Psykologi profesjonsstudium

STUDIESTED: Tromsø
bilde+psykologi_redigert

Har du lyst å bli psykolog? Da må du studere psykologi ved profesjonsstudiet. Profesjonsstudiet i psykologi integrerer psykologisk teori og forskning med psykologisk praksis rettet mot å bedre menneskers livsvilkår og livskvalitet.

Fakta

Varighet:5 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Candidatus psychologiae (cand.psychol.)
Opptakskrav:Årsstudiet i psykologi
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:3019
Søk studiet

Psykologistudiet gir bred innføring i psykologi både som akademisk fagfelt og som profesjon. Studentene forberedes til å arbeide innenfor et fagområde som er under sterk forandring og som stiller krav til kontinuerlig oppdatering av kunnskap.

Psykologers klienter omfatter individer, grupper og organisasjoner. Spesifisering av profesjonell psykologisk kompetanse må ta sitt utgangspunkt i de anvendelsesområder, arbeidsmetoder og holdninger som er utviklet med forankring i vitenskapelig psykologi. Psykologisk yrkesutøvelse krever mestring av ulike arbeidsmåter.
Den forutsetter at psykologen behersker metoder og teknikker som anvendes i utredning, behandling, evaluering, forebygging, samfunnsplanlegging og annen faglig virksomhet. I tillegg til kunnskap og ferdigheter kjennetegnes den profesjonelle psykolog ved faglige holdninger basert på opplæring i:

a) å forstå etiske og sosiale implikasjoner av faglig virksomhet

b) å klargjøre og avgrense arbeidsoppdrag og klientkontakter

c) å kunne anvende et innlevende engasjement kombinert med en uhildet faglig vurdering

d) å beholde sin faglige integritet i forhold til krav fra klienten og fra andre sosiale omgivelser.

Mot denne bakgrunn blir en vesentlig del av psykologens kompetanse å kunne innhente og bedømme ulike typer informasjon for å komme frem til en helhetlig vurdering som kan danne grunnlag for relevante tiltak.

Profesjonsstudiet bygger på introduksjonsstudiets generelle innføring i psykologi, historie og metode og gir grunnleggende kompetanse for et bredt spekter av ulike typer arbeid innen anvendt psykologi, forskning, undervisning og psykologisk utviklingsarbeid.

Nedenfor finner du oppbyggingen av studiet . Noen av emnene i tabellen har ikke emnebeskrivelse - da de enda ikke er opprettet. Emnebeskrivelsen vil foreligge så snart emnet skal gis i det aktuelle semesteret.

Profesjonsstudiet tar utgangspunkt i Standard for Norsk psykologeksamen og skal gi studentene en bred innføring i psykologi, både som akademisk fagfelt og som profesjonelt virkeområde. Studentene skal forberedes til å arbeide innenfor et fagområde som er under sterk forandring og utvikling og som stiller krav til kontinuerlig ajourføring av kunnskap.

Profesjonsstudiet gir grunnleggende kompetanse for et bredt spekter av yrkesroller innen anvendt psykologi, forskning, undervisning og psykologisk utviklingsarbeid. Studiet omfatter flere perioder med praksis hvor studentene møter andre fagpersoner, klienter, forsøkspersoner etc. Programmets to siste studieår utgjør hovedtyngden av den kliniske opplæringen, hvorav ett år er satt av til klinisk praksis og hovedpraksis.

Årsstudiet i psykologi.

Les mer om rangering av søkere, kvoter, snitt for opptak, etc. HER

Antall studieplasser: 49

Søkere som tas opp på profesjonsstudiet må fremlegge politiattest.

Deler av undervisningen/forelesningen er obligatorisk. Slik undervisning vil være definert som arbeidskrav i den enkelte emneplan. Slike arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent basert på oppmøte/deltakelse. Godkjenning av obligatorisk undervisning som arbeidskrav forutsetter normalt at tilstedeværelse er på minst 80 %. Ved vurdering til ikke godkjent må emnet som hovedregel tas om igjen.

