, er det fastsatt krav om studiedeltaking. Deltagelse på samlinger i Alta vil være obligatorisk. De ulike emnene har også arbeidskrav som må være godkjent for å avlegge eksamen. Hva som krever obligatorisk studiedeltakelse og hvilke arbeidskrav som må være godkjent framgår av emneplanene. Obligatorisk undervisning vil bli registrert.

Rammer og opplysninger om pensumlitteratur fremgår av emneplanene.

Norsk

Studiet er et selvstendig årsstudium, men kan inngå som en del av en bachelor i idrett i Alta eller Tromsø. Studiet kan være relevant for andre profesjonsutdanninger.

Det er ikke lagt opp til utveksling i løpet av programmet.

Ta et år i Finnmark!