Videreutdanning i operasjonssykepleie

STUDIESTED: Tromsø

NB!

Denne utdanningen skal tilbys som en studieretning under Master i sykepleie ved UiT fra og med høsten 2018. Utlyning med detaljert informasjon om Master i sykepleie og studieretningen for operasjonssykepleie kommer i begynnelsen av februar 2018. Hvis du vurderer å søke ved neste opptak og har spørsmål om studieprogrammet kan du henvende deg til studieadministrasjonen ved Institutt for helse- og omsorgsfag på iho.studier@support.uit.no

Resten av informasjon på denne siden beskriver videreutdanningen slik den nå gjennomføres ved UiT.

Fakta

Varighet:3 Semester
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:90
Gradsnavn:
Opptakskrav:Bachelorgrad i sykepleie + 2 års praksis som autorisert sykepleier
Søknadsfrist:Neste opptak lyses ut våren 2018
Søknadskode:
Søk studiet

Studiet gjennomføres på heltid over 1 1/2 år og er inndelt i 3 studieenheter, som hver utgjør 30 studiepoeng.

Hovedemnene i studiet er:

 • Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner
 • Medisinske og naturvitenskapelige emner.
 • Operasjonssykepleie - fag og yrkesutøvelse

Alle hovedemner inngår i hver studieenhet og representerer de ulike grunnlag operasjonssykepleien bygger på. Fagplanen er en kombinasjon av en temabasert og fagbasert plan. Fordelingen mellom teoretiske og praktiske studier er 45/55. Praksisstudiet inneholder elementer fra alle hovedemnene. Studiet vil veksle mellom tilrettelagt undervisning og praktiske studier. Størstedelen av tilrettelagt undervisning er plassert i 1.og 2. studieenhet mens 3. studieenhet i hovedsak omfatter praktiske studier i tillegg til fordypningsoppgave. Tilrettelagt undervisning gjennomføres ved Universitetssykehuset Nord-Norge og praksisstudiene gjennomføres i hovedsak ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (Tromsø, Harstad, Narvik) og Helse Finnmark HF (Hammerfest, Kirkenes).

Studenten skal lære å:

 • Utøve operasjonssykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelse av å være akutt og/eller kritisk syk og gjennomgå kirurgisk undersøkelse og /eller behandling.
 • Medvirke under operative inngrep med kyndighet.
 • Være i stand til å forebygge komplikasjoner og ivareta pasientens sikkerhet.
 • Utføre og ta ansvar for infeksjonsforebyggende arbeid i forhold til pasient, miljø, utstyr og personlig hygiene.
 • Ha utviklet ferdigheter i å observere, prioritere, være fleksibel, handle selvstendig og forsvarlig i yrkesutøvelsen.
 • Mestre samhandling med operasjonspasienter og deres pårørende og fremme deres medbestemmelse.
 • Reflektere kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig.
 • Anvende relevante kunnskaper i møte med pasienter og pårørende fra ulike kulturer.
 • Ha utviklet ferdigheter i samhandling og teamarbeid på tvers av faggrupper og nivå.
 • Gi situasjonstilpasset undervisning, veiledning og informasjon til pasienter, pårørende, studenter og andre medarbeidere.
 • Bearbeide egne reaksjoner i forbindelse med arbeidet og bistå medarbeidere/kolleger med deres opplevelser og reaksjoner.
 • Mestre bruk og kontroll av instrumenter, materiell og medisinskteknisk utstyr som benyttes ved kirurgisk undersøkelse og/eller behandling korrekt og forsvarlig, og ha et reflektert forhold til teknologiens muligheter og begrensninger.
 • Dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid. Benytte relevant forskning og bidra til fagutvikling.
 • Videreutvikle personlig og faglig kompetanse som operasjonssykepleier.

Bachelorgrad i sykepleie + 2 års praksis som autorisert sykepleier
Undervisningsformenes intensjon er å utvikle forståelse for sammenhengen mellom klinisk praksis og det teoretiske fundament. Det pedagogiske opplegget skal gjenspeile operasjonssykepleie som en relasjonell virksomhet der faglig etisk forståelse, praktiske ferdigheter, refleksjon og vurderingsevne integreres i konkrete samhandlingssituasjoner. Undervisningen foregår både ved gruppearbeid, forelesninger, fagseminarer, ferdighetstrening, simulatorøvelser, veiledning og praksisstudier. I hver studieenhet gjennomføres det diverse arbeidskrav som må være godkjent for å framstille seg til eksamen. Her kan nevnes: Læringslogg - refleksjon over erfaringer i praksis. Medisinsk og naturvitenskapelig test. Basisgruppearbeid med fremlegg på storgruppeseminar. Søke på og vurdere forskningsartikler. Undervisningsopplegg. Ferdighetstrening i simulator. Fordypningsoppgaveseminar.

Eksamensformene er:
 • Individuell muntlig eksamen.
 • Skriftlig hjemmeeksamen med oppgitt tema eller case.
 • Fordypningsoppgave med selvvalgt tema
 • Praksis i 1.og 2. studieenhet er eksamensemner.

Praksis gjennomføres med en definert praksisperiode pr. studieenhet. Praksisperiodene varierer i lengde fra 10 - 13 uker.Det kreves god helse for å arbeide som operasjonssykepleier. Studentene må påregne turnusarbeid i praksisstudiene.

Studiet tilrettelegger for utenlandsopphold i 4-6 uker på slutten av studiet. Det foreligger i dag utvekslingsavtale gjennom Nordkalottnettverket i Nordplus.

Operasjonsavdelinger. Dagkirurgiske enheter. Akuttmottak og skadestuer. AMK-sentraler. Kirurgiske og gynekologiske behandlingsenheter. Beredskapsteam og traumeteam. Sterilsentraler og i hygieneavdelinger. Offshore. Internasjonalt hjelpearbeid og humanitære organisasjoner. Private klinikker og legesentre. Legevakt m.m


Kontakt
Presentasjon.bmp-Bredde-180px-

Arne Eek


Seniorrådgiver
Telefon: +4777660607 Mobil: 911 94 691 arne.eek@uit.no

personkort-a.jpg

Anders Aarbø


Førstekonsulent
Telefon: +4777660642 anders.aarbo@uit.no

Relaterte yrker
Skip to main content