vår 2022
LER-3101 Masteremne i norskdidaktikk. Estetiske læringsprosesser i norskfaget - 15 stp

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, og i master i fagdidaktikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet kan tas som videreutdanning av lærere. 

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, eller jf. opptakskrav for master i fagdidaktikk.


Opptakskrav

For studenter som tar emnet som videreutdanning er forkunnskapskravet fullført lærerutdanning med minimum 60 studiepoeng i norsk.

Innhold

I dette emnet skal studentene oppøve kreativitet og utvikle evnen til å skape, samhandle, kommunisere og reflektere. Det blir lagt vekt på å utforske og utvikle de praktisk-estetiske dimensjonene i norskfaget. Gjennom ulike tilnærminger, blant annet dramafaglige, får studentene erfaring med sansenes betydning for opplevelsen av litteratur. Gjennom kreativt arbeid med og formidling av litteratur skal studentene reflektere over hvordan man kan fremme lese- og skriveglede og skape motivasjon for lesing og skriving. Kunnskap om kroppsspråk og stemmebruk er en del av emnet. Studentene skal også skape skriftlige og multimodale tekster der de videreutvikler sin personlige uttrykksevne.

Emnet legger vekt på praktisk utprøving på ulike arenaer.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • inngående kunnskap om kreative norskfaglige og dramafaglige tilnærminger til arbeid med tekst med tanke på å nå ulike elever
 • inngående kunnskap om ulike skjønnlitterære sjangrer
 • bred kunnskap om design av multimodale tekster

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • legge til rette for kreativ læring gjennom ulike uttrykk, formidling og framføringer som er med på å utvikle empati, selvtillit og identitet hos elevene
 • utforske og reflektere over hvordan estetiske tilnærminger påvirker egen og elevenes læring og utvikling
 • vurdere digitale uttrykk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker og utvikler elevenes læring og utvikling
 • vurdere estetiske læringsprosesser og produkt og gi konstruktive tilbakemeldinger som bidrar til personlig vekst

 

Kompetanse

Studenten:

 • kan bruke forskningslitteratur til å planlegge og begrunne undervisning i norskfaget
 • kan bidra til innovasjonsprosesser og ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i norskfaget


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og arbeidsformer med særlig vekt på praktiske utprøvinger og kreativt arbeid med litteratur og tekst.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 60 timer, inkludert seminarundervisning.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • planlegge og gjennomføre et opplegg med kreativ formidling av litteratur
 • utarbeide et undervisningsopplegg basert på forskning med tilhørende refleksjonsnotat
 • et notat

Notatet kan utformes for eksempel som multimodal, digital tekst, som muntlig framføring eller som skjønnlitterær tekst.

Eksamen består av:

 • Praktisk gruppeeksamen (3-4 studenter) som består av litteraturformidling for et publikum og en etterfølgende refleksjonssamtale. Studentene kan for eksempel velge et litterært verk, et forfatterskap, en sjanger eller et tema som skal formidles gjennom ulike estetiske uttrykksformer. Det gis tre dagers forberedelsestid.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Det gis individuell karakter.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-3101
 • Tidligere år og semester for dette emnet