Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

LER-3101 Masteremne i norskdidaktikk. Estetiske læringsprosesser i norskfaget - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, og i master i fagdidaktikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet kan tas som videreutdanning av lærere. 

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, eller jf. opptakskrav for master i fagdidaktikk.


Innhold

I dette emnet skal studentene oppøve kreativitet og utvikle evnen til å skape, samhandle, kommunisere og reflektere. Det blir lagt vekt på å utforske og utvikle de praktisk-estetiske dimensjonene i norskfaget. Gjennom ulike tilnærminger, blant annet dramafaglige, får studentene erfaring med sansenes betydning for opplevelsen av litteratur. Gjennom kreativt arbeid med og formidling av litteratur skal studentene reflektere over hvordan man kan fremme lese- og skriveglede og skape motivasjon for lesing og skriving. Kunnskap om kroppsspråk og stemmebruk er en del av emnet. Studentene skal også skape skriftlige og multimodale tekster der de videreutvikler sin personlige uttrykksevne.

Emnet legger vekt på praktisk utprøving på ulike arenaer.


Opptakskrav

For studenter som tar emnet som videreutdanning er forkunnskapskravet fullført lærerutdanning med minimum 60 studiepoeng i norsk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og arbeidsformer med særlig vekt på praktiske utprøvinger og kreativt arbeid med litteratur og tekst.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 60 timer, inkludert seminarundervisning.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Notatet kan utformes for eksempel som multimodal, digital tekst, som muntlig framføring eller som skjønnlitterær tekst.

Eksamen består av:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Det gis individuell karakter.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.