Studieretning:

Helsesøsterfag

Tilhører studiet:
Studieretning:

Helsesøsterfag

Tilhører studiet:
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
Programmet er under revidering og det vil bli opprettett nye studieprogram. Det er ikke opptak i 2018. Mer informasjon om opptak på de nye programmene vil komme mot slutten av året.
Søking og opptak
Slik søker du

3 årig deltidsstudium. Studieretningen helsesøsterfag er en fagspesifikk og klinisk rettet utdanning.

Spørsmål om studiet
Koronaviruset: Vi venter på myndighetenes vurdering før vi kan si om det blir endringer og tilpasninger ved studiestart og i gjennomføringen av høstsemesteret 2020

Studiet tilbys som deltid og tas over 3 år.
Studieretning helsesøsterfag fokuserer på helsesøsterfagets teorigrunnlag og vitenskapelige analyse- og tilnærmingsmåter i et helsefaglig perspektiv. Studiet har et fokus rettet mot fagets praksisdimensjon samtidig som grunnleggende rammer for fag og funksjon fremlegges og analyseres.

Helsesøsterfagets spesifikke teorigrunnlag er i fokus både som en del av fellesemnene (30 studiepoeng (SP)) og som fagspesifikk undervisning og veiledning (50 SP). Studiet har totalt 15 studiepoeng helsesøsterfaglige veiledet praksisstudier. Selvstendig analyse og faglig vurderingsevne er gjennomgående elementer i studiet. Dette innebærer vektlegging på refleksjon, egen studieplanlegging og faglig nytenkning. Fagets omsorgsdimensjon vektlegges og studiet fokuserer på personlig faglig kompetanseutvikling og etisk vurderingsevne.

Studiet har 30 SP fellesemner sammen med masterstudiets ulike studieretninger. Fellesemnene omfatter grunnlagstenkning i helsefagene (20 SP) og metodologi, metoder og forskningsetikk (10 SP).

For mer informasjon om studiet oppbygging og innhold, se nedenfor.

Mastergradsstudiet har som målsetting å videreutvikle kunnskap og gi spesifikk fordypning i sykepleiefagets helsefremmende og forebyggende funksjon, overfor målgruppen barn og unge 0-20 år (helsesøsterfag). Funksjonen er innrettet mot ansvarsområdet kommunal primærhelsetjeneste. Studiet skal utvikle helsesøsterfaglig kunnskap på høyt nivå, og gi spesialisert innsikt og kompetanse gjennom fordypning i faget. Studiet skal videreutvikle og understreke sykepleiens tradisjon og verdiorienterte kunnskapsgrunnlag, slik at en omsorgsbasert dimensjon ved arbeidet blir fremholdt og gjort tydelig. Det er et vesentlig mål å utdanne helsesøstre som både evner å være kritisk utviklingsorientert, og samtidig er i stand til å bevare og styrke sykepleiefaglig kunnskap. En overordnet målsetting for studiet er å stimulere og videreutvikle de mange innsikts- og kunnskapsformer i sykepleien, og hvor holdning, abstraksjon og ferdighet inngår som integrerte dimensjoner i fagkunnskap og - kompetanse.

Etter endt studium skal studenten kunne:

 • ivareta helsefremmende og forebyggende sykepleie (helsesøsterfag) på en selvstendig og kompetent måte
 • anvende avansert kunnskap, strategier og metoder i helsesøsterfaglig arbeid
 • undersøke kritisk sammenhenger mellom tenkning, fagutøvelse, fagspråk og fagformidling, faglig utviklingsarbeid og forskning
 • kritisk vurdere egen kunnskap, tilnærming og strategi
 • lede og administrere helsesøsterfaglig arbeid i kommunal virksomhet
 • søke best mulige løsninger, basert på relevante fremgangsmåter og metoder for både ledelse og administrasjon.
 • analysere fagets tradisjoner, sykepleiefaglige verdier, etikk- og kunnskapsgrunnlag
 • redegjøre for fagets historie og tradisjoner sammenholdt med dagens situasjon og utfordringer
 • identifisere, strukturere og formulere faglige problemstillinger til fagutvikling -og forskningsområder i helsesøsterfaget
 • kunne gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • redegjøre for etiske implikasjoner av fagutøvelse og over egen rolle og funksjon i samhandling med brukere av tjenesten, og med andre faggrupper

Sykepleiere med mastergrad i studieretning helsesøster vil være kvalifisert for helsesøsterstilling, lederstilling og for å kunne bidra i faglige utviklingsprosjekt og forskningsprosjekt.

