Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

FSK-3014 Prosjektorganisering og samarbeid - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for FHV Master. Emnet kan ikke tas som enkeltemne 

Innhold

I dette emnet samarbeider studentene i grupper for å utvikle og planlegge gjennomføringen et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt. Formålet med prosjektet er å lære og øve ferdigheter som kreves i prosjektarbeid, som kommunikasjon, prosjektdesign, prosjektorganisering og -ledelse, og samarbeid. Emnet gir ferdigheter og kompetanse i prosjektarbeid, som er en sentral arbeidsform i moderne samfunnns- og arbeidsliv, og som er direkte relevant for gjennomføringen av masteroppgaven. Studentene kan velge tema for sitt prosjekt innenfor den fagretningen de har interesser i, og kan starte utviklingen av sitt eget masteroppgaveprosjekt.   

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet vil studentene ha følgende læringsutbytte:  

Kunnskap: 

Ferdigheter:  

Generell kompetanse:  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. 

Undervisning

Emnet er organisert med utgangspunkt i problembasert læring (PBL), der studentene arbeider i team med å utvikle og planlegge gjennomføring av et mindre forsknings- eller utviklingsprosjekt. I emnet vil studentene få tilgang på enkel opplæring i grunnleggende prosjektverktøy og samarbeidsteknikker, for eksempel gjennom forelesninger, videoer, og skriftlig materiale. Hovedfokus er likevel gruppenes arbeid med prosjektet, som skjer under veiledning og med tilbakemeldinger fra faglærere. I emnet vil oppmerksomheten være rettet både mot prosjektarbeidets kvaliteter og utvikling av studentenes samarbeidsevner.  

Eksamen

Mappeevaluering med tre ulike delinnleveringer samt en endelig innlevering av hele mappen. Studentene vil få tilbakemelding og få anledning til å revidere de enkelte delene av mappen før endelig innlevering.  

Mappen består av følgende deler:  

Endelig innlevering består av delinnlevering 1, 2 og 3.  

Delinnlevering 1 og 2 er gruppearbeid, mens delinnevering 3 er indviduelt. I vurderingen teller delinnlevering 1 og 2 hver 30%, mens delinnlevering 3 teller 40%. Mappens endlige karakter vil bli gitt etter den endelige innlevering. Vurderingsskalaen er A-F, der A-E er bestått, mens F er stryk.  

Arbeidskrav:  

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke bestod sist arrangerte eksamen kan melde seg opp til kontinuasjonseksamen som arrangeres neste semester og medfører innlevering av en revidert versjon av mappen.    


Dato for eksamen

Mappe/sammensatt vurdering innlevering 10.12.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FSK-3005 Fisheries research: Data collection and research design 5 stp
Undervisning Høst 2021
Undervisning prof. Claire Winifred Armstrong
prof. Michaela Maria Aschan
prof. Edel Oddny Elvevoll
prof. Bjørn Steinar Sæther
prof. Margrethe Aanesen
rådgiver Ingrid Hovda Lien
prof. Petter Holm
forsker Kåre Nolde Nielsen