Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

BIO-3602 Farmakologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er obligatorisk for Akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

FH-302 Farmakologi 9 stp

Innhold

Det vil bli gitt en innføring i generelle farmakologiske prinsipper, hvor hovedvekten blir lagt på å gi studentene en forståelse av hvordan medikamenter og andre kroppsfremmede substanser håndteres av fisk og pattedyr.

Viktige legemiddelgrupper blir diskutert, og spesielt de som pr. i dag er aktuelle som terapeutika i behandlingen av oppdrettsrelaterte fiskesykdommer. Også disse stoffenes innvirkning på det akvatiske/marine miljø blir tatt opp. I emnet blir det gitt undervisning i det lovverket som regulerer bruk av legemidler i Norge, og studentene vil gis opplæring i hvordan legemidlene foreskrives.

Sikkerhetsopplæring: Studentene har i kurset ca. 3 timer forelesning i temaet toksikologi/bivirkninger, der mulige skadelige effekter av legemidler/kjemikalier blir gjennomgått, samt sikker håndtering av slike stoffer. Laboratorieundervisningen blir gjennomført under veiledning, der egnet verneutstyr/tiltak (hansker, frakk, jobb i avtrekkskap) blir påkrevd.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-2002 Dyrefysiologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk, MBI-1001 Celle- og molekylærbiologieller BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, BIO-2002 Dyrefysiologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk, MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi

Hva lærer du

Studentene skal etter bestått eksamen ha tilegnet seg kunnskap om:

Studentene skal etter bestått eksamen ha tilegnet seg ferdigheter til:

Studentene skal etter bestått eksamen ha kompetanse til:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminar og laboratorieundervisning.

Eksamen

Skriftlig eksamen (4 t). Vurdering: bokstavkarakter A-E for bestått, F for stryk.

Arbeidskrav: Adgang til eksamen forutsetter godkjent skriftlig laboratorierapport samt deltagelse på obligatorisk undervisning. Laboratorieøvelsene og forelesninger/kollokvier i temaene "farmasøytisk lovkunnskap, reseptlære og praktisk medisinering av fisk" er obligatoriske.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.