høst 2021
FSK-3014 Prosjektorganisering og samarbeid - 10 stp

Sist endret: 26.11.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for FHV Master. Emnet kan ikke tas som enkeltemne 

Studiepoengreduksjon

FSK-3005 Fisheries research: Data collection and research design 5 stp

Innhold

I dette emnet samarbeider studentene i grupper for å utvikle og planlegge gjennomføringen et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt. Formålet med prosjektet er å lære og øve ferdigheter som kreves i prosjektarbeid, som kommunikasjon, prosjektdesign, prosjektorganisering og -ledelse, og samarbeid. Emnet gir ferdigheter og kompetanse i prosjektarbeid, som er en sentral arbeidsform i moderne samfunnns- og arbeidsliv, og som er direkte relevant for gjennomføringen av masteroppgaven. Studentene kan velge tema for sitt prosjekt innenfor den fagretningen de har interesser i, og kan starte utviklingen av sitt eget masteroppgaveprosjekt.   

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet vil studentene ha følgende læringsutbytte:  

Kunnskap: 

 • Har innsikt i prosjektutvikling, -planlegging og -organisering.  
 • Har kunnskap om samarbeid i team, ansvarsdeling og kunnskapsledelse.  
 • Har grunnleggende kunnskap om gruppedynamikk og betydningen av personlighetstyper.  

Ferdigheter:  

 • Kan anvende relevante verktøy for utvikling, organisering og gjennomføring av avgrensede forsknings- og utviklingsprosjekt. 
 • Behersker de sentrale fasene i en prosjektutviklingsprosess.  
 • Kan analysere et samarbeid og iverksette tiltak som videreutvikler det. 
 • Kan gi og ta i mot konstruktive tilbakemeldinger 
 • Kan reflektere over sin egen rolle i et samarbeidsforløp og identifisere relevante utviklingstiltak.  

Generell kompetanse:  

 • Kan utvikle, organisere og gjennomføre prosjekter på en systematisk måte.  
 • Har grunnleggende systemforståelse og strategisk kompetanse. 
 • Har tverrfaglig samarbeidskompetanse, inkludert evne til å overskride grensene for egen interesse og fag. 
 • Kan håndtere konflikter i en gruppe og legge til rette for samarbeid, deltakelse og problemløsning. 
 • Har økt selvbevissthet, med større evne til å reflektere over egen rolle i et arbeidsfellesskap. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. 

Undervisning

Emnet er organisert med utgangspunkt i problembasert læring (PBL), der studentene arbeider i team med å utvikle og planlegge gjennomføring av et mindre forsknings- eller utviklingsprosjekt. I emnet vil studentene få tilgang på enkel opplæring i grunnleggende prosjektverktøy og samarbeidsteknikker, for eksempel gjennom forelesninger, videoer, og skriftlig materiale. Hovedfokus er likevel gruppenes arbeid med prosjektet, som skjer under veiledning og med tilbakemeldinger fra faglærere. I emnet vil oppmerksomheten være rettet både mot prosjektarbeidets kvaliteter og utvikling av studentenes samarbeidsevner.  

Eksamen

Mappeevaluering med tre ulike delinnleveringer samt en endelig innlevering av hele mappen. Studentene vil få tilbakemelding og få anledning til å revidere de enkelte delene av mappen før endelig innlevering.  

Mappen består av følgende deler:  

 • Delinnlevering 1: Prosjektforslag (gruppearbeid) 
 • Delinnlevering 2: Prosjektorganisering (guppearbeid)  
 • Delinnevering 3: Refleksjonsnotat om prosjektarbeidet (individuell innlevering)  

Endelig innlevering består av delinnlevering 1, 2 og 3.  

Delinnlevering 1 og 2 er gruppearbeid, mens delinnevering 3 er indviduelt. I vurderingen teller delinnlevering 1 og 2 hver 30%, mens delinnlevering 3 teller 40%. Mappens endlige karakter vil bli gitt etter den endelige innlevering. Vurderingsskalaen er A-F, der A-E er bestått, mens F er stryk.  

Arbeidskrav:  

 • Muntlig presentasjon (gruppearbeid) av delinnlevering 1 og 2. 
 • Medstudentevaluering (gruppearbeid) av 2 delinnleveringer (del 1 og 2).  

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke bestod sist arrangerte eksamen kan melde seg opp til kontinuasjonseksamen som arrangeres neste semester og medfører innlevering av en revidert versjon av mappen.    


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FSK-3014