De første 80 studiepoeng gir spesialisering i området helsefremmende og forebyggende arbeid (helsesøsterfag). Dette kvalifiserer for tilsetting i helsesøsterstilling i kommunehelsetjenesten. Videre kvalifiseres det for lederstillinger i relevante enheter i kommunal sektor.

 

Bachelorgrad i sykepleie. Sykepleiere med eldre utdanning som ikke fyller kravet til en bachelorgrad, kan søke studiet under forutsetning av dokumentasjon av kunnskap på tilsvarende nivå.

Autorisasjon som sykepleier

Minimum ett års yrkespraksis som sykepleier.

 

Følgende generelle opptakskrav gjelder:

 • Søkere må i tillegg til generell studiekompetanse ha oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum tre års omfang eller utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller utdanningsløp.
 • Søkere med eldre utdanning av minimum tre års omfang, må ha en utdanning som gir uttelling for 180 studiepoeng.
 • Søkere med eldre utdanning som gir uttelling for mindre enn 180 studiepoeng, kan tas opp dersom de har tilstrekkelig med relevant videreutdanning.
 • Det stilles krav om fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang eller integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergradsstudiet: fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergraden eller integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergraden

 

Følgende dokumentasjon må innsendes innen søknadsfristen til studiet:

 • Vitnemål på relevant utdanning
 • Yrkespraksis: Krav om bekreftelse på tilsettingsforhold (arbeidsbekreftelse/arbeidsattest fra leder/personalavdeling). Yrkespraksis må være av minimum ett års varighet med 100% stilling, ikke nødvendigvis sammenhengende men totalt
 • Autorisasjon

 

Søkere som ønsker innpass for tidligere utdanning må søke ordinært opptak til studiet. Søknad om innpass utformes og behandles etter at studenten er tildelt studieplass.

Studiet er adgangsregulert.

Svar på søknad om opptak sendes til den e-postadressen som søker har registrert i sin søknad.

Undervisning/fellessamling vil være av ulik varighet og veksle i sin form. Undervisningen vil bli gitt i form av forelesning, ferdighetstrening, seminar og gruppearbeid.

Forelesninger:
Forelesninger vil belyse noen utvalgte tema slik at hovedpunkter og eksempler framstår. Temaene vil være i overensstemmelse med studiets læringsmål, og kan danne grunnlag for det videre arbeidet med lærestoffet både i selvstudiene og i praksisstudiene. Forelesninger vil kunne gi innsikt og oversikt i forhold til tema som i liten grad berøres i litteraturen samt danne grunnlag for forståelse av og fordypning i forhold til pensumlitteraturen.

Ferdighetstrening:
Ferdighetstrening er basert på tenkning om helhetlig læring hvor hensikten er å forberede for praktisk erfaringslæring ved at studenten utvikler kunnskap gjennom øvelse og trening i samarbeid med andre. Ferdighetstrening vil være en veksling mellom praktiske øvelser og refleksjon over erfaringer som øvelsene gir og foregår primært i små grupper, samt en del i samlet klasse.

Seminar og gruppearbeid:
I seminar og gruppearbeid er studentene aktive i diskusjoner som knyttes til tekster som inngår i studentenes pensum eller tar utgangspunkt i konkrete og praksisrelaterte situasjoner. Det tilrettelegges for kunnskapsutvikling i samarbeid med andre. Oppøvelse i bruk av relevante informasjons- og kunnskapskilder hvor evne til å formulere faglige holdbare resonnementer er sentralt. Gruppeprosess og gruppedynamikk vil innebære muligheten for at den enkelte forstår sin egen uttrykks- og handlemåte i et fellesskap.

Praksisstudier i helsesøsterdistrikt:
Praksisstudiene gjennomføres i nordnorske kommuner og er veiledet av utdannet helsesøster.
Praksisstudiene innebærer at studenten gradvis skal ivareta helsesøstertjeneste selvstendig.
Praksisstudiene skal være planlagte og målrettede samtidig som læringen knyttes til den situasjonsbestemte praksis. Studentene vil få erfaring i utøvelse av faget i et praksisfelt som ikke er ensartet. Mangfoldigheten i hvordan kommuner er organisert og dermed tjenestefeltet og hvordan faglig arbeid utføres, vil danne grunnlag for oppøvelse av studentenes evne til kritisk tenkning og selvstendig vurdering av eget faglig ståsted og praksiskunnskap.

Norskspråklig studieprogram. Det kan bli undervist på skandinaviske språk og engelsk.