høst 2022
LER-1501 Mat og helse 1-7 - 15 stp

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.


Innhold

 • Planlegge, gjennomføre og vurdere praktiske aktiviteter i faget
 • Barn og unges kosthold sett i lys av helsemyndighetenes kostråd og næringsstoffanbefalinger
 • Fagdidaktikk er gjennomgående i hele emnet
 • Å produsere tradisjonelle og moderne matretter fra samiske og andre lands matkulturer 

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om fagets teoretiske, didaktiske og praktiske omfang
 • grunnleggende kunnskap om begynneropplæring i faget
 • kunnskap om grunnleggende ferdigheter i faget

Ferdigheter

Studenten kan:

 • praktisere faget i tråd med læreplanens intensjoner og innhold
 • grunnleggende matfaglige teknikker og metoder, samt redskapsbruk
 • tilberede og produsere trygg mat i tråd med nasjonale kostanbefalinger

Kompetanse

 • har innsikt i fagets yrkesetiske problemstillinger
 • helsefremmende og samfunnsaktuelle perspektiv
 • kan utøve og utvikle egen profesjonalitet i faget
 • didaktisk planlegge og gjennomføre undervisning i mat og helsefaget, legitimert i læreplanens innhold og intensjoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

 • Pbl - problembasert læring
 • Didaktisk refleksjon
 • Forelesninger
 • Veiledning
 • Praktisk matfaglig arbeid
 • IKT er integrert i emnet
 • Studentbasert undervisning

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

Se egen praksisplan.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Individuell praktisk metodisk matfaglig eksamen 14.12.2022 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

70% deltakelse på undervisning Godkjent – ikke godkjent
Utvikle og gjennomføre undervisningsopplegg Godkjent – ikke godkjent
Didaktisk refleksjon av undervisningsopplegg Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1501
 • Tidligere år og semester for dette emnet