vår 2021
BED-3054H Avansert regnskapsanalyse - 10 stp

Sist endret: 13.04.2021

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Innhold

Videregående regnskapsanalyse er et videregående kurs i regnskapsanalyse hvor en skal lære hvordan en ved hjelp av regnskapsinformasjon kan vurdere og analysere bedrifter økonomiske prestasjoner og stilling. Sentrale temaer i kurset er koblingen mellom strategi og regnskaper, korrigering av regnskapsrapportene før analyse, lønnsomhetsanalyser, analyse av vekst, bransjemessige forskjeller og rapportering av ikke finansielle prestasjoner. Avslutningsvis i kurset vil en også lære å foreta risikovurderinger på investor og selskapsnivå.

Emnet har følgende hovedtema:

 • Strategisk analyse
 • Omgruppering av regnskaper for analyseformål
 • Analyse av regnskaper
  • Lønnsomhetsanalyser
  • Likviditetsanalyser
  • Finansierings og soliditetsanalyser
 • Analyse av selskapets vekst
 • Analyse av regnskaper i ulike bransjer
 • Vurdering av regnskapskvalitet og resultatkvalitet
 • Rapportering ikke finansielle prestasjoner
 • Vurdering av risiko på egenkapital og selskapsnivå

Hva lærer du

Dette er et videregående kurs i regnskapsanalyse. Dette kurset skal gi studentene nødvendig faglige forutsetninger for å lese, vurdere og analysere på et avansert nivå, bedrifters regnskaper. Kurset fokuserer i hovedsak på foretaksnivå, og skal sette studentene i stand til forstå bedrifters prestasjoner, finansielle posisjon og risiko. Kurset er et videregående kurs som trekker veksler på kunnskaper fra tidligere kurs i finansregnskap, regnskapsanalyse og strategi.

Kunnskap:

 • Har kunnskaper om sammenhengen mellom regnskapet og bedriftens kritiske suksessfaktorer
 • Har inngående kunnskaper om hvorledes resultatrapporten, balansen, kontantstrømoppstillingen og egenkapitalnoten kan korrigeres og klargjøres for analyseformål
 • Har inngående kunnskaper omkring hvordan lønnsomheten til virksomheter kan analyseres
 • Har kunnskaper om hvordan vekst kan bidra til økning i resultat og verdien til selskapet
 • Har kunnskaper til på egen hånd å kunne vurdere kvaliteten på regnskapsmaterialet
 • Har kunnskaper om hva som er innholdet i rapporter av ikke finansiell informasjon
 • Har kunnskaper om ulike bransjer karakteristika med hensyn til lønnsomhet og kritiske suksessfaktorer
 • Ha kunnskaper om hvordan risikoen i selskaper kan vurderes

Ferdigheter:

 • Kurset har et praktisk tilsnitt på den måten at det legges opp til å jobbe med regnskaper fra reelle bedrifter. Gode regnskapsanalyser er ofte betinget av at en klarer å omgruppere de oppgitte regnskapstallene for analyseformål. Når dette er gjort skal en gjennomføre analyser av lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet. Disse analysene baserer seg kvantitative indikatorer som nøkkeltall og kontantstrømoppstilling.
 • Kurset skal trene studentene til å forstå hvorledes historiske prestasjoner kan fortolkes i relasjon til de konkurransemessige rammebetingelsene som bedriften har operert i. Videre skal studentene også trenes i å forsøke å analysere hvorledes strategiske antatte fremtidige endringer i konkurransesituasjonen vil gi seg utslag i fremtidige resultater. På dette vis danner kurset et godt grunnlag for senere kurs om verdsetting av bedrifter. Kurset skal også lære studentene og vurdere innholdet av såkalte ikke-finansielle rapporter.
 • Ingen regnskapsanalyser er bedre enn kvaliteten på tallmaterialet som analysen bygger på. Begreper som regnskapskvalitet og resultatkvalitet vil derfor bli gjennomgått. I dette deltemaer legges det opp til å analysere hvorledes poster i resultatrapporten og balansen kan være styrt eller manipulert i en bestemt retning.  Sentralt i dette delemnet er det å identifisere såkalte røde flagg i regnskapet.
 • Kunne foreta konkrete vurderinger av risikoen knyttet til investeringer i selskaper.

 Generell kompetanse:

 • Kunne foreta en kritisk analyse av bedrifters prestasjoner og stilling.
 • Kunne foreta en vurdering av regnskapets kvalitet og betydningen av dette for å vurdere deres prestasjoner og stilling
 • Kunne vurdere hvordan eksterne faktorer påvirker selskapets prestasjoner og stilling
 • Kunne identifisere kritiske verdidrivere innenfor og utenfor bedriften
 • Ha et reflektert forhold til betydningen av vekst for selskapets verdiskapning

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen i kurset er i hovedsak basert på forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner i plenum.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det vil være ett arbeidskrav i kurset som skal være godkjent av faglærer før en kan gå opp til eksamen. Vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Vurdering:

4 timers skriftlig individuell skoleeksamen. Karakterskala A-F, der F er stryk

Eksamen arrangeres ved campus Harstad og Alta.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3054H
 • Undersider