høst 2022
PED-3903 Spesialpedagogikk mastergradsoppgave - 40 stp

Sist endret: 03.10.2022

Emnetype

Forbeholdt mastergradsstudenter i spesialpedagogikk

De obligatoriske emnene (PED-3037 og PED-3055 / PED-3038 og PED-3059) og de spesialpedagogiske valgemnene i masterstudiet bør være påbegynt eller fullført.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PED-3901 Spesialpedagogikk mastergradsoppgave 40 stp

Innhold

Mastergradsoppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid som gjennomføres under veiledning. Normalt vil oppgaven tematisk være knyttet til ett eller flere av mastergradsemnene.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har inngående kunnskap om:

 • et avgrenset spesialpedagogisk forskingsfelt
 • forskning og forskningsprosesser

Ferdigheter

Studenten kan:

 • finne fram til relevant litteratur for å belyse forskningsmessige problemstillinger
 • dokumentere eget forskningsarbeid slik at det tilfredsstiller formelle krav til vitenskapelige tekster/publikasjoner
 • begrunne valg av metode, gjennomføre en empirisk undersøkelse og sikre reliabilitet og validitet til undersøkelsen

Kompetanse

 • Kunne formulere spørsmål og problemstillinger som bidrar til å fremskaffe ny kunnskap innenfor et valgt forskningsfelt.
 • Kunne administrere et FOU-prosjekt.
 • Kunne vurdere kvaliteten - styrker og svakheter - ved egen og andres forskning og framstille dette skriftlig.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Det kan etter søknad tillates å levere på engelsk, svensk eller dansk.

Undervisning

Det totale undervisningsomfanget er på rundt 20 timer, gjennom digitale seminarer felles for PED-3055 og PED-3059.

Studentene får oppnevnt egen veileder. Veiledningen foregår individuelt eller i grupper. Det skal inngås en veiledningskontrakt mellom universitetet, den enkelte student og veileder så snart som mulig etter at veileder er oppnevnt.

Veiledningsrammen er satt til 52 timer. Det vises for øvrig til veiledningskontrakt for utfyllende informasjon.

Emnet evalueres muntlig eller skriftlig minimum en gang hvert annet år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
  
Oppgave 0/1 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Ved karakteren F på mastergradsoppgaven kan den fremlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form (jfr Eksamensforskriften § 22) til ordinær frist påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 40
 • Emnekode: PED-3903
 • Tidligere år og semester for dette emnet