vår 2022
PED-1014 Relasjonsvansker og psykososial problematferd - 10 stp

Sist endret: 02.08.2022

Emnetype

Emnet er obligatorisk på studieretning spesialpedagogikk, på bachelorprogrammet i pedagogikk. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet vil gi studentene kunnskaper om barns vansker i relasjon og samspill med andre barn og voksne. Det gis et innblikk i ulike årsaksfaktorer til vanskene, vanskenes ytringsformer samt innsikt i hvordan skole og barnehage kan forebygge og tilrettelegge for læring og utvikling for barn med relasjonsvansker og psykososiale atferdsvansker. Faktorer både på individ og systemnivå vil bli vektlagt. 

Anbefalte forkunnskaper

EXF-0710 Examen facultatum ved HSL-fakultetet, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert, FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger, PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk, PED-0700 Examen paedagogicum, PED-1001 Pedagogisk psykologi

Hva lærer du

Kunnskap:

Etter bestått emne skal studentene ha følgende kunnskap om:

 • Sentrale begreper og teorier innen vanskeområdet.
 • Årsaksfaktorer
 • Risiko- og beskyttelsesfaktorer
 • Vanskenes ytringsformer.
 • Innadvendte- og utagerende barn og unge.
 • Svikt i sosial kompetanse.
 • Omsorgssvikt
 • Skolevegring
 • Mobbing
 • Forebygging
 • Tidlig innsats
 • Tiltak og evaluering av tiltak

Ferdigheter:

Studenten skal gjennom undervisningen utvikle ferdigheter til å:

 • Reflektere over egen kunnskap og ferdigheter innen fagfeltet.
 • Kunne begrunne valg av tiltak og tilrettelegging.
 • Anvende faglige kunnskaper.

Generell kompetanse:

Studenten skal gjennom undervisningen utvikle kompetanse til å:

 • Planlegge tiltak.
 • Utdype og søke ny kunnskap og innsikt innen det spesialpedagogiske fag og forskningsområder
 • Kunne analysere konkrete spesialpedagogiske problemer


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer. Totalt omfang på om lag 40 timer.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Finne frem til og presentere for medstudenter, en relevant og aktuell forskningsartikkel som er publisert i løpet av de siste 10 år, med egne betraktninger knyttet til funn presentert i artikkelen.
 • Skriftlig fremlegg over oppgitt emne - lengde 1.800-2.300 ord. Fremlegget leveres innen oppgitt frist.

Eksamen består av en 6 timers individuell digital skriftlig eksamen.

Eksamen vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F regnes som stryk/ikke bestått.

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-1014
 • Tidligere år og semester for dette emnet