Marin bioteknologi - master

STUDIESTED: Tromsø
172712-130006330402017-5765411-o.jpg

Ved UiT Norges arktiske universitet er vi opptatt av å utnytte det nasjonale fortrinnet vi har i form av tilgang til store marine naturressurser. Havet dekker over 70% av jordoverflata og potensialet for å avdekke ny kunnskap om ressursene er stort da de fleste organismer som utgjør den marine biodiversiteten fortsatt er lite utforsket. Disse bioressursene kan være kilde til unike biomolekyler (enzymer, sekundærmetabolitter, proteiner/peptider, marint fett og karbohydrater) og gener som koder for disse. Formålet med utdanningen er å utdanne gode kandidater med marin bioteknologisk kompetanse som kvalifiserer for karrierer innen virksomheter med fokus på blant annet marin verdiskapning, forskning, næringsutvikling og innovasjon.

En bioteknolog må ha et bredt fundament av kunnskaper og ferdigheter innen grunnleggende kjemi, molekylærbiologi, biokjemi, mikrobiologi, teknikker og prosesser som benytter marine mikroorganismer, plante- og dyreceller, eller deler av disse, til å framstille, utvikle eller endre produkter som er nyttige i en kommersiell sammenheng. Fullført studium gir graden Master i marin bioteknologi.Flere nye bedriftsetableringer i regionen har sitt utspring fra bioteknologimiljøet i Tromsø og fagområdet er i vekst. Gode relasjoner med det bioteknologiske næringslivet, blant annet BiotechNorth og FoU institusjoner er med på å gjøre undervisningen tilrettelagt og relevant for næringsutvikling og innovasjon. Studiet gir en etterspurt kompetanse.

Fakta

Varighet:2 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i marin bioteknologi.
Opptakskrav:Bachelor i bioteknologi, marin bioteknologi eller tilsvarende utdanning.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:6008
Søk studiet

Målsetting, innhold og organisering
Formålet med utdanningen master i marin bioteknologi er å utdanne kandidater med marin bioteknologisk kompetanse som kvalifiserer for karrierer innen blant annet marin verdiskapning, innovasjon og forskning.

En god marin bioteknolog må ha et bredt fundament av kunnskaper og ferdigheter innen grunnleggende molekylærbiologi, kjemi, teknikker og prosesser som benytter marine mikroorganismer, plante- og dyreceller, eller deler av disse, til å framstille, utvikle eller endre produkter som er nyttige i en kommersiell sammenheng. Fullført studium gir graden master i marin bioteknologi.

Det første semestret består av obligatoriske emner. I marin bioprospektering vektlegges potensialet i marine bioressurser, i industriell bioteknologi legges det vekt på oppskalering av produksjonsmetoder fra pilotskala til industriskala, og i entreprenørskap og kommersialisering fokuseres på hvordan kunnskap og forskning kan bli til en bedrift. For at studentene skal få tilfredsstillende opplæring i sikkert laboratoriearbeid gjennomføres de nødvendige modulene av sikkerhetskurset (HMS-0500). Kurset er obligatorisk, men gir ingen studiepoeng. Sikkerhetskurset bør tas i løpet av første semester.

I andre semester kan du ta ulike valgemner og starte med selve mastergradsoppgaven. Masteroppgaven skrives som regel i løpet av de to siste semestrene (60 studiepoeng). Masteroppgaven er basert på et eksperimentelt arbeid. Alternativt kan dette semesteret benyttes til utvekslingsopphold.

I tredje semester vil hovedfokus være på mastergradsoppgaven, men med et ekstra emne (se oversikt valgfrie emner). I fjerde og avsluttende semester inngår kun arbeid med mastergradsoppgaven og avsluttende eksamen.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
HMS-0500 Obligatorisk sikkerhetskurs for labarbeid må tas av alle som skal jobbe på lab. Kurset er delt i flere moduler, der de obligatoriske delene tas på nett. Førstehjelpsdelen krever oppmøte. Ta de obligatoriske nettmodulene før du starter semesteret. Når alle obligatoriske deler av kurset er tatt gir det deg tilganger til labfløyene. Gir ikke STP. Påmelding via Søknadsweb for etter- og videreutdanning. Klikk på lenken over for mer info og påmelding.
1. sem (høst)
2. sem (vår)
Valgfritt emne
Valgfritt emne
Kvalifiserte søkere fra andre utdanningssteder enn UiT tilbys BIO-2610 Prosjektoppgave i marin bioteknologi
3. sem (høst)
Valgfritt emne
4. sem (vår)
Valgfrie emner vår 2. semester
(BIO-3529 er 5 stp)
For kvalifiserte søkere fra andre utdanningssteder enn UiT tilbys BIO-2610 Prosjektoppgave i marin bioteknologi i stedet for BIO-3901 i 2. semester. Disse mister da muligheten til å ta et valgfritt emne i 3. semester fordi de må ta BIO-3901 (30 STP) i dette semesteret.
Valgfrie emner høst 3. semester
Søkere fra andre utdanningsinstitusjoner enn UiT har ikke valgfritt emne i 3. semester.
FSK-3004 Næringsmiddelkjemi anbefales for de som har bachelor i bioteknologi ved UiT.

