vår 2022
BLU-2000 Bacheloroppgave med forskningsmetode og vitenskapsteori - 15 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter i barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BLU-2100 Bacheloroppgave med forskningsmetode og vitenskapsteori 15 stp
BLU-2000F Bacheloroppgave med forskningsmetode og vitenskapsteori 15 stp
BLUMOD9 Bacheloroppgave 15 stp
BLU-2003 Bacheloroppgave med forskningsmetode og vitenskapsteori 15 stp

Innhold

Emnet omfatter en profesjonsrettet bacheloroppgave som skal gi studenten teoretisk innsikt i og praktisk øvelse i vitenskapelig arbeid. Innholdet i oppgaven skal knyttes til barnehagen som pedagogisk institusjon og barnehagelærerens arbeidsområder. Tematisk skal oppgaven forankres i ervervet kompetanse innenfor ett eller flere av kunnskapsområdene eller fordypningen i barnehagelærerutdanningen. Innholdet kan også knyttes til studentens utviklingsarbeid i barnehagen 6.semester. Innføring i vitenskapsteori og metode inngår i emnet.

Bacheloroppgaven skal integrere teori og praksis og bygger derfor på konkrete praksiserfaringer/utprøvinger.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • ulike samfunnsfaglige forskningsmetoder og forskningsdesign
 • kvalitative og kvantitative tilnærminger og analyseteknikker
 • utfordringer knyttet til innsamling og analyse av datamateriale
 • forskningsetiske prinsipper og retningslinjer
 • teoretiske og praktiske perspektiver innenfor et selvvalgt profesjonsrettet tema
 • hva som er grunnleggende vitenskapelige og etiske krav til samfunnsfaglige undersøkelser
 • ulike vitenskapsteoretiske perspektiv

Ferdigheter

Studenten kan:

 • formulere problemstilling og design for oppgaven
 • planlegge og gjennomføre en avgrenset undersøkelse i barnehagefeltet og presentere denne skriftlig, i samsvar med grunnleggende krav til en akademisk tekst
 • vurdere egne og andres undersøkelser med utgangspunkt i vitenskapelige og etiske krav
 • anvende relevant teori og forskning fra faglitteratur for å belyse og drøfte egen problemstilling på en systematisk måte

Generell kompetanse

Studenten:

 • arbeider selvstendig med et avgrenset prosjekt i barnehagefeltet, der innsamling og analyse av datamateriale er basert på vitenskapelige metoder og forskningsetiske prinsipper
 • har ervervet kompetanse i å presentere en undersøkelse, samt å anvende faglitteratur (teori) i en selvstendig analyse og drøfting undersøkelsen
 • har utvidet sitt handlingsrepertoar knyttet til sin profesjon innenfor oppgavens tematikk


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningen foregår samlingsbasert over ett semester. Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger.Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende, og det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.

Studentene tilbys skriftlig og muntlig veiledning på både prosjektbeskrivelse og bacheloroppgaven, inntil 8 timer pr bacheloroppgave. Veiledning avsluttes normalt én uke før innleveringsdato.

Digital læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningsomfang: om lag 75 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan framstilles for eksamen:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • bestått praksis inneværende semester
 • prosjektbeskrivelse for oppgaven, med særlig vekt på forskningsdesign og metode. Omfang omkring 2000 ord (3000 ord ved skriving i gruppe). Beskrivelsen må være vurdert til godkjent før bacheloroppgaven kan leveres
 • minimum én veiledning på bacheloroppgaven
 • innlevering av selvvalgt pensum til godkjenning hos veileder (må være godkjent senest 2 uker før innlevering av oppgave). Omfang selvvalgt pensum er om lag 600 sider
 • presentasjon av eget bachelorprosjekt

Det vil gis utfyllende informasjon for presentasjon og prosjektskisse.

 

Eksamen består av:

Innlevering av bacheloroppgave. Omfang om lag 7000 ord. Oppgaven kan skrives i gruppe på to studenter. Omfanget skal da være om lag 9000 ord. Oversikt over selvvalgt pensum skal legges ved oppgaven. Dersom ikke-skriftlig dokumentasjon er en del av oppgaven, kan omfanget av den skriftlige teksten reduseres noe.

Ved bedømmelse av eksamen benyttes gradert karakter etter en skala med seks trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter. Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende studieår. Ved karakter F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Kadidaten kan da levere forbedret versjon av oppgaven, eller en helt ny versjon av oppgaven. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: BLU-2000
 • Tidligere år og semester for dette emnet