vår 2022
TYS-1001 Tysk fonetikk og formlære med praktiske øvelser - 10 stp

Sist endret: 17.06.2022

Søknadsfrist

1. desember (for emner som tilbys i vårsemesteret).

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet inngår i årsstudium i tysk og i lektorutdanning trinn 8-13 (for studenter med tysk som fag 1 eller fag 2). Forkunnskaper tilsvarende TYS-0100 Innføringskurs i tysk (10 studiepoeng) eller tysk I eller II (tidligere B- og C-språk) fra videregående anbefales. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner lavere grad (ikke realfag). Du trenger ikke oppgi hvilket emne du søker opptak til.

Anbefalte forkunnskaper: Det anbefales at studentene har forkunnskaper tilsvarende TYS-0100 Innføringskurs i tysk (10 studiepoeng) eller tysk I eller II (tidligere B- og C-språk) fra videregående, spesielt dersom det er lenge siden studenten har hatt tysk.


Innhold

Emnet gir opplæring i grunnleggende emner på områdene tysk fonetikk og formlære. Dessuten øves studentenes praktiske språkferdigheter gjennom skriftlige og muntlige øvelser, oversettelser fra norsk til tysk og andre (fler-) språklige oppgaver med refleksjonsfokus. I denne sammenheng tar studentene også i bruk digitale og tradisjonelle oppslagsverk både med tanke på eget språkbruk og med tanke på videreformidling i undervisningskontekster.

Anbefalte forkunnskaper

TYS-0100 Innføringskurs i tysk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene har:

 • gode praktiske kunnskaper i tysk fonetikk slik at de kan veilede og korrigere egen og andres tyske uttale
 • grundige morfologi-kunnskaper slik at de kan produsere enklere skriftlige og muntlige tekster på tysk samt veilede og korrigere andres skiftlige og muntlige bruk av språket.

Ferdigheter

Studentene kan:

 • anvende sine grammatiske kunnskaper i praksis, dvs. ved muntlig og skriftlig produksjon og resepsjon av tyskspråklige tekster
 • bruke leksikalske og grammatiske oppslagsverk på en fortrolig måte

Læringsresultatet vil tilsvare nivå B1/B2 i henhold til GER (felleseuropeiske referanserammen for språk).


Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk.

Undervisning

Undervisningen foregår i form av forelesninger, seminarer og øvelser. Tilsammen tilsvarer dette ca. 65 t undervisning, dvs. 4 t ukentlig. Det gis i tillegg et felles øvelseskurs for TYS-1001 og TYS-1002. Det anbefales på det sterkeste å delta jevnlig på dette kurset.

Undervisningen er lagt opp slik at den krever forarbeid, aktiv deltakelse og etterarbeid.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Arbeidskrav 1: Opplæringen i tysk fonetikk organiseres som et eget kurs i løpet av studiets første uker. Kurset avsluttes med en instituttintern muntlig prøve i fonetikk. Prøven evalueres med godkjent/ikke godkjent.
 • Arbeidskrav 2+3: Det arrangeres to 2-timers instituttinterne skriftlige prøver i oversettelse og / eller praktisk formlære uten hjelpemidler. Prøvene annonseres på forhånd og deltagelse er obligatorisk. Prøvene evalueres med godkjent/ikke godkjent.
 • Arbeidskrav 4: Studentene får en 1-ukes hjemmeoppgave i slutten av undervisningsfasen som inneholder både en oversettelse og oppgaver knyttet til praktisk formlære. Hjemmeoppgaven evalueres med godkjent/ikke godkjent. 

Vurderingsform:

 • en 4-timers skriftlig skoleeksamen

Eksamen vurderes med bokstavkarakterer (A-F), hvor F er "ikke bestått". Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt prøve i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding (via Studentweben) til kontinuasjonseksamen/utsatt prøve er 15. august (for emner med ordinær eksamen i vårsemesteret). Ny eksamensdato kunngjøres i Studentweben i begynnelsen av september måned (for emner med ordinær eksamen i vårsemesteret).


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TYS-1001
 • Tidligere år og semester for dette emnet