Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

BIO-3602 Farmakologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for Akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Det vil bli gitt en innføring i generelle farmakologiske prinsipper, hvor hovedvekten blir lagt på å gi studentene en forståelse av hvordan medikamenter og andre kroppsfremmede substanser håndteres av fisk og pattedyr.

Viktige legemiddelgrupper blir diskutert, og spesielt de som pr. i dag er aktuelle som terapeutika i behandlingen av oppdrettsrelaterte fiskesykdommer. Også disse stoffenes innvirkning på det akvatiske/marine miljø blir tatt opp. I emnet blir det gitt undervisning i det lovverket som regulerer bruk av legemidler i Norge, og studentene vil gis opplæring i hvordan legemidlene foreskrives.

Sikkerhetsopplæring: Studentene har i kurset ca. 3 timer forelesning i temaet toksikologi/bivirkninger, der mulige skadelige effekter av legemidler/kjemikalier blir gjennomgått, samt sikker håndtering av slike stoffer. Laboratorieundervisningen blir gjennomført under veiledning, der egnet verneutstyr/tiltak (hansker, frakk, jobb i avtrekkskap) blir påkrevd.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-2002 Fysiologi II (dyrefysiologi), KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk, MBI-1001 Celle- og molekylærbiologieller BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, BIO-2002 Fysiologi II (dyrefysiologi), KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk, MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi

Hva lærer du

Studentene skal etter bestått eksamen ha tilegnet seg kunnskap om:

Studentene skal etter bestått eksamen ha tilegnet seg ferdigheter til:

Studentene skal etter bestått eksamen ha kompetanse til:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminar og laboratorieundervisning.

Eksamen

Skriftlig eksamen (4 t). Vurdering: bokstavkarakter A-E for bestått, F for stryk.

Arbeidskrav: Adgang til eksamen forutsetter godkjent skriftlig laboratorierapport samt deltagelse på obligatorisk undervisning. Laboratorieøvelsene og forelesninger/kollokvier i temaene "farmasøytisk lovkunnskap, reseptlære og praktisk medisinering av fisk" er obligatoriske.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 06.12.2021 innlevering 06.12.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FH-302 Farmakologi 9 stp
Undervisning Høst 2021
Første gang: Se timeplan på nett
Forelesning øvinglær. Christian Wilhelm Rønning Koren
prof. Tor Haug
Seminar prof. Tor Haug
Laboratorie øvinglær. Christian Wilhelm Rønning Koren
Hege Enga Devold
prof. Tor Haug