Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

BLU-2000 Bacheloroppgave med forskningsmetode og vitenskapsteori - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter i barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BLU-2003 Bacheloroppgave med forskningsmetode og vitenskapsteori 15 stp

Innhold

Emnet omfatter en profesjonsrettet bacheloroppgave som skal gi studenten teoretisk innsikt i og praktisk øvelse i vitenskapelig arbeid. Innholdet i oppgaven skal knyttes til barnehagen som pedagogisk institusjon og barnehagelærerens arbeidsområder. Tematisk skal oppgaven forankres i ervervet kompetanse innenfor ett eller flere av kunnskapsområdene eller fordypningen i barnehagelærerutdanningen. Innholdet kan også knyttes til studentens utviklingsarbeid i barnehagen 6.semester. Innføring i vitenskapsteori og metode inngår i emnet.

Bacheloroppgaven skal integrere teori og praksis og bygger derfor på konkrete praksiserfaringer/utprøvinger.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Generell kompetanse

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningen foregår samlingsbasert over ett semester. Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger.Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende, og det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.

Studentene tilbys skriftlig og muntlig veiledning på både prosjektbeskrivelse og bacheloroppgaven, inntil 8 timer pr bacheloroppgave. Veiledning avsluttes normalt én uke før innleveringsdato.

Digital læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningsomfang: om lag 75 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan framstilles for eksamen:

Det vil gis utfyllende informasjon for presentasjon og prosjektskisse.

 

Eksamen består av:

Innlevering av bacheloroppgave. Omfang om lag 7000 ord. Oppgaven kan skrives i gruppe på to studenter. Omfanget skal da være om lag 9000 ord. Oversikt over selvvalgt pensum skal legges ved oppgaven. Dersom ikke-skriftlig dokumentasjon er en del av oppgaven, kan omfanget av den skriftlige teksten reduseres noe.

Ved bedømmelse av eksamen benyttes gradert karakter etter en skala med seks trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter. Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende studieår. Ved karakter F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Kadidaten kan da levere forbedret versjon av oppgaven, eller en helt ny versjon av oppgaven. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 30.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.