vår 2021
BED-2053 Kundedrevet innovasjon - 10 stp

Sist endret: 01.07.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid, o.l. 

Det er obligatorisk praksis på emnet. Hver student vil utplasseres i reiselivsbedriften fra onsdag til og med fredag i uke 17 (22-24. april) eller 18 (29. april- 01. mai).

NB: obligatorisk praksis utgår på grunn av korona tilpasninger av emnet.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Innhold

Kundedrevet innovasjon gir en oversikt over sentrale temaer, begreper og metoder. Sentrale temaer er:
 • Verdibasert opplevelsesøkonomi, samskaping og innovasjon i kundeopplevelser
 • Tjenestedominant logikk som basis/utgangspunkt for innovasjon
 • Samskapte og åpne innovasjonsprosesser
 • Forretningsmodellinnovasjoner for tjenester
 • Innovasjon i infrastruktur og regulatoriske innovasjoner
 • Verktøy og metodikk for kundedrevet innovasjon

Anbefalte forkunnskaper

BED-1004 Markedsføring, BED-1009 Innovasjon , BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse

Hva lærer du

Emnets mål er å gjøre studentene i stand til å forstå kundedrevet innovasjon samt analysere og utvikle relevante forretningsmodeller i alle typer bedrifter og organisasjoner og på den måten bidra til bærekraft og konkurransedyktighet. Emnet presenterer nye og spennende perspektiver på innovasjon, med tjenestedominant logikk og kunde- og merkeopplevelse som fundament. Kundeorientering står sentralt og kunder/brukere sees på som samskapere av verdi ved forbedring eller nyutvikling av produkter og/eller tjenesteprosesser. Emnet anvender praktiske eksempelcase og studentworkshops med bruk av metodikk for kundedrevet innovasjon.

Kunnskap

Kandidaten skal

 • kunne definere sentrale begreper, forstå teorifundamentet for tjenestedominant logikk
 • kjenne til den viktige betydningen av kundens/brukerens rolle i samskaping av verdier og innovasjon
 • forstå betydningen av kundeopplevelse, og kjenne til muligheten for å innovere i kundeopplevelser
 • kjenne til relevante metoder for kundedrevet innovasjon
 • kjenne til virkemidler for samskapte og åpne innovasjonsprosesser for tjenester, for forretningsmodellinnovasjon og for regulatoriske innovasjoner

Ferdighet

Kandidaten kan

 • anvende tjenestedominant logikk som utgangspunkt for entreprenørskap og innovasjon, relatert til praktiske problemstillinger tjenesteaktører i privat og offentlig sektor står overfor
 • tilrettelegge for samskapende aktiviteter med kunder som bidrar til innovasjon i selve kundeopplevelsen
 • anvende egnet metodikk og verktøy for kundedrevet innovasjon i innovasjonsprosessen, avhengig av type bedrift, dens forretningsmodell og dens omgivelser

Generell kunnskap

Kandidaten skal

 • vise selvstendighet og fremme forslag til faglig gode løsninger på spørsmål der det ikke finnes fasitsvar
 • formulere disse forslagene klart og presist, både skriftlig og muntlig
 • være en proaktiv team-medarbeider i arbeidsprosesser
 • vise evne til drøfting av teoretiske og metodiske spørsmål på praktiske problemstillinger som virksomheter står overfor

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, presentasjoner og gruppearbeid. I tillegg skal studentene utplasseres i reiselivsbedrifter i praksis våren 2020.

Hver student vil utplasseres i reiselivsbedriften fra onsdag til og med fredag i uke 17 (22-24. april) eller 18 (29. april- 01. mai). Utplasseringen er en obligatorisk del av kurset.

NB: obligatorisk praksis utgår på grunn av korona tilpasninger av emnet. Praktisk tilnærming til emnet tilrettelegges via seminar og workshops der studentene jobber i grupper med oppgaver og en selvvalgt case-bedrift.


Eksamen

Eksamen består av en 4-timers skriftlig eksamen som utgjør 100 % av sluttkarakter. Karakterskala: A-F

Arbeidskravet er relatert til praktisk anvendelse av metodikk for kundedrevet innovasjon i en case bedrift, og gjøres i grupper. Studentene skal formidle sine praktiske erfaringer og refleksjoner i en skriftlig rapport og gjennom en presentasjon. Oppgavene må være godkjent for å få oppmelding til avsluttende vurdering/eksamen. Kravene gis bestått/ikke bestått


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2053