Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

FLY-3003 Anvendt Human factors og luftfartspsykologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Emnet er forbeholdt masterstudenter i luftfartsvitenskap og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

FLY-6304 Anvendt Human factors og luftfartspsykologi 10 stp

Innhold

Å gjøre feil er menneskelig, men ved å forstå underliggende psykologiske mekanismer knyttet til feil kan en forhindre at feil gjentas. Å forhindre menneskelige feil og styrke menneskelig yteevne er et kjerneanliggende i luftfart.

Luftfartspsykologi er et flerdisiplinært felt som fokuserer på det menneskelige element (human factors). Human factors er et sentralt begrep for å forstå latente styrker og svakheter knyttet til operasjoner der mennesker involvert.

Emnet gir studentene teoretisk og anvendt kunnskap om sentrale områder innen human factors og luftfartspsykologi. Det gis et historisk overblikk av utviklingen innen human factors og luftfartspsykologi.

Studentene får kunnskap om relevante teorier knyttet til informasjonsprosessering. Emnet adresserer tema knyttet til yteevne, både individuelt og i gruppe, herunder mental helse, arbeidsbelastning, utmattelse (fatigue) og søvn. Relevante teorier og empiriske funn relatert til stress presenteres. Individuelle forskjeller og seleksjonsprosesser, samt metodene som tas i bruk i seleksjon og deres relevans og gyldighet vil belyses.

Sosialpsykologien belyser sosial interaksjon, samarbeid og gruppeprestasjoner, og er viktig for å forstå sikkerhet og velferd. Emnet berører også viktige prinsipper for design av skjermer, kontrollere, automatisering og menneske-maskin interaksjon ombord på fly.

Emnet belyser ulike modeller for hvordan erkjennelse, hukommelse, adferd, intensjoner, tanker, personlighet, følelser er koplet sammen, og modellens rolle i mentale prosesser. Modellene ses i sammenheng med utfordringene knyttet til luftfartsoperasjoner i nordområdene.

Studentene introduseres for aktuell empirisk forskning innen human factors og luftfartspsykologi, og vil få kunnskap om hvordan forskning på dette området gjennomføres. Emnet ser på bruken av teknologi for å fremme sikkerhet, og teknologisk design for å forbedre kontaktflaten mellom menneske og maskin.


Hva lærer du

Ved fullført emne har studenten tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten …

Ferdigheter:

Studenten …

Generell kompetanse:

Studenten ...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert undervisning bestående av to undervisningssamlinger, som hver varer i to dager. Forelesninger, gruppeoppgaver og studentpresentasjoner. 

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen  som teller 100 %. Det tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen for  studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen.