Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

PED-3058 Sakkyndighetsvurdering og rådgivning - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Obligatorisk emne som er forbeholdt studenter som er tatt opp på masterprogrammet i spesialpedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. Opptakskrav til masterprogrammet i spesialpedagogikk

Emnet erstatter PED-3021 Kartlegging og rådgivning. Mye av innholdet videreføres i det nye emnet, men emnet skal rendyrke sakkyndighetsarbeid og rådgivning. Kartlegging og testteori flyttes til PED-3037.


Studiepoengreduksjon

PED-3021 Kartlegging og rådgivning 10 stp

Innhold

Hovedvekten legges på spesialpedagogisk sakkyndighetsvurdering og rådgivning. Det fokuseres på utarbeidelse av sakkyndig uttalelse, bruk av individuelle opplæringsplaner (IOP), rådgivningsteori og systemrettet arbeid innen spesialpedagogiske problemstillinger.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert med to samlinger på høstsemesteret. Det totale undervisningsomfanget er på rundt 40 timer, fordelt på forelesninger, studentframlegg, gruppearbeid og diskusjoner.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen innlevering 19.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.