vår 2022
FLY-3003 Anvendt Human factors og luftfartspsykologi - 10 stp

Sist endret: 30.08.2022

Emnetype

Emnet er forbeholdt masterstudenter i luftfartsvitenskap og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FLY-6304 Anvendt Human factors og luftfartspsykologi 10 stp

Innhold

Å gjøre feil er menneskelig, men ved å forstå underliggende psykologiske mekanismer knyttet til feil kan en forhindre at feil gjentas. Å forhindre menneskelige feil og styrke menneskelig yteevne er et kjerneanliggende i luftfart.

Luftfartspsykologi er et flerdisiplinært felt som fokuserer på det menneskelige element (human factors). Human factors er et sentralt begrep for å forstå latente styrker og svakheter knyttet til operasjoner der mennesker involvert.

Emnet gir studentene teoretisk og anvendt kunnskap om sentrale områder innen human factors og luftfartspsykologi. Det gis et historisk overblikk av utviklingen innen human factors og luftfartspsykologi.

Studentene får kunnskap om relevante teorier knyttet til informasjonsprosessering. Emnet adresserer tema knyttet til yteevne, både individuelt og i gruppe, herunder mental helse, arbeidsbelastning, utmattelse (fatigue) og søvn. Relevante teorier og empiriske funn relatert til stress presenteres. Individuelle forskjeller og seleksjonsprosesser, samt metodene som tas i bruk i seleksjon og deres relevans og gyldighet vil belyses.

Sosialpsykologien belyser sosial interaksjon, samarbeid og gruppeprestasjoner, og er viktig for å forstå sikkerhet og velferd. Emnet berører også viktige prinsipper for design av skjermer, kontrollere, automatisering og menneske-maskin interaksjon ombord på fly.

Emnet belyser ulike modeller for hvordan erkjennelse, hukommelse, adferd, intensjoner, tanker, personlighet, følelser er koplet sammen, og modellens rolle i mentale prosesser. Modellene ses i sammenheng med utfordringene knyttet til luftfartsoperasjoner i nordområdene.

Studentene introduseres for aktuell empirisk forskning innen human factors og luftfartspsykologi, og vil få kunnskap om hvordan forskning på dette området gjennomføres. Emnet ser på bruken av teknologi for å fremme sikkerhet, og teknologisk design for å forbedre kontaktflaten mellom menneske og maskin.


Hva lærer du

Ved fullført emne har studenten tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten …

 • har inngående kunnskap om relevante teorier og begreper knyttet til menneskelig ytelse i luftfart.
 • kan forklare luftfartspsykologien og dens posisjon for å forstå mennesker i operative settinger, særlig knyttet til utfordringer ved å operere i nordområdene.
 • forstår hvordan forskningsmetoder kan brukes for å analysere human factors i luftfart.
 • har inngående kunnskap om adferdsmodeller som bidrar til å belyse korrelasjon mellom følelser, tanker og adferd, og hvilke modeller en kan benytte for å forstå human factors i luftfart.
 • forstår forhold som påvirker menneskelig yteevne både individuelt, i grupper og som passasjer, og identifisere risikofaktorer og hvordan disse kan møtes med forebyggende tiltak.
 • kan forklare viktige human factors prinsipper for design av fly, systemer og automasjon, og hvordan disse påvirker sikkerhet, effektivitet og velferd i luftfart generelt og arktiske operasjoner spesielt.

Ferdigheter:

Studenten …

 • kan foreslå tiltak som kan forhindre identifiserte problemer med mulig psykologisk bakgrunn, f.eks. knyttet til erkjennelse, organisering og kommunikasjon.
 • kan kritisk vurdere og evaluere hva bedre forståelse innebærer for sikkerhet i en definert populasjon (luftfart).
 • er i stand til å lese artikler som presenterer funn med relevans for human factors og luftfartspsykologi, og vurdere deres betydning for praksisfeltet.
 • er i stand til å kritisk evaluere forskningsfunn og forskningsmetoder, og kunne anvende resultatene i praksisfeltet.

Generell kompetanse:

Studenten ...

 • er i stand til å reflektere over og vurdere relevansen av ulike vitenskapelige perspektiver og teorier innen luftfart.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert undervisning bestående av to undervisningssamlinger, som hver varer i to dager. Forelesninger, gruppeoppgaver og studentpresentasjoner. 

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen  som teller 100 %. Det tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen for  studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen.  

Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FLY-3003
 • Tidligere år og semester for dette emnet