høst 2022
PED-2017 Veiledning - 10 stp

Sist endret: 28.09.2022

Emnetype

Obligatorisk emne i bachelor i pedagogikk og i bachelor i spesialpedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PED-3017 Veiledning 10 stp
PED-2011 Pedagogisk og spesialpedagogisk veiledning 10 stp

Innhold

Emnet omhandler veiledning som fagfelt og praksis i ulike kontekster, og inkluderer betegnelser som rådgivning, mentoring, coaching o.a. Emnet fokuserer på tre sentrale områder som er relevant for å kunne drive veiledning:

 • Veiledning som begrep, praksis, fag- og forskningsfelt
 • Kommunikasjonsferdigheter i veiledning og veiledningsmodeller
 • Teori om kommunikasjon, relasjoner og læring i veiledning
 • Videoobservasjon av veiledning

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • Kunnskap om veiledning som praksis- og fagfelt
 • Kjennskap til kommunikasjonsferdigheter i veiledning samt ulike veiledningsmodeller, og noe mer inngående kunnskap om enkelte veiledningsmodeller
 • Kunnskap om teoretiske perspektiver på kommunikasjon, relasjoner og læring i veiledning

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Anvende grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i veiledning og begrunne måten en kommuniserer på.
 • Anvende enkelte veiledningsmodeller, og kunne reflektere over bruken av modeller.
 • Reflektere over veiledningssamtaler i lys av teoretiske perspektiver på veiledning

Kompetanse

Studenten skal være kompetent til å gjennomføre veiledningssamtaler på et grunnleggende nivå, og skal være grunnleggende kompetent til å forholde seg analytisk, kritisk og utviklingsrettet til veiledning og litteratur om veiledning.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert med tre undervisningssamlinger á to dager.

Omfang ca. 40 timer.

I tillegg kommer et øvingsseminar på 3-4 timer som studentene gjennomfører uten lærer (Se omtale under «Arbeidskrav»).

Undervisningsform er forelesninger og studentaktive undervisningsformer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 28.11.2022 kl. 09:00
Innlevering: 02.12.2022 kl. 13:00
1 Uker A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Øvingsseminar Godkjent – ikke godkjent

Mer info om arbeidskrav

Studentene skal gjennomføre et øvingsseminar i grupper der studentene veileder hverandre, med fokus på kommunikasjonsferdigheter i veiledning og anvendelse av veiledningsmodeller, og gir hverandre respons på veiledningen. Det tas videoopptak av veiledningen. Hver enkelt student skriver en oppgave (3-5 sider) om sine erfaringer fra øvelsesseminaret og eventuelt andre øvelser, relatert til teori. Studentene gir hverandre tilbakemelding på oppgaven, og i tillegg gir de hverandre respons på tilbakemeldingen.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-2017
 • Tidligere år og semester for dette emnet