høst 2021
BIO-3602 Farmakologi - 10 stp

Sist endret: 22.09.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for Akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-2002 Dyrefysiologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk, MBI-1001 Celle- og molekylærbiologieller BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, BIO-2002 Dyrefysiologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk, MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi

Studiepoengreduksjon

FH-302 Farmakologi 9 stp

Innhold

Det vil bli gitt en innføring i generelle farmakologiske prinsipper, hvor hovedvekten blir lagt på å gi studentene en forståelse av hvordan medikamenter og andre kroppsfremmede substanser håndteres av fisk og pattedyr.

Viktige legemiddelgrupper blir diskutert, og spesielt de som pr. i dag er aktuelle som terapeutika i behandlingen av oppdrettsrelaterte fiskesykdommer. Også disse stoffenes innvirkning på det akvatiske/marine miljø blir tatt opp. I emnet blir det gitt undervisning i det lovverket som regulerer bruk av legemidler i Norge, og studentene vil gis opplæring i hvordan legemidlene foreskrives.

Sikkerhetsopplæring: Studentene har i kurset ca. 3 timer forelesning i temaet toksikologi/bivirkninger, der mulige skadelige effekter av legemidler/kjemikalier blir gjennomgått, samt sikker håndtering av slike stoffer. Laboratorieundervisningen blir gjennomført under veiledning, der egnet verneutstyr/tiltak (hansker, frakk, jobb i avtrekkskap) blir påkrevd.


Hva lærer du

Studentene skal etter bestått eksamen ha tilegnet seg kunnskap om:

 • generelle farmakologiske begreper/prosesser, herunder også farmakodynamikk og toksikologi
 • farmakokinetikk (absorbsjon, distribusjon, metabolisme, og ekskresjon av legemidler) og hvordan ulike faktorer påvirker kinetikken til legemidler i fisk
 • indikasjoner for bruk, virkningsmekanismer og effekter av kjemikalier og legemidler som brukes i akvakultur
 • miljøeffekter og restkontroll av legemidler brukt i fiskeoppdrett
 • lover og forskrifter som regulerer produksjon, godkjenning, omsetning, rekvirering, samt utlevering av legemidler i Norge
 • reseptskriving, administrering og praktisk anvendelse av legemidler til fisk

Studentene skal etter bestått eksamen ha tilegnet seg ferdigheter til:

 • å beregne sentrale farmakokinetiske parametere basert på data fra kinetikkstudier
 • å rekvirere legemidler til fisk i henhold til de lover og forskrifter som gjelder
 • å iverksette forsvarlig medikamentell behandling av fisk

Studentene skal etter bestått eksamen ha kompetanse til:

 • å gjøre faglige vurderinger og forsvarlige valg med hensyn på type medisinering, type legemiddel og praktisk utførelse ved forebyggende og terapeutisk behandling av fisk
 • å utføre forskriftsmessig legemiddelhåndtering, rekvirering, foreskrivning, og anvendelse av legemidler til fisk
 • å arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning vedrørende bruk av legemidler i fiskeoppdrett


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminar og laboratorieundervisning.

Eksamen

Skriftlig eksamen (4 t). Vurdering: bokstavkarakter A-E for bestått, F for stryk.

Arbeidskrav: Adgang til eksamen forutsetter godkjent skriftlig laboratorierapport samt deltagelse på obligatorisk undervisning. Laboratorieøvelsene og forelesninger/kollokvier i temaene "farmasøytisk lovkunnskap, reseptlære og praktisk medisinering av fisk" er obligatoriske.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-3602