vår 2022
LER-3100 Masteremne i norskdidaktikk. Literacy, danning og flerspråklighet - 15 stp

Sist endret: 06.09.2022

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning 1.-7. og 5.-10. trinn, og i master i fagdidaktikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet kan tas som videreutdanning av lærere. 

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning 1.-7. og 5.-10. trinn, eller jf. opptakskrav for master i fagdidaktikk.


Opptakskrav

For studenter som tar emnet som videreutdanning er forkunnskapskravet fullført lærerutdanning med minimum 60 studiepoeng i norsk.

Innhold

I dette emnet er norskfaget som grunnlag for aktiv samfunnsdeltakelse et viktig tema. En utforskende og kritisk tilnærming til tekster i ulike sjangere og modaliteter er sentralt. Med perspektiver fra forskning og fagdebatt knyttet til dannings- og literacybegrepet skal studentene reflektere over det tekstsamfunnet de er en del av og skal virke innenfor. Dette emnet vil fokusere på utvikling av literacy og elevenes kompetanse i lesing, skriving og muntlighet. Det vil bli lagt vekt på flerspråklige perspektiver. 

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • inngående kunnskap om utvikling av elevers kompetanse i lesing, skriving og muntlighet
 • inngående kunnskap om opplæring i lesing, skriving og muntlighet og hvordan denne kan tilpasses ulike elevers forutsetninger og behov
 • inngående kunnskap om flerspråklighet
 • inngående kunnskap om utvalgte perspektiver fra norsk og internasjonal forskning om literacy og flerspråklighet

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge og vurdere undervisning i norskfaget som fremmer elevens kritiske tekstkompetanse og metakognisjon
 • problematisere hva det vil si å lese tekster kritisk og reflektere rundt forholdet språk og makt
 • vurdere forskning på norskdidaktikk og literacy

 

Kompetanse

Studenten:

 • kan anvende avansert faglig og didaktisk kunnskap og skjønn til å styrke flerspråklige perspektiv og skolens demokratiske danningsoppdrag


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Studentene vil møte et variert utvalg av undervisningsformer, slik som individuelt arbeid, arbeid i grupper og forelesinger. Det blir lagt vekt på studentaktive læringsformer, slik som lesekonferanser, presentasjon og diskusjon av pensum muntlig og digitalt.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 60 timer, inkludert seminarundervisning.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • «Skrive en faglig tekst som diskuterer et fagtema eller som kommenterer et aktuelt tema eller pågående debatt og som kan publiseres som kronikk eller blogginnlegg
 • forberede, lede og delta i fagsamtale/diskusjon

Følgende arbeidskrav kommer i tillegg for studenter på master i grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10, og legges til det emnet som har praksisoppfølging (LER-3101 eller LER-3100).

 • Med utgangspunkt i praksismappen og vurderingsrapportene skal det utarbeides en sammenhengende tekst (1000-1500 ord) hvor man anvender faglitteratur for å reflektere over ens faglige utvikling som lærer i masterfaget.

Begge målformer skal være representert i omtrent like stort omfang.

Eksamen består av:

 • Skriftlig hjemmeeksamen med utgangspunkt i skriftlig arbeidskrav (1 uke). Målform: nynorsk. Omlag 3500 ord.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-3100
 • Tidligere år og semester for dette emnet