høst 2021
PFF-5073 Fordypning i religionsdidaktikk del 2 - 7.5 stp

Emnetype

Emnet er et fordypningsemne for studenter på PPU 8-13 med kun religion som undervisningsfag og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-5015 Praksis del 1- praktisk pedagogisk utdanning, PFF-5020 Eleven, læreren, læring og læringsmiljø, PFF-5024 Religionsdidaktikk, PFF-5043 Fordypning i religionsdidaktikk del 1

Innhold

Formålet med emnet er å gi studentene anledning til å fordype seg i og medvirke til utviklingen av religionsdidaktiske og tverrfaglige fagdidaktiske problemstillinger. Det vil bli lagt særlig vekt på religionsfagenes faghistorie. Emnet vil legge opp til at studentene arbeider med sentrale fagdidaktiske temaer, samt sentrale problemstillinger innenfor det religionsdidaktiske fagfelt, individuelt og med medstudenter.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Studenten har inngående kunnskap om tverrfaglige temaer i læreplanene for religionsfagene i skolen
 • Kunnskap om nyere teoriutvikling i religionsvitenskapelig fagdidaktikk, herunder hvordan offentlig debatt, media og populærkultur setter premisser for religionsundervisningen i skolen
 • Inngående kunnskap om mangfold, samisk innhold og urfolkstematikk i læreplanene for religionsfagene.
 • kunnskap om bruk av læringsteknologi, IKT i religionsundervisningen i skolen
 • Inngående kunnskap konfliktperspektiver og religionskritikk og kan knytte de til religionsdidaktiske problemstillinger
 • Kunnskap religionsdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid
 • Studenten har inngående kunnskap om sentrale problemstillinger knyttet til lærerens rolle som fagperson og profesjonsutøver i koblingspunktet mellom religionsdidaktisk teori og undervisning i religionsfagene (praksis)

Ferdigheter

 • Studenten kan analysere læreplanverket og se hvilke muligheter som ligger i felles deler for tverrfaglig arbeid i religionsfagene i gjeldende læreplaner
 • Kan analysere hvordan offentlig debatt, media, populærkultur og læringsteknologi setter premisser for religionsundervisningen i skolen, og anvende dette i teoretiske refleksjoner over praksiserfaringer
 • Anvende og analysere hvordan offentlig debatt, ulike arbeidsmåter og læringsteknologi i skolen påvirker lærerrollen i religionsfaget
 • Analysere og forholde seg kritisk til læremiddel og arbeidsformer i faget KRLE og religion og etikk i forhold til de ulike emnene i skolefaget og begrunne valg og vurderinger med utgangspunkt i teori, læreplaner i faget og eget fagsyn - Vurdere og analysere elevers muntlige og skriftlige arbeider i faget og gi utviklingsfremmende og tilpassa tilbakemeldinger
 • Studenten kan analysere læreplanverket for å se brudd og kontinuitet i tenkningen om religionsfagenes intensjoner og i faginnhold
 • Studenten kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser når det gjelder tverrfaglig arbeid med utgangspunkt i religionsfagene i tråd med læreplanens målsetninger
 • Studenten kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med fagfeller, kollegaer og elever i skolen


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 80% oppmøte
 • Muntlig presentasjon (15-20 min) av undervisningseksempel fra praksis, og kunne reflektere over dette i lys av religionsdidaktisk teori

Eksamen består av:

 • Hjemmeeksamen på 3000-4000 ord med utgangspunkt i selvvalgt problemstilling.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 7.5
 • Emnekode: PFF-5073
 • Tidligere år og semester for dette emnet