Hvert enkelt emne vurderes ut fra egne eksamener og eller arbeidskrav. Den enkelte emneplan definerer hva slags vurdering som er gjeldende. Som hovedregel vil det bli fastsatt karakter etter skala A-F. Eksamens- og vurderingsformer kan variere fra emne til emne. Det vises for øvrig til Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.

Eksamens-/vurderingsformer kan for eksempel være skriftlig eksamen, flervalgsprøver, presentasjoner, essay, forskningsoppgaver, labøvelser, muntlig eksamen etc.

I tillegg til eksamen kan et emne også inneholde ett eller flere arbeidskrav. Et arbeidskrav er et obligatorisk element som må være gjennomført og godkjent før endelig eksamen i emnet kan avlegges. Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent kan konsekvensen være at eksamensmeldingen blir annullert. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Den enkelte emneplan definerer innholdet i arbeidskravene. Arbeidskrav kan være for eksempel obligatorisk tilstedeværelse på undervisning, lab-øvelser, innleveringer etc. I emner med laboratorieøvelser er det nødvendig også å ha deltatt i øvelsene for å bestå emnet. Evaluering gjennomføres av emneansvarlig. I emner der det kreves arbeidsinnsats fra studentene, for eksempel fremlegging av stoff eller gruppearbeid, kan også evaluering av studentenes arbeid legges til grunn for godkjenning.

Utveksling gjennomføres i andre eller tredje studieår. Utenlandsstudiene må være godkjent på forhånd. Institutt for psykologi har de siste årene opprettet en rekke interessante avtaler for studentutveksling. En oversikt over disse finnes på IPS sine nettsider. Alle søknader med forhåndsgodkjenning leveres til international koordinator IPS.

Karrieremulighetene for nyutdannede psykologer er gode. Behovet for psykologisk kompetanse er økende innen stadig flere felt, og de fremtidige jobbmulighetene er derfor positive. Tradisjonelt har psykologer jobbet innen psykisk helsevern med ansvar for utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser. Norsk psykologforening nevner utover dette en rekke andre arbeidsfelt man kan jobbe innenfor:
  • Ledelse, eksempelvis innen behandlingsfeltene psykisk helsevern, rus og psykiatri, habilitering og familievern.
  • Sakkyndighetsarbeid, med spesiell vekt på barnefordelingssaker og rettspsykologiske utredninger.
  • Helsepsykologi, eksempelvis forebyggende arbeid innen skole, bedriftshelsetjeneste, eller seksualrådgivning overfor ungdom.
  • Nevropsykologi, med henblikk på kliniske undersøkelser og bruk av psykologiske tester (funksjonsdiagnostikk) for å avdekke kognitive svekkelser og utfall etter hjerneskader eller sykdommer i hjernen.
  • Arbeids- og organisasjonspsykologi, eksempelvis rådgivning i forhold til arbeidsrelevante temaer og problemer, seleksjons- og rekrutteringsbistand, eller jobb med optimalisering av organisasjonsressurser.
  • Privatpraksis. Det er et økende antall psykologer som starter egen virksomhet, enten som kliniske psykologer eller som konsulenter overfor næringslivet og det offentlige.
  • Forskning, hvor psykologer enten jobber som stipendiater, førsteamanuenser, oppdragsforskere eller professorer. Forskning foregår vanligvis i tilknytning til praksis i institusjon og arbeid med klienter, eller ved frittstående institutter og ved Universitetene. Psykologer har også kommet inn i nyere felt som telemedisin, romforskning, IT/datateknologi (forskning på utstyr/program-person interaksjon), sertifiseringsorganisasjoner (eks. DNV) for psykologiske måleinstrumenter. 
Studiet kvalifiserer til å kunne søke opptak til doktorgradsprogram. Det er også mulig å spesialisere seg innen ulike område, for eksempel behandling av voksne pasienter, barn eller arbeids- og organisasjonspsykologi m.m.


Kontakt
Jobb-bilde.jpg

Liv-Jorith Isaksen


Seniorkonsulent
Telefon: +4777644199 liv.isaksen@uit.no

Christina-Strige

Christina Strige


Førstekonsulent
Telefon: +4777625238 christina.strige@uit.no

Relaterte yrker
Skip to main content