Etter fullført utdannelse forventes det at kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • avansert kunnskap om prosesser for å ta i bruk molekyler med unike egenskaper
 • kunnskap som kan anvendes til å løse konkrete oppgaver i næringsliv og forvaltning
 • forståelse for det etiske ansvaret vi har for bærekraftig ressursutnytting, næringsutøvelse og nyskaping
 • kunnskap om vitenskapelig teori, og erfaring i bruk av vitenskapelige metoder

Ferdigheter

 • avanserte ferdigheter innen genetiske, bioteknologiske og molekylærbiologiske teknikker
 • multi-disiplinære ferdigheter som gjør at de kan kombinere ulike disipliner, og være i stand til å analysere og løse ulike faglige problemstillinger
 • ferdigheter i å arbeide enkeltvis og i team
 • gjennomført en forskningsoppgave i marin bioteknologi

Generell kompetanse

 • allmenn forståelse av naturressursbaserte næringers betydning, utfordringer og muligheter
 • kvalifikasjoner for opptak til PhD-programmer innen bioteknologi og relaterte fagfelt
 • avansert kjennskap til aktuelle problemstillinger knyttet til forskings- og utviklingsarbeid og det kommersielle potensialet spesielt innen marin bioteknologi
 • inngående innsikt i det biokjemiske, cellulære og genetiske grunnlaget for liv
 • inngående forståelse for marine naturressurser som grunnlag for utvikling av mat, biokjemikaler, bioaktive komponenter og helsebringende komponenter

For å bli tatt opp til master i marin bioteknologi kreves en bachelor i bioteknologi, marin bioteknologi eller tilsvarende utdanning. Snittkarakter C eller bedre.

Faglig bakgrunn i bioteknologi kreves:

 • Grunnleggende biologi, kjemi og celle- og molekylærbiologi og organisk kjemi (1000-nivå).
 • I tillegg må det være fordypning minimum på 2000-nivå i kjemi/biokjemi (min 10 STP), mikrobiologi (min 10 STP) og molekylær bioteknologi/metoder i molekylær bioteknologi (min 10 STP).
 • Fordypningen må være på til sammen 40-60 STP.
 • Hvis fordypning i ett av disse 2000-temaene mangler kan det kompenseres med ekstra sterk bakgrunn i ett eller flere av de andre temaene.

Studieprogrammet har varierte undervisningsformer, avhengig av emne. Undervisningsopplegget kan bestå av blant annet; forelesninger, seminarer, laboratoriearbeid, teamarbeid, feltarbeid og bedriftsbesøk -gjerne i kombinasjon.

Noen av emnene kan ha arbeidskrav før man kan framstille seg til eksamen. Det kan være obligatoriske rapporter og innleveringer, og/eller obligatorisk oppmøte på seminarundervisning.

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse. På masteroppgaven gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte.

Master i marin bioteknologi er et norskspråklig studieprogram, der undervisningen i hovdesak gis på norsk. Men det kan også forekomme innslag av undervisning på engelsk.

Utenlandsopphold av ett semesters varighet kan inngå som en del av studieplanen i andre semester. Et utenlandsopphold kan gi deg faglige, språklige og kulturelle opplevelser som gir deg verdifull tilleggskompetanse - og minner for livet!

Les mer om utveksling. NFH har 6 avtaler med universiteter i og utenfor Europa.

Arbeidsmulighetene er mange og varierte. Med kompetanse i marin bioteknologi er du ettertraktet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I regjeringens nordområdestrategi er marin bioteknologi et av de fagområdene som spesielt trekkes frem som viktig i framtidig næringsliv. Fagområdet er i rask vekst, og kandidater med høy kompetanse er etterspurt. Med fullført bachelorgrad har du god kompetanse i biologi og kjemi. Det vil gi deg muligheter blant annet innenfor bioteknologiske næringer innenfor tema som sjømat- og næringsmiddelproduksjon og laboratorieyrker. For kandidater som i tillegg har praktisk-pedagogisk utdanning, er selvfølgelig også undervisning i skoleverket aktuelt. Med en mastergrad i marin bioteknologi kan du blant annet bli produktutvikler, avdelingsingeniør, forsker, bedriftsleder, gründer eller jobbe i offentlig forvaltning. Studiet kvalifiserer for jobber på ledernivå i et ekspanderende innovativt bioteknologisk næringsliv.
Studiet fører fram til en mastergrad og kvalifiserer for opptak til PhD-studium under forutsetning av tilfredsstillende karakternivå (også i bachelorgraden).


Kontakt
Trine-nett.jpg

Trine Holm Larsen


Rådgiver
Telefon: 77623259 trine.h.larsen@uit.no

Studentorganisasjoner ved Norges fiskerihøgskole

Studentenes organisasjoner.

En bioteknolog på Lysaker like ved Oslo


Ida Maylen Øverleir (27, Stokmarknes, Vesterålen)

Mastergrad i marin bioteknologi 2014.
Stilling: QAM (Quality Assurance Manager) i Colifast. Hun er tekniker, lab- og salgsingeniør. Colifast selger instrumenter som måler E. coli og andre koliforme bakterier i drikkevann.

-I et lite selskap med 4 ansatte, gjør de fleste alt og oppgavene er veldig variert. Det er supert å være på lab, reise i forbindelse med salg og til og med få være med å ansette nye medarbeidere.
- Det var spennende å begynne på ett nesten helt nytt studium med stort engasjement da jeg startet i 2008. Fadderuken ble bedre og bedre for hvert år. Jeg hadde det supert fra dag 1. Fantastisk med kort vei til veiledere da jeg jobbet med både bachelor- og masteroppgaver. De hadde åpne dører hele tiden.
- Siden det var relativt få studenter på NFH og ved vårt fakultet ble vi godt kjent med de aller fleste.
- Jeg syns mikrobiologi var det artigste og jeg skrev masteroppgaven min om bakterier. Emnet “Marin biodiversitet” likte jeg også godt. Vi var på interessante besøk til bedrifter og vi hadde mange gode forelesere fra bioteknologinæringen. Jeg kan varmt anbefale deg studiet i bioteknologi ved NFH.

Skip to main content