Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

ODO-2505 Introduksjon til klinisk odontologi - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for klinisk odontologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master i odontologi, og kan ikke tas som enkelt emne.

Studiepoengreduksjon

ODO-2505 Introduksjon til klinisk odontologi 20 stp

Innhold


Opptakskrav

Emnet er forbeholdt studenter på Master i odontologi. Emnene ODO-2503, ODO-2513 og ODO-2514 må være bestått for å kunne ta emnet.

Hva lærer du

KUNNSKAPER:

 

FERDIGHETER:

GENERELL KOMPETANSE:


Undervisnings- og eksamensspråk

Det kan forekomme undervisnings på skandinaviske språk og engelsk. Eksamen og arbeidskrav kan leveres på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Undervisning

Veiledet praktisk/klinisk trening på simuleringsklinikken (SIMU) og universitets-tannklinikken (UTK), støttet av forelesninger, seminarer og PBL-oppgaver. Det er et krav om minimum 80 % studiedeltakelse for å få fremme seg til eksamen.

Eksamen

Det er arbeidskrav for emnet i form av obligatorisk klinisk kurs, seminar, demonstrasjoner, prøver og pasient-behandling på Universitetstannklinikken (UTK). For detaljert oversikt, se RAPPORTBOK. Det er et krav om minimum 80 % studiedeltakelse på alle obligatoriske aktiviteter for å få fremme seg til eksamen.

En praktisk/muntlig eksamen gis i slutten av 6. semester. Den praktiske delen består i selvstendig undersøkelse, diagnostisering og behandlingsplanlegging av en pasient med lite eller middels behandlingsbehov. Under den muntlige eksaminasjonen utdypes pasientens orale problem. I den muntlige delen skal studenten lage en PowerPoint presentasjon av pasienten. Eksamenen bedømmes til bestått/ ikke bestått.

Kandidater som ikke består ordinær eksamen gis adgang til kontinuasjonseksamen. Dersom kandidaten ikke får sin klinisk praksis godkjent ved semesterslutt (til tross for advarsel ved midt-semester evalueringen og eventuelle støttetiltak), må kandidaten ta studieåret om igjen. Stryk i et klinisk fag kan ikke ankes. Det gis adgang til utsatt eksamen ved innlevert gyldig legeerklæring til ordinær eksamen.

Dersom kontinuasjon-/ utsatt eksamen vurderes til ikke bestått, må emnet tas på nytt. Det resulterer videre i nedsatt studieprogresjon for studenten.


Dato for eksamen

Muntlig eksamen 08.06.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.