høst 2021
BED-3013H Fordypningsemne - 10 stp

Sist endret: 13.08.2022

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-3013F Fordypning i bedriftsøkonomisk teori 10 stp
BED-3013 Fordypning i bedriftsøkonomisk teori 10 stp

Innhold

Emnet er et fordypnings- og integreringskurs for studenter på masternivå som har fordypning i økonomistyring eller ledelse av menneskelige ressurser. I emnet gis det en fordypning i teori innenfor aktuelle fordypninger, samt at aktuelle temaer for masteroppgaver blir gjennomgått av potensielle veiledere. Emnet oppsummerer også en del temaer som studentene har vært innom før mer i dybden. og det gir et springbrett for oppgaveskriving.

I tillegg gis studentene en praktisk og teoretisk innføring i arbeidet med en masteroppgave. Emnet skal derfor også gi praktiske råd for oppgaveskriving, samt gi studentene trening i å presentere sine egne oppgaveideer på en gjennomarbeidet måte. Emnet avsluttes med en semesteroppgave, som kan danne grunnlaget for skriving av masteroppgave påfølgende semester.


Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten…

 • har bred og generell kunnskap om forskning innenfor spesifisert fagområde og en dybdekunnskap om et avgrenset fordypningsområde
 • har avansert kunnskap om teoretiske konsepter og ideer relevant innenfor eget fordypningsområde
 • har inngående kunnskaper og forståelse av hvordan praktiske problemstillinger kan forankres i teoretiske begreper, teorier og modeller innen spesifisert fagområde
 • kan utvikle og presentere en problemstillinger med utgangspunkt i et spesifisert fagfelts tradisjon og historie.

Ferdigheter:

Kandidaten…

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor spesifisert fagområde og kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan formulere problemstilling, og skriftlig fremstille og analysere relevante teorier relatert til problemstillingen
 • kan analysere og anvende ulike informasjonskilder/teoretiske bidrag til å formulere og strukturere relevante resonnementer for problemområdet en velger som fordypning og fokus for semesteroppgaven
 • kan utvikle et selvstendig, avgrenset og gjennomførbart forskningsprosjekt på grunnlag av faglige kunnskaper

Generell kompetanse:

Kandidaten…

 • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger innenfor spesifisert fagområde
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre senere arbeidsoppgave
 • kan formidle en problemstilling innenfor eget fordypningsområde både til spesialister og til allmennheten
 • kan kommunisere med ulike målgrupper om faglige og anvendte problemstillinger, analyser, konklusjoner og anbefalinger innenfor emnet
 • kan på selvstendig grunnlag fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering i emnet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, presentasjoner, gruppevis og/eller individuell veiledning. Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, presentasjoner o.l.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det skal individuelt eller i gruppe to (2) studenter lages en presentasjon som skal inneholde aktualisering og begrunnelse for egen problemstilling, en oversikt over det teoretiske rammeverket, fem sentrale stikkord, samt en mulig metodisk tilnærming. Presentasjonen presenteres/diskuteres enten i Harstad eller i Alta.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

 

Eksamen:

Semesteroppgaven leveres individuelt eller i grupper på to (2) studenter. Oppgaven skal reflektere den individuelle fordypningen og inneholde et teoretiske rammeverk for oppgavens problemstilling(er). Semesteroppgaven skal følge standard i henhold til retningslinjer for skriving av masteroppgaver og være på 10-20 sider kjernetekst.

Semesteroppgave (100 %) Karakterregel A-F, hvor karater F er stryk.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.

Det er ingen plagieringsproblematikk involvert når semesteroppgaven brukes som grunnlag for masteroppgaven, men masteroppgaven må for de aller fleste være en videreutvikling på grunn av kravene til kvalitet.


 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3013H