Idrett - bachelor

STUDIESTED: Alta
Kajakk1.png

Synes du idrett, trening og helse er spennende? Hva med å kombinere dine interesser med et studie så dette blir din yrkesvei? Bachelor i idrett er et studie for deg som er interessert i idrett og fysisk aktivitet. Dette studiet skal gi grunnleggende kompetanse knyttet til kunnskap om kropps- og bevegelseskulturer. Kombinasjonen mellom praktisk utøvelse av idretter og teori, gjør dette til et aktivt og spennende studie for deg. Sentralt gjennom hele studiet er å utvikle kompetanse til å formidle idrettsfag i ulike sammenhenger som trener, veileder, idrettspedagog og innen folkehelse. Alta er idrettsbyen i Finnmark og byr på et rikt og variert idrettsmiljø, med gode rammer for å utfolde seg i mange idretter, både tradisjonelle og mer utfordrende idretter.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Alta
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i idrett
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 485
Søk studiet

Idrettsstudier i Alta


Det 3-årige studiet skal gi grunnleggende kompetanse knyttet til å forstå kropps- og bevegelseskultur og de bevegelsesmuligheter som gis i ulike idrettsaktiviteter. Bachelor i idrett ved Idrettshøgskolen UiT tilbys både i Alta og i Tromsø med ulik profil på de to stedene. I Alta tilbys profileringen trener, veiledning og idrettspedagogikk.

Første studieår inneholder det studieforberedende emnet ex fac-idrett samt en innføring i trenings- og bevegelseslære, idrettspedagogikk, idrettspsykologi og praktiske idretter. Første året har lik oppbygging ved begge studiesteder og innebærer noe bruk av nettstøttet undervisning. Første studieår er en faglig plattform som gir grunnlag for valg av profileringer senere i studiet.

Andre studieår er en videreføring av første år med undervisning i ulike idretter og teoretiske emner.

 

Tredje studieår velger studentene 30 studiepoeng med relevante valgfrie emner. Valgfrie emner kan trekkes inn i arbeid med bacheloroppgaven for å styrke den tverrfaglige dimensjonen av idrett som fag. Instituttet vil anbefale og legge til rette for noen valgfrie emner. Studentene har selv ansvar for at disse er praktisk mulig å gjennomføre. Studenter som velger andre emner, har i tillegg selv ansvar for at disse er faglig relevant. Tredje studieår avsluttes med et større individuelt skriftlig arbeid (bacheloroppgave).

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
4. sem (vår)
5. sem (høst)
Bacheloroppgave og forskningsmetode, 20 stp høst og vår
Fordypningsprosjekt, 10 stp, høst
Valgfritt emne, 10 stp høst
6. sem (vår)
Valgfritt emne, 10 stp vår
Valgfritt emne, 10 stp vår

Kunnskap:

 • Forklare idrettens historiske utvikling og betydning for individ og samfunn
 • Forstå sammenhengen mellom fysisk aktivitet og barns- og unges utvikling
 • Redegjøre for ulike former for fysisk aktivitet, trening og testing
 • Identifisere faktorer som påvirker menneskers fysiske aktivitet og formidling av dette
 • Kunne bruke relevante metoder innen forskning rettet mot idrett og fysisk aktivitet

 

Ferdigheter:

 • Utøve sentrale ferdigheter i et utvalg idretter/aktiviteter
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere fysisk aktivitet og trening på ulike nivå
 • Reflektere over egen fysisk aktivitet og utøvelse av ferdigheter i idrett
 • Anvende analyseverktøy for fysisk aktivitet
 • Gjennomføre et selvstendig prosjektarbeid innenfor et tematisk avgrenset område

 

Generell kompetanse:

 • Anvende, presentere og formidle faglige problemstillinger i ulike fora
 • Kunne oppdatere seg på forskningsbasert kunnskap innen fagområdet
 • Anvende og formidle bevegelseskunnskap og idrett til barn og unge
 • Kunne anvende praktisk fagkunnskap i gjennomføring og påvirkning av fysisk aktivitet
 • Ha grunnleggende kunnskap om forskningsetiske retningslinjer og etiske problemstillinger knyttet til fysisk aktivitet og idrett

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Utfyllende krav til realkompetanse ved opptak til idretts- og friluftslivsstudier:

Søkeren må være 25 år og ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

- Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år

- Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende

- Relevant ulønnet arbeid (frivillig arbeid og tillitsverv innenfor idrett og friluftsliv, annet organisasjonsarbeid og politisk arbeid)

- Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

 

Følgende regnes som relevant yrkeserfaring og utdanning:

- Arbeid innen idrett- og friluftsliv, barnehage og undervisnings- og helsesektor.

- Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel idrett- og friluftslivsfag allmenne fag, helsefag og økonomiskadministrative fag.

 

Videre gjelder følgende faglige krav:

- Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre

- Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre

 

De praktiske kursene inneholder mye aktivitet, og det stilles krav til at studenten er i god fysisk form.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Søkere som tas opp på studiet må legge fram politiattest.

Studiet er adgangsbegrenset og det tas opp 24 studenter hver høst.

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

 

I de teoretiske emnene vil undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og studentfremlegg. Undervisningen vil bygge på relevant forskning og erfaringskunnskap og studiet gir en innføring i forsknings- og utviklingsarbeid. Studentene vil arbeide med individuelle oppgaver og i gruppeoppgaver.

 

I de praktiske emnene er egenferdighet og fagdidaktisk tilnærming sentralt. Studentene skal kunne utøve ulike idrettsaktiviteter og forstå hvordan idrett kan formidles på ulike måter og til ulike målgrupper. De praktiske emnene inneholder stor grad av aktivitet, og studiet stiller derfor krav til at studentene er i god fysisk form. Gjennom erfaringsinnhenting fra praksisfeltet skal studentene prøve ut og få erfaringer med å veilede og tilrettelegge for læring i, om og gjennom idrett. Søkere må kunne fremlegge politiattest for å kunne gjennomføre aktiviteter blant barn og unge.

 

For de delene av studiet som studenten ikke kan, eller vanskelig kan tilegne seg gjennom selvstudium, er det fastsatt krav om studiedeltaking. De ulike emnene har også arbeidskrav som må være godkjent for å avlegge eksamen. Hva som krever obligatorisk studiedeltakelse og hvilke arbeidskrav som må være godkjent framgår av emneplanene. Obligatorisk undervisning vil bli registrert.

 

Det er arbeidskrav og eksamen i alle emner. Alle arbeidskrav knyttet til de enkelte emnene må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges. Arbeidskrav, eksamensform og vurdering er nærmere beskrevet i emneplanene. Rammer og opplysninger om pensumlitteratur fremgår også av emneplanene.

Læringsutbyttet som kandidaten erhverver seg gjennom studiet, kan være relevant for undervisning, og arbeid i idrettsorganisasjoner både i offentlig og privat regi. Kandidatene vil med en slik kompetanse være godt rustet for arbeid som idrettspedagog. Studiet gir også en god basis for arbeid innenfor andre yrkesfelt der helse og fysisk aktivitet utøves. Bestått bachelorgrad i idrett danner grunnlag for opptak til masterstudier innenfor fagområdet.
Studiet kvalifiserer for å søke opptak på masterstudier innenfor fagområdet. Studet kan også danne grunnlag for opptak på videre- og etterutdanning for ulike profesjoner.

Det er lagt til rette for at studenter som ønsker å ta emner fra andre institusjoner evt ved utenlandske samarbeidsinstitusjoner kan gjøre dette i fortrinnsvis 3. og/ eller 4. semester. Studenter som ønsker utveksling må ha bestått minst 60 studiepoeng og være registrert som bachelorstudent. Studenter som kun tar årsenhet eller enkeltemner ved UiT eller har avsluttet sine studier omfattes ikke av denne ordningen. Idrettshøgskolen UiT arbeider med å få avtaler med minst to utenlandske institusjoner om studentutveksling. Emner som er tatt ved utenlandske institusjoner og som ønskes innpasset skal være avklart og godkjent i forkant for å være sikker på at disse kan innpassesBli student ved UiT!Kontakt
MajaKMathinsen.jpg

Olsen, Maja Kristine


Førstekonsulent
Telefon: +4778450228 maja.k.olsen@uit.no

UnniJansen.jpg

Jansen, Unni Ch.


Seniorkonsulent
Telefon: +4778450318 unni.c.jansen@uit.no