Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

PED-3903 Spesialpedagogikk mastergradsoppgave - 40 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Forbeholdt mastergradsstudenter i spesialpedagogikk

De obligatoriske emnene (PED-3037 og PED-3055 / PED-3038 og PED-3059) og de spesialpedagogiske valgemnene i masterstudiet bør være påbegynt eller fullført.


Studiepoengreduksjon

PED-3901 Spesialpedagogikk mastergradsoppgave 40 stp

Innhold

Mastergradsoppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid som gjennomføres under veiledning. Normalt vil oppgaven tematisk være knyttet til ett eller flere av mastergradsemnene.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har inngående kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Det kan etter søknad tillates å levere på engelsk, svensk eller dansk.

Undervisning

Det totale undervisningsomfanget er på rundt 20 timer, gjennom digitale seminarer felles for PED-3055 og PED-3059.

Studentene får oppnevnt egen veileder. Veiledningen foregår individuelt eller i grupper. Det skal inngås en veiledningskontrakt mellom universitetet, den enkelte student og veileder så snart som mulig etter at veileder er oppnevnt.

Veiledningsrammen er satt til 52 timer. Det vises for øvrig til veiledningskontrakt for utfyllende informasjon.

Emnet evalueres muntlig eller skriftlig minimum en gang hvert annet år.


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 01.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.