høst 2022
PED-3058 Sakkyndighetsvurdering og rådgivning - 10 stp

Emnetype

Obligatorisk emne som er forbeholdt studenter som er tatt opp på masterprogrammet i spesialpedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. Opptakskrav til masterprogrammet i spesialpedagogikk

Emnet erstatter PED-3021 Kartlegging og rådgivning. Mye av innholdet videreføres i det nye emnet, men emnet skal rendyrke sakkyndighetsarbeid og rådgivning. Kartlegging og testteori flyttes til PED-3037.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PED-3021 Kartlegging, utredning og rådgivning 10 stp
PED-3021 Kartlegging og rådgivning 10 stp

Innhold

Hovedvekten legges på spesialpedagogisk sakkyndighetsvurdering og rådgivning. Det fokuseres på utarbeidelse av sakkyndig uttalelse, bruk av individuelle opplæringsplaner (IOP), rådgivningsteori og systemrettet arbeid innen spesialpedagogiske problemstillinger.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Sakkyndighetsvurdering og bruk av IOP som styringsredskap i spesialundervisning.
 • Rådgivningsteori.
 • Systemrettet arbeid.

Ferdigheter

 • Utforme og bruke IOP.
 • Planlegge og gjennomføre rådgivningssamtaler.
 • Gjøre rede for praksisen i systemrettet arbeid.

Kompetanse

 • Planlegge og gjennomføre sakkyndighetsarbeid.
 • Planlegge og gjennomføre rådgivningssamtaler innen spesialpedagogiske problemstillinger.
 • Delta i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid innen spesialpedagogiske problemstillinger.  

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert med to samlinger på høstsemesteret. Det totale undervisningsomfanget er på rundt 40 timer, fordelt på forelesninger, studentframlegg, gruppearbeid og diskusjoner.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Innlevering: 19.12.2022 kl. 13:00 1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstrekkelig deltakelse på undervisning Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Tilstedeværelse på 80 % av undervisningen.
 • Skriftlig obligatorisk oppgave som skal gjøres mellom samlingene. Oppgitt tema som er utarbeidet av faglærer (3-5 sider).

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-3058
 • Tidligere år og semester for dette emnet