Musikk 2

Varighet: 2 Semestre

Musikk 2

Varighet: 2 Semestre

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Studiet skal gi deg musikkfaglig kompetanse for å arbeide med musikk i grunnskolen. Studentene skal gjennom studiet tilegne seg ferdigheter og innsikt i faget gjennom lytting, komponering, musisering og didaktikk.

Studiet kan tas som valgemne innenfor andre utdanninger, som videreutdanning eller som selvstendig studieprogram.

Spørsmål om studiet
E-post: musikkonservatoriet@hjelp.uit.no

Bengt Haugseth ILP-2.jpg
Bengt Haugseth

Lytting og gehør, musikk i lærerutdanning

 • Telefon: +4777660501
 • Campus: Tromsø

Emnet fokuserer på de tre hovedområdene i grunnskolens læreplan for musikk - musisere, komponere og lytte:

 • Samspill og lytteaktiviteter
 • Komposisjon, arrangering og improvisasjon
 • Bevegelsesaktiviteter og arbeidsfysiologi
 • Stemmefysiologi
 • Bruk av innspillingsverktøy/programvare
 • Ulike notasjonsformer

Didaktikk inngår som en sentral del i alle fagområder

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal

 • Ha gode kunnskaper om musikkteori, musikkhistorie og lytting
 • Kjenne til ulike former for arrangering og komponering.
 • Ha kunnskap om musikkundervisning i grunnskolen med vekt på trinn 5 til 10

Ferdigheter

Studenten skal

 • Kunne tilegne seg et variert musikalsk repertoar til bruk på mellom- og ungdomstrinnet
 • Ha gode ferdigheter på bandinstrumenter og på ett fordypningsinstrument
 • Kunne notere og gjengi melodiske, harmoniske og rytmiske forløp
 • Kunne benytte relevante IKT-verktøy i musikalske og pedagogiske oppgaver

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • Formidle og presentere musikk til ulike grupper
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere musikalske undervisningsoppgaver for trinn 5 til 10 i samsvar med gjeldende læreplan

Musikkarbeider, musiker i det frivillige kulturliv og med annen høyere utdanning i tillegg, kan utdanningen kvalifisere for undervisning i musikk i grunnskolen.

Musikk 1 (30 sp) eller tilsvarende utdanning. Kan tas samtidig som Musikk 1.

Oppstart av studiet er avhengig av tilstrekkelig antall studenter.

Studiet er organisert over to semestre og lagt opp med praktiske og teoretiske aktiviteter. Undervisningen foregår i form av forelesninger både i klasse og mindre grupper (sang, gitar og piano). Samspillaktiviteter og innføring i ulike instrumenter.

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

 • Minimum 80 % deltakelse på all undervisning
 • Spilleprøve på selvvalgt instrument. Prøven har en varighet på 5-10 min
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere en offentlig fremføring i gruppe/klasse
 • Praktisk prøve i musikkteori og hørelære
 • 2 arrangementer og 2 komposisjoner, dokumentert både i skriftlig og lydlig form

Praktisk eksamen

Studentene får utdelt et musikalsk grunnmateriale og skal bruke det som utgangspunkt til å forberede et variert undervisningsopplegg.

Vurderes individuelt med gradert karakter etter en skala fra A - F.

Kontinuasjon påfølgende semester.

Norsk