vår 2022
ODO-2505 Introduksjon til klinisk odontologi - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master i odontologi, og kan ikke tas som enkelt emne.

Opptakskrav

Emnet er forbeholdt studenter på Master i odontologi. Emnene ODO-2503, ODO-2513 og ODO-2514 må være bestått for å kunne ta emnet.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ODO-2505 Introduksjon til klinisk odontologi 20 stp

Innhold

 • Oral kirurgi
 • Oral medisin
 • Periodonti
 • Kariologi
 • Endodonti
 • Protetikk m/bittfunksjon
 • Gerodontologi


Hva lærer du

KUNNSKAPER:

 • kan redegjøre for grunnleggende generell oral diagnostikk i det kliniske arbeidet og kunne bruke ulike diagnostiske rutiner
 • kan forklare om karies som sykdom og behandlingsprinsippene for forebyggende tannhelsearbeid og karies, inklusiv valg og håndtering av vanlig anvendte dentale materialer
 • kan forklare om basale periodontale problem og relaterte behandlingsprinsipp
 • kan redegjøre for bittfunksjonelle undersøkelsesmetoder og kriterier for diagnostikk
 • kan redegjøre for oral-kirurgiske tilstander
 • kan redegjøre for enkle oral-medisinske tilstander
 • kan beskrive vanlige basale endodontiske problem og vanlige behandlingsprinsipper for vital pulpa
 • kan beskrive enkle protetiske problem og vanlige behandlingsprinsipp
 • kan redegjøre for tannhelseproblem hos eldre og hvordan de behandles
 • kan beskrive basale røntgenologiske teknikker og diagnostikk

 

FERDIGHETER:

 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og respektfull pasientkommunikasjon 
 • kan gjennomføre en vanlig odontologisk undersøkelse og stille enkle diagnoser
 • kan gjennomføre en vanlig klinisk behandling (fagspesifikk og tverrfaglig)
 • kan fremstille anatomisk og funksjonelt riktige tannfyllinger i kompositt og glassionomer for alle aktuelle kavitetsklasser
 • kan utføre enkel periodontal behandling (hygiene, scaling)
 • kan utføre enkel endodontisk behandling på vital tann
 • kan anvende vanlig klinikkutstyr og klinikkhygiene
 • kan anvende faglig kunnskap (fagspesifikk og tverrfaglig)om forebyggende tiltak på individnivå
 • kan samarbeid med tannpleier

GENERELL KOMPETANSE:

 • har innsikt i etisk akseptable holdninger til generell pasientbehandling for voksne og eldre, til medarbeidere og til hjelpepersonell
 • kan kritisk vurdere behandlingstiltak for voksne og eldre og gjøre prognosebedømminger i henhold til oppnådd kunnskapsnivå


Undervisnings- og eksamensspråk

Det kan forekomme undervisnings på skandinaviske språk og engelsk. Eksamen og arbeidskrav kan leveres på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Undervisning

Veiledet praktisk/klinisk trening på simuleringsklinikken (SIMU) og universitets-tannklinikken (UTK), støttet av forelesninger, seminarer og PBL-oppgaver. Det er et krav om minimum 80 % studiedeltakelse for å få fremme seg til eksamen.

Eksamen

Det er arbeidskrav for emnet i form av obligatorisk klinisk kurs, seminar, demonstrasjoner, prøver og pasient-behandling på Universitetstannklinikken (UTK). For detaljert oversikt, se RAPPORTBOK. Det er et krav om minimum 80 % studiedeltakelse på alle obligatoriske aktiviteter for å få fremme seg til eksamen.

En praktisk/muntlig eksamen gis i slutten av 6. semester. Den praktiske delen består i selvstendig undersøkelse, diagnostisering og behandlingsplanlegging av en pasient med lite eller middels behandlingsbehov. Under den muntlige eksaminasjonen utdypes pasientens orale problem. I den muntlige delen skal studenten lage en PowerPoint presentasjon av pasienten. Eksamenen bedømmes til bestått/ ikke bestått.

Kandidater som ikke består ordinær eksamen gis adgang til kontinuasjonseksamen. Dersom kandidaten ikke får sin klinisk praksis godkjent ved semesterslutt (til tross for advarsel ved midt-semester evalueringen og eventuelle støttetiltak), må kandidaten ta studieåret om igjen. Stryk i et klinisk fag kan ikke ankes. Det gis adgang til utsatt eksamen ved innlevert gyldig legeerklæring til ordinær eksamen.

Dersom kontinuasjon-/ utsatt eksamen vurderes til ikke bestått, må emnet tas på nytt. Det resulterer videre i nedsatt studieprogresjon for studenten.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: ODO-2505
 • Tidligere år og semester for dette emnet