høst 2021
SOA-3002 Prosjektutforming - 10 stp

Sist endret: 22.10.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på masterprogrammet i sosialantropologi.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad med en fordypning i sosialantropologi på minimum 80 studiepoeng. Det kreves at minst 30 studiepoeng av fordypningen er på 2000-nivå (påbyggingsnivå). Det stilles et faglig minstekrav for opptak om karakteren C i snitt (2,5), Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag. For SOA-2004 eller SOA-2002 eller tilsvarende kreves karakteren C eller bedre. (jfr. opptakskrav for masterprogrammet i sosialantropologi).

Studiepoengreduksjon

SOA-3002 Prosjektutforming 10 stp

Innhold

Prosjektutformingsseminaret gir en gjennomgang av stadier i forskingsprosessen fra problemutforming til gjennomføring, og behandler etiske aspekter ved forskerrollen.

Seminaret skal bidra til en plan for arbeidet med masteroppgaven som er godt teoretiske forankret i faget, har klare problemstillinger og er gjennomførbart m.h.t. operasjonalisering av data, tilgjengelighet til felten, ivaretakelse av etiske hensyn, og realistisk tidsbruk i forhold til studiets samlede lengde.

Seminaret gir den enkelte deltager anledning til å legge frem sine prosjektplaner, får dem gjennomdrøftet, og delta i kritiske og konstruktive diskusjoner av medstudenters prosjektplaner.

Emnet inneholder også et obligatorisk sikkerhetskurs med førstehjelpskurs. 


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha

  • kunnskap om trinnene i forskningsprosessen, fra problemformulering, operasjonalisering, datainnsamling, analyse, til sluttprodukt i form av en akademisk tekst
  • kjennskap til, samt være reflektert i forhold til etiske retningslinjer i forhold til bruk av metode, oppbevaring av data og bruk av data i analyse. Jamfør NSD-registrering.
  • kunne vurdere formidling av forskningsresultater i akademiske tekster

Ferdigheter

Studenten skal

  • kjenne til sentrale antropologiske metoder som er relevant for den planlagte datainnsamling
  • kunne anvende metodiske verktøy som: deltagende observasjon, intervju og bruk av nøkkelinformanter, bruk av skriftlige kilder og internett

Kompetanse

Studenten skal

  • på selvstendig grunnlag kunne formulere problemstillinger, analysere, planlegge et realistisk arbeidsprogram, budsjettering og praktisk tilrettelegging av et forskningsprosjekt.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer som gis vekselvis med til sammen ca 10 dobbelttimer. Undervisning gis kun i høstsemesteret. Eksamen kan avlegges både i høst- og vårsemesteret.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det er obligatorisk oppmøte på minimum 75% av undervisningen på emnet. En prosjektskisse på ca 5 sider leveres inn i midten av semesteret. Obligatorisk presentasjon på seminar og muntlig tilbakemelding med faglærer.

Studenten skal ha gjennomført og fått godkjent sikkerhetskurset (2 dager).

Arbeidskravene vurderes som godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være godkjent før endelig eksamen kan avlegges.

Eksamen:

En prosjektbeskrivelse på ca.3500 ord - ca.10 sider, vurderes som bestått/ikke bestått av en komité bestående av veileder og en faglærer.

Siste frist for innlevering for godkjenning av prosjektbeskrivelse er november/desember i høstsemesteret og 1. april i vårsemesteret. Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

Kontinuasjonseksamen tilbys påfølgende semester ved vurdering ikke bestått.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SOA-3002